Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ir. Johannes Nicolaas van Ruijven


Geboren: 2-8-1859 te Rotterdam
Wonende: Adelheidstraat 39 (Den Haag)
Functie: directeur van de Gemeente-Werken (Dordrecht)
Onderscheiding: de gouden eeremedaille der gemeente Dordrecht (1925)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 15 april 1924) Ik heb de eer, ten vervolge op mijn brief van 9 April j.l. No 672 Kabinet als nog voor te dragen om eene koninklijke onderscheiding den Heer Ir. J.N. van Ruijven, geb. 2 Augustus 1859, directeur van gemeentewerken alhier. De heer van Ruijven herdenkt 1 Mei a.s. den dag waarop hij voor 25 jaren tot directeur benoemd werd. Voor dien was hij als civil en bouwkundig Ingenieur in verschillende technische betrekkingen werkzaam. ....(?) bij in de loop van dit jaar den 65-jarige leeftijd bereikt, zal hij, overeenkomstig de bestaande ....;
- (Dordrecht 19 Juni 1939) Onder terugzending der bijlagen van Uwe apostille 1e no. 1441 kabinet, dd. 12 Juni j.l., heb ik de eer UEdelAchtbare na gepleegd overleg met den Heer Directeur der Gemeente-Werken alhier, het volgende mede te deelen:
Ir. Johannes Nicolaas van Ruijven, geboren te Rotterdam 2 Augustus 1859, wonende te 's-Gravenhage aan de Adelheidstraat 39, is van 1 Mei 1899 tot 1 Mei 1925 Directeur der Gemeente-Werken te Dordrecht geweest.
Tot 1910 was de Bouw- en Wonigndienst een onderdeel der Gemeente-Werken, terwijl vanaf 1 Januari 1918 af gedurende eenige jaren de Gemeente-Reiniging in beheer was bij Gemeente-Werken. Ir. J.N. van Ruijven stond zeer gunstig bekend en heeft met zeer veel bekwaamheid en grooten ijver de steeds meer omvattende taak van Directeur van Gemeente-Werken eener groeiende gemeente als Dordrecht gedurende meer dan 25 jaren op onbaatzuchtige en voorbeeldige wijze vervuld, waarom dan ook aan hem bij zijn vertrek uit den dienst dezer gemeente de gouden eeremedaille der gemeente Dordrecht verleend werd. Onder zijn leiding kwamen belangrijke werken tot stand, o.a.:
* Waterbouwkundige werken: Aanleg Zeehaven, Merwedehaven met omliggende industrie-terreinen en bijbehoorende werken als steigers, kademuren etc.
* Aanleg van stratenplannen: Gedeelte Krispijnwijk, Noorderkwartier;
* Bruggenbouw: Vischbrug, Johan de Wittbrug, Prins Hendirkbrug, Vlijbrug;
* Scholen: H.B.S., Rijkslandbnouw-winterschool, U.L.O.-school, 6 lagere scholen, bewaarscholen;
* Openbare gebouwen: archief, slachthuis, manege, volksbadhuizen;
* Woningbouw: diverse complexen arbeiders-woningen en middenstandswoningen. 
Onder hem stond een personeel van circa 100 man. Als jong Ingenieur heeft hij in samenwerking met Prof. J.H. van der Kloes een standaardwerk geschreven "Bouwen in Overzeesche Gewesten". Verondersteld mag worden, dat de heer ir. J.N. van Ruijven een Koninklijke onderscheiding op hoogen prijs zal stellen. De Commissaris van Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.