Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Martinus Cornelis Sleeking


Geboren: 20-10-1863 te Dordrecht
Wonende: Balistraat 34 (Dordrecht)
Functie: bliksnijder/blikslager bij de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 27-8-1932)
Uitreiking: 30 augustus 1932

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 24 mei 1923 Balistraat 34) Ondergeteekende M.C. Sleeking, geboren 20 October 1863, van beroep blikslager en wonende te Dordrecht Balistraat no. 34 alhier. Werkzaam aan de Gasmeter Mij te Dordrecht. 
Edelachtbare Heer, aan genoemde Gasmeter Mij had ik verleden jaar 3 Juni 1931 een periode van 40 jaar arbeid achter me liggen. Nu had ik gedacht gelijk anderen door Hare Majesteit onderscheiden te worden, doch dit werd voor mijn een teleurstelling wegens dit nu al circa 1 jaar is geleden, tevens ben ik daar erg misnoegd over. Edelachtbare Heer, ik Ued zeer beleefd verzoeken nu wilde indien voor mij  noch de gelegenheid bestaat deze vereering mij te beurt te doen vallen. Hopende op Uw welwillende medewerking te mogen rekenen. Bijvoorbaat aan uEd mijn grootsten dank, M.C. Sleeking;
- (Dordrecht 9 Juni 1932) Martinus Cornelis Sleeking, wonende in deze gemeente Balistraat nr. 34 en alhier geboren 20 October 1863, heeft op 3 Juni van het vorig jaar den dag herdacht, dat hij 40 jaren geleden in dienst trad van de maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters enz., gevestigd Lijnbaan 32, alhier.
Sleeking, die daar thans nog als werkman-blikslager geregeld zijn arbeid verricht, heeft al die jaren tot groote tevredenheid van zijn chefs nauwgezet zijn plicht vervuld. De directie heeft bij zijn jubileum het vorig jaar daarvan openlijk blijk gegeven en hem gehuldigd met een stoffelijk bewijs van waardeering.
Het is mij bekend, dat Sleeking het op hoogen prijs zou hebben gesteld, als hem toen een Koninklijke onderscheiding was verleend. Daar destijds onwillekeurig is verzuimd, daartoe stappen te doen en Sleeking m.i. zeker voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking zou zijn gekomen, verzoek ik U beleefd, wel te willen bevorderen, dat hem alsnog wordt toegekend de bronzen eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- (Dordrecht 2 Augustus 1932) Naar aanleiding van Uw schrijven van 25 Juli j.l. Nr 93 Kabinet, heb ik de eer U mede te deelen dat:
(1) Adrianus BROERE, geboren te Dubbeldam 6 Maart 1868, wonende Vrieseweg 39rood te Dordrecht, adjunct-boekhouder is bij de Spaarbank, opgericht door het departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen;
(2) Martinus Cornelis SLEEKING, geboren 20 October 1863 te Dordrecht, wonende Balistraat 34 alhier, bliksnijder is bij de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;
Met het verzoek, aan het slot van Uw schrijven gedaan, zal rekening worden gehouden.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- ('s-Gravenhage 29 Augustus 1932) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 27 Augustus 1932, No 18, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen aan de hieronder vermelde personen. U gelieve belanghebbenden hiervan op den 30sten dezer, des voormiddags kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun door den Kanselier der Nederlandschen Orden zal worden toegezonden. 
   De Minister van Economische Zaken en Arbeid.
in goud aan: A. BROERE, te Dordrecht, hoofdboekhouder der Spaarbank, opgericht door het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen;
in brons aan: M.C. SLEEKING, bliksnijder bij de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.