Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Swaneveld


Geboren: 16-9-1867 te Nieuw-Beijerland (overl. 29-10-1959)
Wonende: Balistraat 32 (Dordrecht)
Functie: huisknecht bij den Heer H.O. de Joncheere
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 22-8-1939)
Uitreiking: 30 augustus 1939

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 6 April 1939) Onder terugzending der bijalgen van Uwe apostille no. 1423 Kabinet, dd. 3 dezer, heb ik de eer UEdelActhbare het volgende mede te deelen:
Hendrik Swaneveld, huisknecht, geboren te Nieuw-Beijerland 16 September 1867, wonende alhier aan de Balistraat 32, vestigde zich te dezer stede op 27 october 1890, komende van Oud-Beijerland. Hij staat te Dordrecht gunstig bekend en ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen anme geen strafvonnissen ingeschreven. Bij het ingestelde onderzoek zijn geen feiten of omstandigheden bekend geworden, welke een bezwaar zouden kunnen opleveren voor het verleenen van een onderscheiding. Swaneveld is huisknecht en heeft geen personeel onder zich.
Ik meen derhalve U te mogen adviseeren de inwilliging van het verzoek van den heer H.O. de Joncheere om op 1 Mei a.s. zijn huisknecht H. Swaneveld, voornoemd, een Koninklijke onderscheiding te doen toekomen, te willen bevorderen. De Commissaris van Politie.

- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1939) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 22 Augustus 1939, no 45, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen.
 U gelieve belanghebbenden hiervan op Woensdag 30 dezer des voormiddags, kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun door den Kanselier der Nederlandsche orden zal worden toegezonden. De Minister van Sociale Zaken.
in zilver aan: A. van der Hoeven, baas bij de Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub te Dordrecht;
in brons aan:
J. Kooijmans, magazijnbediende bij de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;
H.H. van der Koogh, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;
H. Swaneveld, huisknecht bij den Heer H.O. de Joncheere, te Dordrecht;
- (Dordrecht 30 Augustus 1939, aan den heer H. Swaneveld) Hierbij heb ik de eer te uwer kennis te brengen, dat het Harer majesteit de Koningin behaagd heeft, bij Hoogstderzelver Besluit van 22 Augustus 1939, nr. 45, aan U de Eeremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-nassau, toe te kennen.
Het zij mij vergund, U met deze Onderscheiding, welke U wordt toegekend, omdat U gedurende zoovele jaren de familie de Joncheere trouw hebt gediend, van harte geluk te wenschen.
Een uittrekstel uit voormeld Koninklijk Besluit, met de medaille, zal U door den Kanselier der Nederlandsche Orden worden toegezonden. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.