Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrit Jacobus Roozendaal


Geboren: 8-2-1882 te Dordrecht
Wonende: Hugo de Grootlaan 21 (Dordrecht); Bloemendaal; Riouwstraat 56r (Dordrecht)
Functie: leider bij de montage-afdeling bij de Kon. Firma Penn & Bauduin
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 12-11-1949)
Uitreiking: ca 21 november 1949

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 29 April 1940) Onder terugzending der bijlagen van Uwe apostille No. 1512 Kabinet dd. 26 dezer heb ik de eer uEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Gerrit Jacobus Roozendaal, werkmeester bij de IJzerfabriek Penn & Bauduin te Dordrecht, geboren 8 Februari 1882, wonende alhier aan de Hugo de Grootlaan 21, staat gunstig bekend en ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank alhier staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. Op 14 Mei a.s. is G.J. Roozendaal 40 jaren onafgebroken in dienst bij voornoemde firma, bij wie hij in hoog aanzien staat door zijn voorbeeldig gedrag, zijn groote kennis van zaken en zijn betrouwbaarheid.
Roozendaal staat direct onder den bedrijfsleider. Hij draagt de verantwoordelijkheid bij de uitvoering der werken, speciaal bruggenbouw. Hij heeft gemiddeld 150 man personeel onder zich. De Directie van Penn & Bauduin zou het zeer op prijs stellen, indien aan G.J. Roozendaal voornoemd, ter gelegenheid van zijn 40-jarige dienstbetrekking een Koninklijke onderscheiding geschonken werd, terwijl Roozendaal zelf met een dergelijke onderscheiding zeer ingenomen zal zijn. Tenzij de leeftijd (58 jaar) van G.J. Roozendaal een bezwaar oplevert meen ik U te mogen adviseeren wel te willen bevorderen... De Commissaris van Politie;
- (Dordrecht 1 Mei 1940) Naar aanleiding van bovenaagehaalde apostille heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten:
Gerrit Jacobus Roozendaal, werkmeester bij de IJzerfabriek Penn & Bauduin te Dordrecht, geboren 8 Februari 1882, wonende alhier aan de Hugo de Grootlaan 21, staat gunstig bekend en ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank alhier staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. Op 14 Mei a.s. is G.J. Roozendaal 40 jaren onafgebroken in dienst bij voornoemde firma, bij wie hij in hoog aanzien staat door zijn voorbeeldig gedrag, zijn groote kennis van zaken en zijn betrouwbaarheid. Roozendaal staat direct onder den bedrijfsleider. Hij draagt de verantwoordelijkheid bij de uitvoering der werken, speciaal bruggenbouw. Hij heeft gemiddeld 150 man personeel onder zich. De Directie van Penn & Bauduin zou het zeer op prijs stellen, indien aan G.J. Roozendaal voornoemd, ter gelegenheid van zijn 40-jarige dienstbetrekking een Koninklijke onderscheiding geschonken werd, terwijl Roozendaal zelf met een dergelijke onderscheiding zeer ingenomen zal zijn. 
Op grond van het bovenstaande meen ik Uwe Excellentie te mogen verzoeken - voorzoover de leeftijd van G.J. Rozendaal geen bezwaar oplevert - te willen bevorderen, dat aan hem een koninklijke onderscheiding wordt verleend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

