Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrardus van der Sande


Geboren: 2-9-1824 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: brandmeester
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 22 Februari 1906) Door den Heer G. van der Sande ten Uwent wordt mij, met ingang van 8 Maart a.s. een eervol ontslag gevraagd als lid der in Uwe gemeente gevestigde Commissie van Toezicht op het vervoer van landverhuizers. Genoemde Heer, die den leeftijd van ruim 81 jaren heeft bereikt, werd bij besluit van mijn toenmaligen ambtsvoorganger van 8 Maart 1866 tot lid van genoemde Commissie benoemd en door hem werd steeds het Secretariaat der Commissie waargenomen. Ook in andere openbare betrekkingen schijnt de Heer van der Sande gedurende vele jaren werkzaam te wijn geweest, o.a. als Brandmeester. Bestaat er voor mij alleszins reden om den Heer van der Sande, overeenkomstig zijn verzoek, een eervol ontslag te verleenen als lid der voornoemde Commissie, gaarne zou ik tevens overwegen in hoeverre er voor mij termen bestaan om den Heer van der Sande voor toekenning eener Koninklijke onderscheiding bij de regeering aan te bevelen.
Ik zou er hoogen prijs op stellen daaromtrent uwe door mij zeer gewaardeerde voorlichting en advies te mogen ontvangen. Gaarne vernam ik daarbij tevens of welke reeds aan den heer van der Sande onderscheidingen zijn toegekend en zoo ja, welke? Mocht ik Uw antwoord eenigszins spoedig kunnen ontvangen, dan ware mij zulks zeer aangenaam. De Commissaris der Koningin.
- (Dordrecht 23 Februari 1906) In antwoord op Uwe Kabinetsmissive van 22 dezer no 77 (1e afd) heb ik de eer UHEG te berichten dat de heer Gerrardus van der Sande, geboren alhier op 2 September 1824, voorzoover mij bekend is, nog niet in het bezit is van eenige decoratie en is twee hoedanigheden in het belang der publieke zaak is werkzaam geweest: Ten eerste als brandmeester en ten tweede als secretaris der Commissie van Toezicht op het vervoer van landverhuizers.
Het brandmeesteschap wordt hier ter stede belangeloos waargenomen door personen van goeden stand die daarin een niet omvangrijken, in verschillende opzicht aantrekkelijken arbeid vinden. De medewerking die bij de vervulling van vacatures in deze betrekking, steeds bij de ingezetenen wordt ondervonden, wordt door het Gemeentebestuur zeer gewaardeerd, maar noch een mijner ambtsvoorgangers, noch ik heb bekleed in een 25-jarige ambt als Brandmeester, de Heer van der Sande nam deze functie waar van 1864 tot 1889 - .. aanleiding gevonden om .. betrokken persoon voor eene onderscheiding aan te bevelen. Wat betreft het secretariaat der Commissie van Toezicht op het vervoer van landverhuizers verzocht ik den voorzitter die van 1882 af zitting heeft mij te willen inlichten omtrent de omvang der daaraan ver.. werkzaamheden...;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.