Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Teunis Alexander Bos


Geboren: 6-6-1893 te Achttienhoven
Wonende: Levensverzekeringstraat 16 (Dordrecht)
Functie: conrector Christelijk Lyceum
Onderscheiding: -
Uitreiking: 16 november 1953

Aanmerkingen:

 • (10 October 1953 Vereniging Pro Juventute, Voorstraat 106, Dordrecht) Op 14 October a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat de Vereniging "Pro Juventute" in het arrondissement Dordrecht werd opgericht. Het bestuur der Vereniging hoopt dit feit [op een] op 16 November a.s. te houden gala-avond op toepasselijke wijze te herdenken. In verband hiermede zou het bestuur het op hoge prijs stellen, indien Uwerzijds zou kunnen worden bevorderd, dat ter gelegenheid van deze herdenking een koninklijke onderscheiding zou kunnen verleend aan het bestuurslid der Vereniging de Heer J.T.A. Bos.
  Het bestuur meent, dat een dergelijk blijk van waardering ten aanzien van de Heer Bos, die op meer dan één terrein van het openbare en maatschappelijke leven werkzaam is geweest, niet alleen door de Vereniging "Pro Juventute" maar door meerdere organisaties ten zeerste geapprecieerd zou worden. Ter toelichting op dit verzoek moge onderstaande dienen.
  De heer Johannes Teunis Alexander Bos werd op 6 Juni 1893 te Achttienhoven geboren. Hij is sinds October 1920 woonachtig te Dordrecht (Levensverzekeringstraat 16) en is conrector van het Christelijk Lyceum. Gedurende vele jaren was hij tevens leraar aan de Hoofdakte Cursus van de Christelijke Kweekschool. Sinds zijn vestiging te Dordrecht is de heer Bos voor de Protestant Christelijke Reclasserings Vereniging lid en later voorzitter geweest van de reclasserings Commissie, later omgezet in de Commissie van Voorlichting in Strafzaken. Als zodanig werd hij vanaf Mei 1946 een zeer gewaardeerd en actief werkend bestuurslid der Vereniging "Pro Juventute" in het arrondissement Dordrecht.
  Verder is hij sinds de oprichting voorzitter van de Stichting voor de Ongeorganiseerde Jeugd te Dordrecht.
  Afgezien van zijn activiteiten op het terrein der kinderbescherming nam de Heer Bos actief deel aan het staatkundig leven van zijn woonplaats, eerst als secretaris, later als voorzitter van de Anti - Revolutionaire Kiesvereniging te Dordrecht. ook was hij sinds 1949 lid van de Gemeenteraad voor de A.R. Raads fractie.
  Voorts heeft de Heer Bos zich op kerkelijk terrein verdienstelijk gemaakt, o.a. als ouderling van de Gereformeerde kerk.
  In het algemeen kan gezegd worden, dat de Heer Bos door zijn nooit aflatende en veelzijdige bezigheden een voorname plaats in het openbare leven van Dordrecht heeft ingenomen.
  Volledigheidshalve zij nog verwezen naar zijn ondergrondse activiteiten gedurende de bezettingsjaren, toen hij velen tot hulp en steun is geweest, ongeacht de gevaren, die hieraan voor zijn persoon en zijn gezinsleden waren verbonden.
  In Februari 1953 werd de Heer Bos door ernstige ziekte genoodzaakt al zijn functies, die hij gedurende een reeks van jaren vol liefde en enthousiasme tot heil van jong en oud vervulde, neer te leggen. Ongetwijfels is zijn ziekte mede veroorzaakt door de te grote geestelijke en lichamelijke inspanning, die hij van zich vergde bij het vervullen van zijn veelzijdige werkzaamheden.
  Het bestuur heeft de indruk, dat op grond van bovenstaande feiten, de toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan de Heer Bos niet misplaatst zou zijn en in brede kringen grote voldoening zou geven. Weshalve het bestuur de eer heeft U Edel Achtbare beleefd om zijn medewerking terzake te verzoeken. Bovendien zou het bestuur het ten zeerste waardeeren, indien, zoals in aanhef dezes vermeld, de toekenning zou kunnen worden verbonden aan het jubileum der Vereniging en de Heer Bos op de herdenkingsavond met de verleende onderscheiding bekend gemaakt zou kunnen worden. (J. Heidema, mr. J. Remmelink)

 • (19 October 1953) Onder terugzending van het schrijven van de vereniging Pro Juventute te Dordrecht, inzake het verlenen van een Koninklijke onderscheiding aan de heer J.T.A. Bos te Dordrecht, mij om advies in handen gesteld bij Uw apostille no. 2503 Kabinet, dd 16 October 1953 heb ik de eer Uedelachtbare het volgende te berichten.
  Johannes Teunis Alexander Bos, geboren 6.6.1893 te Achttienhoven, werd op 25 October 1920 in het bevolkingsregister te Dordrecht ingeschreven, komende van Amersfoort. Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en woont op het adres Levensverzekeringstraat 16, alhier. Bos, voornoemd, is als conrector vebronden aan het Christelijk Lyceum, alhier. Hij geniet een bruto jaarwedde van fl. 9455,47. In mijn administratie is op politiek en crimineel gebied niets ten nadele omtrent betrokkene bekend. Zijn naam komt evenmin voor in de administratie van de vml. P.R.A. Bij informatie ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht blijkt hij geen strafvonnissen te zijnen laste te hebben. De Commissaris van Politie.


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.