Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Marius Roodenburg


Geboren: 15-12-1865 te Dordrecht
Wonende: Singel 282 (Dordrecht)
Functie: directeur der N.V. Dordrechtsche Asphaltfabriek
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: 31 augustus 1927

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 20 Juli 1911) Onder terugzending van het bij Uwe kantbeschikking van 15 Juli j.l. Kabinet no. 381 gevoegd schrijven van den heer Minister van landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 14 Juli j.l. no. 107 heb ik de eer UHoogedelgestrenge te berichten, dat de heer W.M. Roodenburg, Directeur der Dordrechtsche Asphaltfabriek onlangs het feit heeft herdacht 25 jaren als fabrikant aan dat bedrijf te zijn verbonden. De heer Roodenburg, geboren alhier 15 December 1865 staat algemeen gunstig aangeschreven, zoodat indien het evenbedoeld feit voldoende wordt geacht om hem om eene onderscheiding in aanmerking te doen brengen tegen toekenning daarvan naar ik meen geen bezwaar bestaat.
Intusschen moet hij m.i. achtergesteld worden bij de personen, die ik mij veroorloofde bij mijn schrijven van 25 April j.l. no 340 kabinet voor eene Koninklijke onderscheiding U Hoogedelgestrenge aan te bevelen en ik zou het doen ook zeer ... indien door Toekenning eene onderscheiding aan den heer Roodenburg eene wellicht aan eerstbedoelde personen toegedachte onderscheiding zou komen te vervullen. De Burgemeester van Dordrecht (get) H.J. Wichers.

