Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Kornelis Snijders


Geboren: 4-3-1877 te Dubbeldam
Wonende: Hendrikstraat 25 (Dordrecht)
Functie: vakwerkman P.T.T.
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 6 April 1937) Het ligt in mijn bedoeling aan den Minister van Binnenlandsche Zaken het voorstel te doen de navolgende ambtenaren voor te dragen voor de achter hun namen aangegeven koninklijke onderscheiding, ter gelegenheid van den a.s. verjaardag van Hare Majesteit de Koningin:
M.J. van Donge, adjunct-commies b.d postdienst te Dordrecht, voor toekenning van de eere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau;
C. Snijders, vakwerkman der telegrafie en telefonie te Dordrecht, voor toekenning van de eere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau;
K. van Beek, kantoorknecht b.d P.T.T. dienst te Dordrecht, voor toekenning van de eere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau;
Alvorens aan mijn voornemen uitvoering te geven, zal ik gaarne vernemen of bij UwEdelAchtbare eventueel tegen een onderscheiding van voornoemde ambtenaren bezwaar zou bestaan.
Ik moge mij aanbevelen spoedig Uw antwoord op deze navraag te vernemen en zeg U hierbij reeds bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
Hoewel zulke feitelijk overbodig is, moge ik toch opmerken, dat deze navraag als strik vertrouwelijk moet worden beschouwd, ook omdat nog geenszins vaststaat, dat betrokkenen in de voordracht aan Hare Majesteit de Koningin zullen kunnen worden opgenomen en de onderscheiding zullen ontvangen. Ook de door U verstrekte inlichtingen zullen door mij als vertrouwelijk worden behandeld.
Mochten een of meer van de genoemde ambtenaren niet tot de ingezetenen van Uw gemeente behooren dan verwacht ik hieromtrent gaarne zeer spoedig Uw bericht, omdat dan te hunnen aanzien nog een navraag tot den Burgemeester van de woonplaats zal moeten worden gericht. De Directeur-generaal.
- (Dordrecht den 13 April 1937) Onder terugzending van het schrijven van den Heer Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie te 's-Gravenhage, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 8 dezer No 1303, Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
(1e) Marinus Jan van Donge, adjunct-commies bij de Posterijen, geboren te Dreischor 7 Maart 1879, wonende alhier aan de Sophiastraat 14, werd den 25 September 1916, komende van Middelburg, in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven;
(2e) Cornelis Snijders, vakwerkman der telegrafie en telefonie, geboren te Dubbeldam 4 Maart 1877, wonende alhier aan de Hendrikstraat 25, werd den 28 Mei 1904, komende van Dubbeldam, alhier ingeschreven en
(3e) Kornelis van Beek, kantoorknecht bij de posterijen, telegrafie en telefonie, geboren te Rotterdam 6 Januari 1879, wonende alhier aan de Balistraat 10, werd den 24 Januari 1890, komende van 's-Gravenhage, alhier ingeschreven;
Blijkens ingesteld onderzoek staan de hier genoemde personen in hunnen omgeving zoowel als bij hunne superieuren gunstig aangeschreven, Bij de administratie der Politie is ook niets nadeeligs omtrent hen bekend. Zij kwamen hier nimmer met de Justitie of de Politie in aanraking. Door den Directeur van het Postkantoor alhier werd verklaard dat naar zijn oordeel voornoemde ambtenaren een hun eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding op hooge prijs zullen stellen. Aangezien geen enkele omstandigheid is gebleken waardoor bezwaar zou bestaan tegen het verleenen van een onderscheiding als in het schrijven wordt bedoeld, meen ik U te moeten voorstellen gunstig te adviseeren. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht den 17 April 1937) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven deel ik U het volgende mede:
(1) Marinus Jan van Donge, adjunct-commies bij de Posterijen, geboren te Dreischor 7 Maart 1879, wonende alhier aan de Sophiastraat werd den 25 September 1916, komende van Middelburg, in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven;
(2) Cornelis Snijders, vakwerkman der telegrafie en telefonie, geboren te Dubbeldam 4 Maart 1877, wonende alhier aan de Hendrikstraat 25, werd den 28 Mei 1904, komende van Dubbeldam, alhier ingeschreven en
(3) Kornelis van Beek, kantoorknecht bij de posterijen, telegrafie en telefonie, geboren te Rotterdam 6 Januari 1879, wonende alhier aan de Balistraat 10, werd den 24 Januari 1890, komende van 's-Gravenhage, alhier ingeschreven;
Blijkens ingesteld onderzoek staan de hier genoemde personen in hun omgeving zoowel als bij hun supérieuren gunstig aangeschreven. Bij de administratie der Politie is ook niets nadeeligs omtrent hen bekend. Zij kwamen hier nimmer met de Justitie of de Politie in aanraking. Door den Directeur van het Postkantoor alhier werd verklaard, dat naar zijn oordeel voornoemde ambtenaren een hun eventueel te verleenen Koninklijke onderschikking op hoogen prijs zullen stellen. In verband met het bovenstaande bestaat er mijnerzijds geen enkel bezwaar tegen een eventueele onderschikking van voornoemde ambtenaren.  De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.