- (Koninklijke Firma Penn & Bauduin, Constructie-werkplaatsen; Dordrecht 10 September 1949) Hiermede brengen wij beleefd te Uwer kennis, dat op 6 November 1949 de heer Gerrit Jan Roozendaal, thans wonende Riouwstraat 56 r alhier 50 jaren in onze dienst zal zijn. gezien de zeer belangrijke diensten, die de heer Roozendaal aan ons bedrijf heeft bewezen, zouden wij het zeer waarderen, indien hij op een bijzondere wijze werd onderscheiden. In verband hiermede mogen wij U beleefd verzoeken te willen bevorderen, dat aan hem een koninklijke onderscheiding wordt verleend, waartoe wij nog gaarne het navolgende onder Uwe welwillende aandacht brengen.
De heer Roozendaal, die bij ons de fucntie van leider der montage-afdeling bekleedt, heeft gemiddeld 300 man oersoneel onder zijn leiding. Zijn gemiddeld jaarinkomen bedraagt f 6000. Onder zijn leiding werden o.m. vervoerd te water 30 verkeers- en spoorbruggen voor de grote rivieren en ter plaatse gemonteerd. Bovendien werden door hem talloze kleinere bruggen en grote staalconsttructies door het gehele land gemonteerd. De verkeersbrug over het Hollands Diep bij Moerdijk na de vernieling door de Duitsers onder zijn leiding hersteld en kon nog in 1945 voor het publiek worden opengesteld. Hetzelfde geldt voor de spoorbrug over het Hollands Diep.
Mede hierdoor is de heer Roozendaal bij Rijkswaterstaat Directie Bruggen en bij de Nederlandsche Spoorwegen bekend als een eminent montage-leider en technicus met uitzonderlijke kwaliteiten. Gaarne vertrouwen wij, dat U hem voor een hem waardige koninklijke onderscheiding zult willen voordragen. Penn en Bauduin.
- (Dordrecht 19 September 1949) Onder terugzending van het verzoekschrift van de Koninklijke Firma PENN & BAUDUIN, gevestigd aan de Glazenstraat 9 te Dordrecht, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 12 dezer, No. 2008 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende te berichten:
ROOZENDAAL, Gerrit Jacobus, geboren te Dordrecht 8.2.1882, werd op 23.2.1948 in het bevolkingsregister dezer gemeente afgeschreven naar Bloemendaal en is thans weder in deze gemeente woonachtig aan de Riouwstraat 56rd, hoewel hij alhier nog niet staat ingeschreven.
Genoemde persoon, wiens tweede voornaam in de bijlage dezes onjuist is vermeld, was echter tijdens zijn verblijf buiten Dordrecht eveneens in dienst van vornoemde firma. Bij informatie is gebleken, dat de heer ROOZENDAAL geen strafvonnissen te zijnen laste heeft en zijn naam niet voorkomt in de administratie der voormalige P.R.A. alhier. Bij onderzoek zijn eveneens geen feiten of omstandigheden bekend geworden, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen de verlening van een Koninklijke onderscheiding aan meergenoemde persoon. De v/v Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 21 September 1949) Hierbij heb ik de eer de aandacht van U Hoogedelgestrenge te verzoeken voor het volgende. Op 6 November 1949 zal de Heer Gerrit Jacobus Roozendaal, geboren te Dordrecht op 8 Februari 1882 en wonende alhier Riouwstraat 56 rood, gedurende 50 jaar in dienst zijn van de Koninklijke Firma Penn en Bauduin, Constructiewerkpalatsen, IJzer- en Metaalgieterij, te Dordrecht. De heer Roozendaal heeft zeer belangrijke diensten in het bedrijf van genoemde firma verricht. Hij vervult onder de Bedrijfschef de functie van leider der montageafdeling, waarbij hij over gemiddeld 300 man te bevelen heeft. Zijn gemiddeld jaarinkomen bedraagt ca f 6000. Onder zijn leiding werden ongeveer 30 verkeers- en spoorbruggen voor de grote rivieren te water vervoerd en ter plaatse gemonteerd. Talloze kleinere bruggen en grote staalcontructies werdne allerwege in den lands door hem gemonteerd.  De verkeersbrug over het Hollands Diep bij Moerdijk werd, na de vernieling door de Dutisers onder zijn leiding hersteld, welke herstelling zo vlug verliep, dat de brug nog in 1945 voor het publiek kon worden opengesteld. Hetzelfde kan worden gezegd van de spoorbrug over het Hollands Diep.
De heer Roozendaal staat bij de Rijkswaterstaat Directie Bruggen en bij de Nederlandsche Spoorwegen bekend als een eminent montage-leider en als een technicus met uitzonderlijke kwaliteiten. Op zijn maatschapelijk gedrag is niets aan te merken. Hij heeft geen enkel strafvonnis te zijnen laste en in de administratie der voormalige Politieke Recherche Afdeling komt zijn naam niet voor.
Ik moge deze kundige ambachtsman dus met alle warmte bij U Hoogedelgestrenge aanbevelen voor toekenning van een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van zijn aanstaand jubileum, welke onderscheiding naar mijn oordeel voor dit geval zou dienen te bestaan in de Eremedaille in goud, verbonden aan de Oranje Nassau Orde. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker
- (Dordrecht 12 November 1949) Ten gevolge op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U Hoogedelgestrenge het volgende te berichten.
In verband met ziekte van de heer Roozendaal is diens jubileum op 6 November j.l. niet gevierd kunnen worden. Het laat zich aanzien, dat de heer Roozendaal binnenkort het ziekenhuis verlaat en spedig daarna zijn werkzaamheden bij de Koninklijke Firma Penn en Bauduin zal kunnen hervatten.
De Directie dier fimra zou het wel buitengewoon op prijs stellen, de heer Roozendaal bij zijn terugkomst te kunnen huldigen en als dan in staat te zijn hem mededeling te kunnen doen van de hem verleende Koninklijke Onderscheiding.
Ik veroorloof mij daarom voor deze aangelegenheid opnieuw Uw aandacht te vragen en U Hoogedelgestrenge te verzoeken Uw invloed bij hogere autoriteit te willen aanwenden, opdat aan betrokkene zo zijn herstel de door hem zozeer verdiende onderscheiding kunne wordne uitgereikt. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker
- (Dordrecht 15 November 1949) Bij Koninklijk besluit van 12 November 1949, nr. 9 behaagde het H.M. de Koningin de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud, toe te kennen aan de Heer G.J. Roozendaal, leider van de montage-afdeling van de Koninklijke Firma Penn en Bauduin te Dordrecht. Ik nodig U uit belanghebbende hiermed,e namens mij, in kennis te stellen en hem bijgaande medaille te overhandigen voor of op 21 November a.s. Het ligt nl in mijn voornemen de bekendmaking te doen plaatsen in de Staatscourant van 21 dezer.
Een afschrift van voormeld besluit zal hem wordne toegezonden door de Kanselier der Nederlandse Orden. De Minister.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.