Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Hendrikus Tempelmans-Plat


Geboren: 26-11-1877 te Gorinchem
Wonende: Kromhout 145 rood (Dordrecht)
Functie: tekenaar bij het kadaster
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 22-8-1936)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 15 Juni 1936) Onder terugzending van het schrijven van Zijne Excellentie den Minister van Financien, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd 13 dezer, No 1253 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
De Heer Pieter Jannis de Jonge, Hoofd-Ingenieur der Domeinen, geboren te Biervliet 10 Juli 1878, wonende alhier aan de Korte Engelburgerkade 12 en
de Heer Johannes Hendrikus Tempelmans Plat, teekenaar bij het Kadaster, geboren te Gorinchem 26 November 1877, wonende alhier aan het Kromhout 145 rood, werden, blijkens verkregen inlichting, in het Bevolkingsregister alhier ingeschreven, respectievelijk 21 April 1908 komende van Biervliet en 31 mei 1905 komende van Gorinchem. Genoemde personen staan gunstig bekend. Gedurende den tijd hunner inwoning alhier, is nimmer iets te hunnen nadeele bij mijne administratie bekend geworden. Zij kwamen met de politie of Justitie hier niet in aanraking. Omtrent laatstgenoemd is gebleken, dat zijn naam niet voorkomt in de strafregisters ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier. De Commissaris van Politie.
- ('s-Gravenhage 28 Augustus 1936) Ik heb de eer U mede te deelen, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd, bij Hoogstderzelver besluit van 22 Augustus no 27 de ingezetenen Uwer gemeente
P.J. de Jonge, Hoofd-Ingenieur der Domeinen te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en
J.H. Tempelmans Plat, teekenaar van het kadaster toe te kennen de zilveren eeremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De Minister van Financien.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.