Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Adriaan Bos Pzn


Geboren: 16-12-1865 te Sliedrecht
Wonende: Nieuwe Haven 17 (Dordrecht)
Functie: aannemer
Onderscheiding: het kruis 2e klasse van de Ordre du Mérite Navale (Spanje)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- De Spaansche regeering is voornemens het kruis 2e klasse van de Ordre du Mérite Navale te verleenen aan den Heer A. Bos Recourt, Nieuwe Haven 17 te uwent. Ik heb de eer UwWelEdelGestrenge beleefd te verzoeken mij te willen mededeelen, of U bezwaren tegen het toekomen van die decoratie bekend zijn. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Voor den Minister (get.)
- (Dordrecht 3 Maart 1933) Ik heb de eer Uwe Excellentie te berichten, dat mij dezer dagen ter oore kwam, dat de Heer Adriaan Bos, geboren op 16 December 1865 te Sliedrecht, wonende thans Nieuwe Haven 17 alhier op 26 Maart a.s. den dag herdenkt, waarop hij voor 50 jaar in de aannemersfirma, die zijn naam draagt trad.
Ik meen, dat er aanleiding is, om dien dag ook van Regeeringswege niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. De Heer Bos toch heeft zijn firma tot een wereldfirma gemaakt, die ook in het buitenland groote werken uitvoert en uitgevoerd heeft en ook daar vele Nederlanders werk heeft verschaft. Van zijn aannemersloopbaan moge ik het volgende overzicht geven:
De Heer A. Bos Pzn heeft sedert lange jaren aan het hoofd gestaan van een zaak, die tal van hoogst belangrijke werken heeft uitgevoerd.
In samenwerking met den heer A. Volker Lzn., later met diens zoon L. Volker Azn en sedert den dood van laatstgenoemde met diens zoon A. Volker Lzn werd door de aannemers Volker en Bos het grootste deel der werken van den Nieuwen Waterweg en van de haven te IJmuiden tot stand gebracht. Nog in den laatsten tijd zijn zij degenen, die geregeld de onderhouds- en uitbreidingswerken van IJmuiden aannemen. Bij de samenwerking tusschen de Heeren Volker en Bos is steeds de leiding toevertrouwd geweest aan laatstgenoemde. Aanvankelijk werden door de zelfde aannemers de uitbreidingswerken van het kanaal van Suez uitgevoerd; later geschieden zulks alleen door den Heer Bos. In den allerlaatsten tijd worden er echter geen uitbreidingswerken meer door de Kanaalmaatschappij uitbesteed.
Daarentegen worden sedert 1909 door den Heer A. Bos in Spanje zeer belangrijke werken uitgevoerd en wel te Sevilla, Huelva, Algeciras, Cadix, enz. Bovendien zijn er door den Heer Bos, deels onder den naam eener Duitsche Maatschappij, groote werken te Hamburg en Bremen tot stand gebracht.
Vermeld mag nog worden, dat, los van de firma Volker de groote werken van de verlegging van het Oude Maasje en die van den aanleg van de Nieuwe Merwede door dne Heer Bos zijn uitgevoerd, naast tal van andere werken van minder belang hier te lande.
Het zeer uitgebreide materiaal, dat hem toebehoort, wordt te Dordrecht geregeld hersteld en wanneer er geen werk voor is hier opgeborgen. Ook het personeel, dat dir materieel bedient, heeft voor een groot deel hier zijn domicilie.
Als lid der Maatschappij tot Uitvoering der Zuiderzeewerken (M.U.Z.) wordt ook een deel van het bij deze werken gebezigde materieel hier onderhouden en hersteld. De Heer Bos is het type van den stoeren, Oud-Hollandsche aannemer, die in vroeger jaren, maar ook zelfs thans nog, al wordt hij door zijn drie zoons bijgestaan, de ziel van het gehele omvangrijke bedrijf is.
Bij al z'n drukken arbeid en reizen vindt de Heer Bos toch nog tijd om een belangrijke rol in het maatschappelijk leven onzer stad te spelen. Hij is voorzitter van de vereeniging Oranjedag, die de feestelijkheden ter gelegenheid van den geboortedag onzer Koningin en van nationale gedenkdagen organiseert. Toen in September 1930 H.M. de Koningin, ter gelegenheid van de openstelling van de zeehaven Dordrecht bezicht, was de Heer Bos voorzitter van de feestcommissie en ook bij de Herdenking van het 4de eeuwfeest van Prins Willem I staat hij aan het hoofd het plaatselijk Comité.
Reeds tal van jaren geleden werdene 's heeren Bos verdiensten erkend door toekenning van het officierskruis der Oran je-Nassau. Thans zou, meen ik, het gunstig oogenblik gekomen zijn om dezen bijzonder verdienstelijken burger te benomen tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Beleefd geef ik Uwe Excellentie in overweging een voordracht in dezen geest aan H.M. de Koningin te bevorderen, zoo mogelijk zoodanig, dat de onderscheiding tegen 26 Maart a.s. aan hem kan worden toegekend, in welk geval ik het zeer op prijs zou stellen hiervan aan de betrokkene persoonlijk mededeeling te mogen doen. De Burgemeester van Dordrecht.
- ('s-Gravenhage 14 Maart 1933) Gaarne zal ik zeer spoedig van U vernemen of naam, woonplaats en hoedanigheid van den heer A. Bos Pzn te Dordrecht, Lid van de firma Volker en Bos, aldus juist zijn omschreven. De Minister van Waterstaat.
- (Dordrecht 16 Maart 1933) In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat de heeren Volker en Bos reeds van 1913 af ieder zelfstandig als aannemer optreden. Alleen een werk te IJmuiden wordt nog door hen te zamen uitgevoerd. Dit werk is echter slechts één der vele werken, welke door den heer Bos zijn ondernomen. Het komt mij daarom juister voor, dat de heer Bos wordt aangeduid als: A. Bos Pzn. Aannemer, wonende te Dordrecht. De burgemeester van Dordrecht (get) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 3 Juli 1933) Gaarne zal ik spoedig vertrouwelijk vernemen, of naam, woonplaats en hoedanigheid van de(n) hiernagenoemde(n) aldus juist zijn omgeschreven.
A. Bos Pzn te Dordrecht, Lid van de Aannemersfirma Volker en Bos
P. Tanis te Dordrecht, Gep. schipper-uitvoerder van W.A. van der Tak's Bergingsbedrijf te Rotterdam.
De Minster van Waterstaat.
- (Dordrecht 4 Juli 1933) In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat de heeren Volekr en Bos reeds van 1913 af ieder zelfstandig als aannemer optreden. Alleen een enkel werk te IJmuiden wordt nog door hen te samen uitgevoerd. Dit werk is echter slechts één der vele werken, welke door den heer Bos zijn ondernomen. Het komt mij daartom juister voor, dat de heer Bos wordt aangeduid als A. Bos Pzn. Aannemer, wonende te Dordrecht. De naam, woonplaats en hoedanigheid van den heer P. Tanis zijn in bovenaangehaald schrijven van Uwe Excellentie op volkomen juiste wijze weergegeven. De burgemeester van Dordrecht (get) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.