Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Mr. Jacques Salomonson


Geboren: 29-11-1869 te Almelo
Wonende: (Dordrecht)
Functie: deken der Orde van Advocaten / kantonrechter-plaatsvervanger
Onderscheiding: het Legioen van Eer
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (mr P. Blusse van Oud Alblas, Wolwevershaven 17, tel. 4002; Dordrecht 10 September 1934) Toen indertijd op de Rechtbank Mr. van Tricht als Officier plechtig werd uitgeleuid en onze Deken, Mr. J. Salomonson ondergewoonte het woord deed, sierde alleen een buitenlandsche ridderorde, Het Legioen van Eer, zijn toga. U zult het met mij eens zijn, als ik neerschrijf, dat Mr. Salomonson een zeer buitengewoon man is, een uitblinker. Hij is in zijn tijd kantonrechter-plaatsvervanger en rechter-plaatsvervanger geweest, doch zijn drukke bezigheden, ook in het besturen en adviseeren van talrijke groote vennootschappen, leidden ertoe, dat hij zijn functie als rechter-plaatsvervanger neerlegde. Van die vennootschappen schieten mij op het oogenblik alleen te binnen: De Dordrechtsche Hypotheek Bank, De Brandverzekering Mij 'Holland', De Eerste Nederlandsche te 's-Gravenhage, De Kunstmest-combinatie, De Kunstzijde in Brabant, maar dat zijn er nog maar enkele.
Hij is bovendien, zooals U weet, in de advocaten-practijk een zeer zeldzaam kundig man. Toen hij verledne jaar zijn 40-jarig jubileum beleefde als advocaat, was de belangstelling van buiten Dordrecht veel grooter dan uit Dordrecht zelf. Hij is echter, en daarom schrijf ik voornamelijk, nu reeds jaren lang Deken der Orde van Advocaten en als zoodanig Voorzitter van het Bureau van Consultatie. De Deken verleent steeds geheel belangeloos zijn hulp. Hij beslecht, vooral in de laatste jaren, talrijke en zeer kiesche zaken binnenskamers, tusschen advocaten onderling en tusschen clienten en advocaten.
Het groote publiek merkt van deze belangrijke werkzaamheden niets en zoo is het ook vrijwel met zijn werkzaamheid als Voorzitter van het Bureau van Consultatie. Te Dordrecht is geen instelling om dat werk te verlichten zooals bij vele andere Rechtbanken. Ik ben zelf waarnemend Voorzitter, omdat ik waarnemend Deken ben. Ik mag mij dus wel eenig inzicht in die werkzaamheden aanmatigen. Bovendien ven ik Voorzitter van den Raad van Rechtbijstand in Strafzaken. Ik kan U dan ook melden, dat het groote publiek het vrijwel als een recht beschouwt om steeds en te allen tijde zonder eenige kosten te worden voortgeholpen en belangeloos rechtsgeleerde, raad en bijstand te ontvangen.
Er gaat als het ware geen dag voorbij, of het kantoor van Mr. Salomonson moet zich aan die zaak van raad en bijstand wijden. Ik zou het zeer op prijs stellen, als een Nederlandsche Koninklijke onderscheiding Mr. Salomonson te beurt zou mogen vallen.
Hij is 29 November 1869 te Almelo geboren. Het spreekt vanzelf, dat de betrokkene van mijn schrijven niets weet. U behoeft mij ook niet te antwoorden, daar U toch al zooveel aan het hoofd heeft. Moet ik mij tot een andere Autoriteit wenden, dan ontvang ik daarin gaarne Uw voorlichting.
Hoogachtend, Uw dv., (ger) P. Blusse van Oud-Alblas.
- (Dordrecht 6 April 1935) Ik veroorloof mij de aandacht van Uwe Excellentie te verzoeken voor de volgende aangelegenheid.
Als deken der orde van Advocaten in deze gemeente fungeert reeds ajren lang de heer Mr. Jacques Salomonson. Deze advocaat, die geboren werd te Almelo op 29 November 1869 en die sinds 30 Maart 1894 in deze gemeente de praktijk uitoefent, neemt onder zijn confrères een vooraanstaande plaats in. Als deken is hij tevens Voorzitter van het Bureau van Consultatie. Hij beslecht, vooral in de laatste jaren, talrijke en zeer kiesche zaken binnenskamers, tusschen advocaten onderling en tusschen cliënten en advocaten, terwijl hij als Voorzitter van het Bureau van Consultatie dagelijks geheel belangeloos rechtsbijstandkundigen raad en bijstand verleent aan personen, die zich op grond hunner financieele omstandigheden daartoe tot het Bureau kunnen wenden.
De heer Salomonson is een uiterst scherpzinnig man, bij zijn collega's zeer gezien en een hoogstachtenswaardig ingezetene. Hij is sinds jaar en dag, de rechtsgeleerde raadsman van het gemeentebestuur, dat zijne adviezen, welke steeds gefundeerd en weloverwogen zijn, op hooge waarde schat.
Van talrijke vennootschappen is hij adviseur; van vele ook commissaris. Ik mag noemen: de Dordrechtsche Hypotheek Bank, de Brandverzekering Mij 'Holland', de Eerste Nederlandsche te 's-Gravenhage en de Vennootschap inzake den verkoop van Kunstmeststoffen te deze stede.
Op grond van het hierboven betoogde verzoek ik Uwe Excellentie den heer Salomonson te willen voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, hem toe te kennen ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin. naar mijne meening zou de onderscheiding moeten bestaan in het officierskruis Oranje Nassau Orde. Ik ben ervan overtuigd, dat een openlijke erkenning van de verdiensten van Mr. Salomonson zoowel bij balie en rechterlijke macht als bij een groot gedeelte der burgerij, met instemming zoude worde ontvangen. Ook betrokkene zelf, daaraan twijfel ik niet, zoude daarmede ten zeerste zijn ingenomen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.