Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Poulus Tanis


Geboren: 1-7-1865 te Ouddorp
Wonende: - (Dordrecht)
Functie: schipper-uitvoerder bij W.A. van der Tak's Bergingsbedrijf te Rotterdam
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 19 Mei 1933) In deze Gemeente is sedert 10 Mei 1897 woonachtig Poulus Tanis, geboren 1 Juli 1865 te Ouddorp. Hij is nu op 31 Augustus 1931, na een 45-jarigen diensttijd, als oudste schipper-uitvoerder van W.A. van der Tak's Bergingsbedrijf N.V., Westplein 5, te Rotterdam, gepensionneerd.
Tanis is het type van den vastberaden, moedigen varensman, die erop uitgaat en den strijd met de elementen aanbindt, als de plciht hem roept. Nooit is hem eenige opdracht te zwaar geweest. Hij ging, waarheen zijn eerste patroon, wijlen de heer W.A. van der Tak, hem zond en hij deed zijn werk als gezagvoerder en uitvoerder van het technische gedeelte met groote voortvarendheid en nauwgezette plichtsbetrachting, ook als ernstige gevaren dreigden. Hij stond daarom in hoog aanzien bij den heer Van der Tak, die hem bijzonder waardeerde en zeer moeilijke opdrachten toevertrouwde.
Die uitstekende verstandhouding bestond ook met zijn latere patroons, de directeuren van bovengenoemde N.V., de heeren M. Sperling, te Rotterdam en Murk Lels Pzn, te Maassluis. 
Tanis heeft op bijna alle rivieren en vaarten in ons land bergingen verricht, evenals in verschillende Engelsche, Dutische en Belgische havens. Hij heeft mede in het buitenland den goeden naam van de Nederlandsche varenslieden, die voor geen moeilijkheden terugdeinzen, helpen hoog houden. Ik moge hierin aanleiding vinden, U te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat deze eenvoudige man, die een leven van zwaren, stoeren, verantwoordelijken arbeid achter den rug heeft, als erkenning daarvoor op den verjaardag van H.M. de Koningin wordt begiftigd met de bronzen eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 3 Juli 1933) Gaarne zal ik spoedig vertrouwelijk vernemen, of naam, woonplaats en hoedanigheid van de(n) hiernagenoemde(n) aldus juist zijn omgeschreven.
A. Bos Pzn te Dordrecht, Lid van de Aannemersfirma Volker en Bos
P. Tanis te Dordrecht, Gep. schipper-uitvoerder van W.A. van der Tak's Bergingsbedrijf te Rotterdam.
De Minster van Waterstaat.
- (Dordrecht 4 Juli 1933) In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat de heeren Volekr en Bos reeds van 1913 af ieder zelfstandig als aannemer optreden. Alleen een enkel werk te IJmuiden wordt nog door hen te samen uitgevoerd. Dit werk is echter slechts één der vele werken, welke door den heer Bos zijn ondernomen. Het komt mij daartom juister voor, dat de heer Bos wordt aangeduid als A. Bos Pzn. Aannemer, wonende te Dordrecht. De naam, woonplaats en hoedanigheid van den heer P. Tanis zijn in bovenaangehaald schrijven van Uwe Excellentie op volkomen juiste wijze weergegeven. De burgemeester van Dordrecht (get) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.