Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Caspert van Son


Geboren: 27-1-1867 te Dordrecht
Wonende: Aardappelmarkt 19 (Dordrecht)
Functie: kunstcriticus (kunstredactie) Dordrechtsch Nieuwsblad sinds 1887, administrateur bij het Algemene Nederlandsch Verbond
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau (1930)
Uitreiking: 31 augustus 1930

Aanmerkingen:
- op 1 januari 1930 30 jaar administrateur;
- wonende te Dubbeldam van 30 october 1897 tot 30 april 1906;
- Caspert van Son in deze gemeente een zeer bekende figuur is. Van de oprichting van het Algemeen Nederlandsch Verbond af heeft hij steeds hieraan zijn werkkracht gegeven. Jarenlang was hij de rechterhand van den grooten strijder voor den Nederlandschen Stem, dr. H.J. Kiewit de Jonge, toenmaals voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Zijn verdienste als administrateur, in welke betrekking hij op 1 Januari 1930 gedurende 30 jaren zal zijn, wordt algemeen gewaardeerd.
Op het gebied van kunst en cultuur maakte hij zich naam als schrijver, in het bijzonder over tooneel- en schilderkunst. Als Hoofdredacteur van "Morks Magazijn" gaf hij aan vele jongere schrijvers gelegenheid te debuteeren en naam te maken.
- (Dordrechtsch Nieuwsblad, Bagijnhof 58; Dordrecht 3 Augustus 1937) Ingevolge Uw verzoek om schriftelijke gegevens naar aanleiding van onze vraag, zoo mogelijk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Dordrechtsch Nieuwsblad op 22 October 1937 te willen bevorderen, dat de heer C. van Son, die op genoemden datum 50 jaren achtereen als kunstcriticus aan het Dordrechtsch Nieuwsblad zal zijn verbonden, door H.M. de Koningin worden onderscheiden, hebben wij de eer U het navolgende te berichten:
De heer Caspert van Son, geboren te Dordrecht op 27 Januari 1867, thans wonende Aardappelmartk 19, aldaar, is van de oprichting van het Dordrechtsch Nieuwsblad op 22 October 1887 af, als kunstredacteur op het gebied van tooneel en schilderen, aan ons blad werkzaam geweest.
Door de hooge opvatting van zijn taak, waardoor het opbouwend element in zijn critische beshcouwingen het voornaamste bestanddeel vormde, mede door zijn groote kennis en zijn markante persoonlijkheid, heeft de Heer C. van Son, inzonderheid op het Dordtsche tooneelleven, een eigen stempel gedrukt en in welhaast alle zaken de tooneel- en de schilderkunst betreffende, heeft hij een actieve dan wel adviseerende rol van beteekenis vervuld.
Dat ook de figuur van den heer van Son in andere opzichten een vooraanstaande is, moge in de allereerste plaats blijken uit het feit dat het H.M. de Koningin heeft behaagd, hem voor zijn verdiensten als Secretaris van het Algemeen Nederlandsch Verbond, op 31 Augustus 1928, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor het overige zij volstaan met de vermelding van enkele van de door hem bekleede andere functies:
* eerelid van de Dordrechtsche Winkeliers Vereeniging
* Voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Alg. Nederlandsch Verbond voor Vremdelingen Verkeer en sinds 15 jaren Hoofdbestuurslid dezer Vereeniging
* Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Het feit evenwel, dat de Heer C. van Son weldra gedurende vijftig jaren achtereen aan hetszelfde blad als kunstredacteur zal zijn verbonden, - vrijwel een unicum in de historie van de Nederlandsche journalistiek - voorts gezien de uitnemende en beschavende wijze, waarop hiuj deze functie heeft uitgeoefend, geven ons de vrijheid U te verzoeken, stappen te willen doen, om bij de feestelijke viering van ons gouden jubileum op 22 October a.s. deze zeer verdienstelijke figuur te kunnen verrassen met de mededeeling dat het H.M. de Koningin wederom heeft behaagd hem bij Koninklijk besluit te onderscheiden. Met de meeste hoogachting, Dordrechtsch Nieuwsblad (get.) C.E.W. Krediet.
- (Dordrecht 10 Augustus 1937) Onder terugzending van het schryven van den Heer C.E.W. Krediet, Directeur van het Dordrechtsch Nieuwsblad, wonende alhier aan den Bagynhof no. 58, my in handen gesteld by Uwe apostille dd. 3 dezer, no. 1319, Kabinet, heb ik de UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
De Heer Caspert van Son, geboren te Dordrecht 27 Janauri 1867, wonende alhier aan de Aardappelmarkt no. 19, staat gunstig bekend, ook by myne administratie, terwyl hy blykens informatie ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier, nimmer veroordeeld werd.
De Heer van Son is adminsitrateur van het Algemeen Nederlandsch Verbond en als zoodanig en ook in verband met zyne functie als mede-radacteur voor de tooneel- en schilderkunst van het Dordrechtsch Nieuwsblad een bekende en geziene figuur alhier.
Dat zyne verdiensten voornamelijk in eerstgenoemde functie zyn gewaardeerd moge blyken uit het feit zyner benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, hetwelk volgens adressant op 31 Augustus 1928 [moet zijn 31-8-1930] zou zyn geweest. By myn administratie zyn daaromtrent geen gegevens aanwezig, hoewel bekend is, dat de heer Van Son, die onderscheiding ten deel is gevallen doch ik verneem eerst ongeveer 2 jaren geleden.
Hoewel tegen het verleenen van deze onderscheiding aan den Heer van Son geen bezwaren zyn gebleken en ook thans geen bedenkingen aanwezig zyn tegen een aan genoemde heer te verleenen Koninklyke onderscheiding, waaneer hem deze wederom waardig mocht worden gekeurd, komt my de omstandigheid, dat hy op 22 october a.s. 50 jaren achtereen als kunstcriticus aan het Dordrechtsch Nieuwsblad zal zyn verbonden voor eene Koninklyke onderscheiding ten tweeden male, wel eenigszins geporteerd voor, althans wanneer het de bedoeling van adressant is, dat de heer van Son voor eene bevordering de Orde van Oranje-Nassau zal worden voorgedragen, hiermede allerminst te kennen willende geven, eene mindere waardeering van de verdiensten in zyne langdurige functie by de redactie van genoemd plaatselyk blad.
Op grond van een en ander meen ik dan ook U te moeten adviseeren, alvorens het verzoek in overeging te nemen, met het vorenstaande te willen houden. De Commissaris van Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3136 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1930)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.