Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacob van Schaardenburg


Geboren: 12-3-1852 te Dordrecht
Wonende: Vleeschhouwersstraat 10 (Dordrecht)
Functie: barbier bij het Korps Pontonniers en Torpedisten
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 15 Februari 1926) Hiermede heb ik de eer U Edelachtbare te berichten, dat Jacob van Schaardenburg, geboren 12 Maart 1852 en wonende Vleeschhouwersstraat 10 te Dordrecht, zijne betrekking als barbier bij het Korps Pontonniers en Torpedisten alhier wegens ziekte heeft moeten neerleggen. Hij is vanaf 24 April 1873, derhalve bijna 53 jaar, als zoodanig werkzaam geweest en heeft deze betrekking steeds met grooten ijver en nauwgezetheid vervuld, zeer tot tevredenheid van de verschillende commandanten, die in dien tijd over het Korps - eertijds het Korps Pontonniers - het bevel hebben gevoerd, terwijl zijne diensten ook bij het personeel zeer werden gewaardeerd. Ik zou het zeer op rpijs stellen, wanneer U in het vorenstaande aanleiding zoudt kunnen vinden, hem voor eene Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen. Mijnerzijds kan dit niet geschieden, daar de door hem vervulde betrekking geen militaire functie is en hij dus buiten het militair verband staat. De majoor, W.J. Küller;
- Deze man is sinds 24 April 1873, derhalve bijna 53 jaar als barbier van het korps pontonniers werkzaam geweest en heeft zooals de commandant van het korps pontonniers mij bericht, altijd tot groote tevredenheid van opvolgende commandanten zijne diensten verricht, die door de militairen zeer werden gewaardeerd.
Mij komt eene koninklijke onderscheiding van dezen persoon, die ook de een goed burger bekend staat, in overeenstemming met den majoor-commandatn der pontonniers alleszins gemotiveerd voor, waarom ik hem voor de zilveren medaille der Oranje-Nassauporde zou willen aanbevelen. De Burgemeester van Dordrecht.

- (24 maart 1926) Ten slotte wilde ik in deze voordracht begrijpen Jacob Schaardenburg, barbier geboren den 12 Maart 1852 te Dordrecht, aldaar woonachtig aan de Vleeschhouwersstraat No. 10.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.