- (11 februari 1926) Hiermede veroorloven wij ons het onderhoud te bevestigen, dat ondergeteekende, onderdirecteur der N.V. Dordrechtsche Asphaltfabriek op 3 dezer met UEd Achtbare mocht hebben, waarbij wij UEd Achtbare verzochten Uwe medewerking te willen verleenen, teneinde den Heer Willem Marius Roodenburg, geboren 15 December 1865, Directeur van bovengenoemde Vennootschap op 15 Mei 1926 te doen benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In verband hiermede wijzen wij U erop:
* dat de Heer Roodenburg op 15 Mei 1926, 40 jaar als Industrieel hier ter stede zal zijn werkzaam geweest.
* dat de Heer Roodenburg op 20-jarige leeftijd deze zaak is begonnen met slechts 3 à 4 man aan de fabriek verbonden;
* dat door de bekwame leiding en werkzaamheid van den heer Roodenburg de zaak zoodanig gegroeid is dat het thans een vennootschap is, waarin, bij vol bedrijf, ongeveer 100 personen hun bestaan vinden;
* dat het ook mede aan zijn werkkracht te danken is, dat reeds 2 filialen van belangrijken omvang zijn opgericht n.l. te Den Haag, Z.O. Buitensingel 184 en te Rotterdam, Aelbrechtskade 177;
* dat onze Vennootschap thans een belangengemeenschap heeft met de N.V. Utrechtsche Asphaltfabriek;
* dat na den brand op 26 Februari 1925, directie dezer Vennootschap en commissarissen getracht hebben de geheele asphaltfabrikage naar Utrecht te doen overgaan;
* dat het echter aan de doortastendheid en vastberadenheid van den Heer Roodenburg te danken is, dat dit niet is gebeurd en de fabriek weer hier ter stede herbouwd wordt en binnen korten tijd weer in volle werking zal zijn;
Verder meenen wij U nog het volgende, in aansluiting op het voorgaande te moeten mededeelen 
* dat de heer Roodenburg ook directeur is van de N.V. Utrechtsche Asphaltfabriek v.h Stein & Takken te Utrecht. Deze vennootschap werkt met een kapitaal van f 4.500.000 en verschaft aan ongeveer 180 personen werk. Ook hier legt men zich speciaal toe op de vervaardiging, het verkopen en verwerken van asphaltpapier, 
* dat de heer Roodenburg ook Directeur is van de N.V. Utrechtsche Asphaltfabriek Afd Koolteer te Krimpen a/d Ysel, waaraan ongeveer 130 personen verbonden zijn. Hoofdzaak is hier de bereiding van fiine producten uit Koolteer;
* dat de Heer Roodenburg ook mede-directeur is van de N.V. Antwerpsche Asphaltfabriek te Antwerpen, welke hare grondstoffen in hoofdzaak van genoemde fabrieken betrekt,
* dat de heer Roodenburg commissaris is van de N.V. Wegenbouw te Utrecht, welke vennootschap mede opgericht is met financieelen steun van de N.V. Dordrechtsche Asphaltfabriek. Deze Vennootschap stelt zich ten doel het aanleggen van asphaltstraten en wegen, op welk gebied reeds diverse groote werken werden uitgevoerd,
* dat de heer Roodenburg Heemraad is van den polder Wieldrecht
Redenen, waarom wij meenen op Uwe medewerking te mogen rekenen, teneinde onzen geachten patroon deze onderscheiding te doen toekennen, mede gelet op het feit, dat deze onderscheiding reeds meermalen is ten deel gevallen aan personen, die hun 25-jarig jubileum herdachten. 
't Welk doende enz. namens het personeel der Dordr. Asphaltfabriek (T. Vink, onder-dir.)
- (aan de burgemeester van Dordrecht; Dordrecht 17 Februari 1926) Ter beantwoording van Uw nevenvermeld Kabinetschrijven en onder terugzending der daarby gevoegde bylage, heb ik de eer U Edelachtbare te berichten, dat ik eene voordracht Uwerzijds tot decoratie van den Heer W.M. Roodenburg ter gelegenheid van diens 40-jarig jubileum haarne ondersteun. Ongetwyfeld is hier sprake van een der hechte burgers waarop een stad trots kan zyn hem in haar midden te hebben. De Heer Roodenburg is, naar ik heb bemerkt, een van die menschen, die zonder uitwendig vertoon maar bescheiden voortlevend, veel welvaart om zich heen spreidt.
Ongeveer 100 personen eene positie voor het leven te verschaffen, zooals door hem gebeurt, is werkelyk een feit, dat door de Regeering wel op prys mag worden gesteld. Deden meerderen onzer gegoede vaderlanders aldus, n.l. hun vermogen bezigen tot in stand houden van hechte industrieele ondernemingen in eigen land, in plaats van zich aan riskante buitenlandsche speculaties te wagen, zooals nog veelen doen, dan zou dat wellicht, wat we heden ten dage aan werkeloosheidssteun moeten uitkeeren, wel zeer verminderen. De arbeidsvoorwaarden van het personeel, in dienst van de onderneming des Heeren Roodenburg, zyn goed zoowel voor werklieden als voor beambten en dit uit zich o.a. in een ziekenfonds, waaraan directie en personeel bydragen en in een pensioen op den ouden dag, dat door de directie geheel gratis wordt toegekend, alsmede in meerdere vacantiedagen per jaar. Ik kan myn advies aan U besluiten met te zeggen, dat de Heer Roodenburg niet iemand is, van wien men zou moeten zeggen, als hy eenmaal gedecoreerd zal zyn: Wat heeft hy voor dat alles gedaan, en waarop dan het antwoord zou moeten luiden: Hy gaf zich de moeite geboren te worden, doch hy is iemand, als bedoeld in den considerans der wet, waarby de Orde van Oranje-Nassau werd ingesteld, n.l. een Nederlander, die zich jegens de maatschappy byzonder verdienstelyk heeft gemaakt.  (Hoofdinspecteur van den Arbeid, A.H. Straatman)
- ('s-Gravenhage 12 april 1926) uw terzijde aangehaald voorstel betreffende den Heer W.M. Roodenburg zal bij het opmaken van de lijst van de bij gelegenheid van Hr. Ms. e.k. verjaardag toe te kennen onderscheidingen nader overwogen worden. Voor het tusschentijds bevorderen van zoodanige onderscheiding bij gelegenheid van de viering van zijn 40-jarig directeurschap acht ik geen voldoende termen aanwezig. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.
- (Dordrecht 2 Juli 1927) By myn schrijven van 19 Febr 1926 nr 763 Kabinet droeg ik den heer Willem Marius Roodenburg, geboren 15 December 1865, wonende Singel 282 alhier voor eene koninklyke onderscheiding voor, by gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als Directeur van de N.V. Dordrechtsche Asphaltfabriek. By Uwer Excellentie's brief van 12 April d.a.v. nr 79 Kabinet ontving ik mededeeling, dat er voor eene tusschentydsche onderscheiding geen aanleiding was, maar dat de voordracht by het opmaken van de lyst van decoraties ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin, weder zou worden overwogen.
Blykbaar in verband met aanspraken van anderen, kwam de Heer Roodenburg 31 Augustus van verledne jaar niet in aanmerking. Waar my bekend is, dat de Hoofdinspecteur van den Arbeid in dit district den Heer Roodenburg ook ditmaal heeft voorgedragen, veroorloof ik my daaraan krachtige adhaesie te betuigen. Vooral by het personeel van de fabriek zal het groote voldoening schenken als de Heer Roodenburg met eene koninklyke onderscheiding wordt begiftigd. De Burgemeester van Dordrecht.
- ('s-Gravenhage 11 juli 1927) Ik heb de eer U te verzoeken mij te willen mededeelen of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. Tevens zou ik het op prijs stellen om, voor het geval die personen voor 31 Augustus e.ek. mochten komen te overlijden van dat overlijden (zoo nodig per telegram bericht van U te ontvangen) Door bijzondere osmtandigheden ben ik genoodzaakt U te verzoeken Uw antwoord op de in de 1e alinea gestelde vraag uiterlijk den 20sten dezer te willen inzenden. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid
Dr. F. Delhez te Dordrecht
W.M. Roodenburg, Directeur der N.V. Dordrechtsche Asphaltfabriek te Dordrecht.
J. Brandt, bedryfsleider by de firma Penn en Bauduin te Dordrecht.
F. Broens, chef der afd Lakkerij by de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed J. Bekkers en Zoon te Dordrecht.
J.A. Waltman, steendrukker by de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed J. Bekkers en Zoon te Dordrecht.
W. van Dalen, steendrukker by de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed J. Bekkers en Zoon te Dordrecht.
J. van Papenveld, constructiebankwerker by de firma Penn en Bauduin te Dordrecht.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1927)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.