Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

François Stoop


Geboren: 29-11-1850 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: hoofd bankierskantoor Stoop & zoon
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 9 April 1910) Naar aanleiding van de in vermelde missive veroorloof ik mij U.H.E.G. eene onderscheiding aantebevelen
(1) den heer Dirk Boest Gips, geboren te Dordrecht, den 24ste October 1839, hoeveel in het maatschappelijk leven, niet op den voorgrond tredende zal hij op 3 September a.s. vijftig jaren aan het hoofd hebben gestaan van de scheepsbouw- en machinefabriek onder de firma C. Gips & Zonen. Waar hij te goeder naam en faam bekend staat meen ik dat in bovengenoemd feit aanleiding kan bestaan hem voor eene onderscheiding voor te dragen.
(3) Van de dames Johanna en Margaretha Bemolt, geboren te Dordrecht respectievelijk de 14de October 1844 en 9 Maart 1848, is niets dan goeds te zeggen. Haar zin voor liefdadigheid doel aangenaam aan, maar het komt mij voor dat zij niet in zoodanige mate op de voorgrond treden, dat zij voor eene koninklijke onderscheiding in aanmerking zoudne behooren te worden gebracht;.
(2) den heer François Stoop, geboren te Dordrecht den 29ste November 1850, een man die den stoot geeft tot vele goede dingen en die financieel rijkelijk bijdraagt in de totstandkoming van vele nuttige zaken. Ook op kerkelijk gebied mag zijn naam met ere worden genoemd met niet zoozeer omdat hij is ouderling en notabel van de Nederduitsche Hervormde gemeente dan wel omdat hij is een van de ...... drietal geschilderde ramen in de Groote of Onze Lieve Vrouwe Kerk.... bankierskantoor Stoop & Zoon...;
(4) Verder veroorloof ik mij de aandacht te vestigen op den heer Jan Hordijk Jaczn gebore te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den Raad en sinds 19 Januari 1897 wethouder dezer gemeente...;
- (Dordrecht 25 April 1911) Naar aanleiding van de in margine vermelde missive veroorloof ik mij U Hoogedelgestrenge voor eene onderscheiding aan te bevelen:
(1) Jan Hordijk Jaczn, geboren te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den Raad en sedert 19 Januari 1897 wethouder dezer gemeente, in welke hoedanigheid hij meer in het bijzonder is belast met de afdeeling gemeentebedrijven. Deze algemeen geacht persoon vervult verder sinds tal van jaren verschillende andere openbare betrekkingen en bestuursfuncties bij vereenigingen van algemeen nut. Zoo is hij van 1891 af lid van het College van Zetters, van 1897 af Directeur van het hier gevestigde Vrij-Entrepot, tal van jaren voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, President Regent van het Hervormd Bestedelingenhuis enz
(3) Dr. Hermanus Jacob Kiewiet de Jong, rector van het gymnasium alhier, voorzitter van van het Algemeen Nederlandsch Vebrond, geboren te Groningen 29 September 1847, een geleerde van naam, in het bijzonder bekend door zijne veelomvattende algemeene kennis en door zijne groote voortvarendheid om te dienen het algemeen belang, speciaal ook als voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Ik meen hierbij in herinnering te mogen brengen de geheel vrijwillig ondernomen reis van Dr Kiewiet de Jong in het vorig jaar naar Zuid-Afrika, waar hij op zoo treffende wijze de belangen van Nederland en Nederlanders heeft gediend
(2) François Stoop, geboren te Dordrecht 29 November 1850, een man die den staat geeft tot  vele goede dingen en die financieel rijkelijk bijdraagt in de tot standkoming van vele nuttige zaken. Ook op kerkelijk gebied mag zijn naam met eere worden genoemd, niet
zoozeer omdat hij is ouderling en notabel van de Nederduitsche Hervormde gemeente alhier, dan wel omdat hij is een van de gevers van een belangrijk werk, immers van een drietal geschilderde ramen in de Groote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. Bovendien sstaat hij sedert 1888 aan het hoofd van een solied bankierskantoor ( Stoop & Zoon) en mag hij zich in een ... achting verheugen;
Mochten de door mij aanbevolen personen voor eene onderscheiding in aanmerking kunnen worden gebracht, dan zou naar mijn meening in dezen bij voorkeur in aanmerking komen eene ondershceiding in de orde van den Nederlandsche Leeuw.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.