Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Frans Boshamer


Geboren: 5-1-183. te Dordrecht
Wonende: Wijngaardstraat 2 A rood (Dordrecht)
Functie: visser (visvlot) / knecht bij de firma L. Kooijman (vischhandel)
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 26-8-1910)
Uitreiking: 1910

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 4 augustus 1910) Ik heb de eer U.H.E.G. te verzoeken mij, zoo mogelijk eenigszins spoedig, te willen mededeelen, of naam en qualiteit van
D. BOEST GIPS, Hoofd der Firma C. Gips en Zn., scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten;
J.F. BOSHAMER, knecht bij de firma L. Kooiman, vischhandel, te Uwent aldus juist zijn omschreven.
Tevens zoude ik het op prijs stellen om, voor het geval één dezer personen of beiden voor 31 Augustus a.s. mocht komen te overlijden, van dat overlijden bericht te mogen ontvangen. De Minister. 
- ('s-Gravenhage 29 Augustus 1910) Ik heb de eer te uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van den 26sten dezer, No 30, de Eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-nassau toe te kennen:
in rbons aan: J.F. Boshamer, knecht bij de firma L. Kooijman, vischhandel te Uwent.
U gelieve belanghebbende hiervan kennis te geven nder mededeeling, dat het versiersel hem nader zal worden toegezonden. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.
- (Dordrecht 8 Juni 1910) Naar aanleiding van Uw schrijven van 30 Mei 1910, Kabinet 179, heb ik de eer, met terugzending van de daarbij gevoegde stukken, UHoogedelgestrenge ten aanzien van personen voor- of door wie eene koninklijke onderscheiding word verzocht het volgende te berichten:
(1) Roelof Leendert van der Stek, geboren te Dordrecht, 8 November 1841, wonende alhier Vest 55d rood, is zooals ook in het adres van zijn patroon den heer A.H.P. Augustijn, handelende onder de firmanaam Van Dorsser & Terhorst, wordt vermeld meer dan 40 jaren in diens zaak (machinebouw) werkzaam, eerst als modelmaker, later en ook thans nog als magazijnmeester
(2) Johannes Boshamer, geboren te Dordrecht 16 Maart 1861, wonende alhier Pelserstraat 7 B is volgens verklaring van zijn patroon den heer P. Looman, hoofd van dat gedeelte der zaak (stoomkuiperij en kistenmakerij) van de firma P. Looman & Zonen, waarin Boshamer werkzaam is, op 13-jarige leeftijd bij die firma in dienst gekomen als knecht en sedert Maart 1884 werkzaam als meesterknecht, alzoo in het geheel gedurende 36 jaren.
(3) Jan Frans (niet Jan) Boshamer, geboren te Dordrecht 5 Januari 183.(?), wonende alhier Wijngaardstraat 2 A rood, is sedert September 184.(?), dus meer dan 60 jaar in onafgebroken dienst bij een en dezelfde firma L. Kooijman, vischhandel - .. zaak eerst door een oud-oom, daarna door een oom aan zijn tegenwoordige patroon Jacob Kooijman Jr uitgeoefend werd en wordt. Tot en met het vorige jaar is hij als visscher werkzaam geweest, sedert dien is hem met het oog op zijn hoogen leeftijd, werk op het vischvlot opgedragen.
(4) Christiaan Walson, geboren Dordrecht 28 October 1861, wonende alhier Spuiweg 85B, is op 13-jarige leeftijd in dienst getreden als ..knecht, heeft een paar jaren elders gewerkt, is daarna teruggekomen als knecht, werd daarna onder.. en sedert 1899 hoofdmonteur en is alzoo 34 jaren in een en dezelfde firma werkzaam geweest.
(5) Abraham Brandt, geboren Dordrecht 25 November 1864, wonende Jacob Catsstraat 37 is op 18 à 19-jarige leeftijd in dienst gekomen als knecht en sedert eenige jaren als controleur werkzaam alszoo ruim 25 jaren dienst.
(6) Johannes Erlings, geboren te Dordrecht 24 April 1851, wonende Jacob Catsstraat 55 en
(7) Franciscus Schaffels, geboren te Dordrecht 13 juli 1861, wonende Singel 134 j als de onder 5 bedoelde persoon met dien verstand dat zij tusschentijds een 3-tal jaren elders werkzaam zijn geweest en onderscheidenlijk 37 en 28 jaren dienst hebben
(8) Adrianus van Helden, geboren te Dordrecht 18 April 1848, wonende Singel 237 w boven, is de vorigen jare gepensionneerd als bankwerker terwijl hij in die betrekking en als smid bij dezelfde firma onafgebroken 40 jaren lang is werkzaam geweest. 
De personen sub 4 t/m 8 vermeld zijn in dienst of in dienst geweest van de firma J. Lips Bzn, brandkastenfabrikanten, alhier, waarvan een der firmanten, alsmede de patroons der onder 2 en 3 vermelde personen mij hebben verklaard, dat toekenning eener koninkijke onderscheiding aan hunne ondergeschikten hierbedoeld hun zeer zoude strooken met hunnen wensch. Op het geding van de hierbedoelde voor personen, zijn geene aanmerkingen te maken. Uitgaande van de veronderstelling dat eene kortere dienstvervulling dan 40 jaren niet dan bij zeer hooge uitzondering aanspraak kan doen geven op eene onderscheiding en rekening houdende met het bovenstaande, veroorloof ik mij Hoogedelgestrenge te adviseeren Roelof Leendert van der Stek (sub 1), Jan Frans Boshamer (sub 3) en Adrianus van Helden (sun 8) voor eene koninklijke onderscheiding aan te bevelen. De burgemeester van Dordrecht (get.) Jan Hordijk Jaczn.
- Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen twee door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel mij teogezonden adressen van de firma Van Dorsser en Terhorst, en van Johannes Boshamer, het verzoek inhoudende dat eene onderscheiding worde toegekend aan Roelof Leendert van der Stek, Johannes Boshamer en Jan Boshamer.
De Minister heeft mij uitgenoodigd omtrent die aanvragen mijn gevoelen te doen kennen en, ten einde aan dit verlangen te kunnen voldoen, verzoek ik U beleefd mij omtrent de betrokken personen eenige nadere inlichtingen te willen verschaffen en mij tevens Uw gevoelen omtrent de aanvragen te willen mededeelen. Gelijk verzoek richt ik tot U met betrokking tot de navolgende personen Chr. Walson, hoofd-monteur en J. Erlings, A. Brandt en F. Schaffels Controleurs, allen in de brandkastenfabriek van J. Lips Bzn alsmede omtrent A. van Helden gepensionneerd bankwerker bij voornoemde firma, op al welke personen de aandacht des Ministers is gevestigd geworden, ten einde hen voor eene Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen.
Ten aan zien van Johannes Boshamer en Jan Boshamer noodig ik U beleefd uit U te willen vergewissen of eventueele toekenning eener onderscheiding zou strooken met den wensch van hunne respectieve patroons, ook ten opzichte van het genoemde personeel dat werkzaam is of geweest is bij de firma Lips.
Zeer aangenaam zou het mij .. zijn Uw antwoord zoo mogelijk ... 15 althans uiterlijk 20 Juni a.s. te mogen ontvangen. De Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.