Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Karel Bosua


Geboren: 5-10-1856 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: kuipersknecht bij de firma J. van Goudoever de Jong en Zoon
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 25 Mei 1909) Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen twee door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel mij toegezonden adressen van M. van der Kloet Sz en J. van Goudoever de Jong en Zoon het verzoek inhoudende dat eene onderscheiding worde toegekend aan Johannes Frederik Brands en Karel Bosma. De Minister heeft mij uitgenoodigd omtrent die aanvragen mijn gevoelen te doen kennen en ten einde aan dit verlangen te kunnen voldoen, verzoek ik U beleefd mij omtrent de betrokken personen eenige nadere inlichtingen te willen verschaffen en mij tevens Uw gevoelen omtrent de aanvragen te willen mededeelen. Uw antwoord ontving ik gaarne met terugzending der bijlagen voor of op 10 Juni a.s. De Staatsraad/Commissaris der Koningin.
- (Dordrecht 10 Juni 1909) Onder terugzending van de mij bij Uwe missive van 25 Mei j.l. Kabinet no. 211/1 toegezonden adressen van M. van der Kloet Sz en J. van Goudoever de Jong, houdende verzoek, dat eene onderscheiding worde toegekend aan Johannes Frederik Brands en Karel Bosma, heb ik de eer UHoogEdel
gestrenge het navolgende te berichten.
(1) 
Johannes Frederik Brands, geboren te Dordrecht 1 November 1843 is sinds 1 Februari 1859, derhalve meer dan 50 jaren onafgebroken in dienst van de firma Simon van der Kloet Mzn, kleermaker en winkelier in mode artikelen voor heeren, alhier. Als jongste bediende begonnen is hij thans als winkelchef zooals blijkt uit het verzoekschrift van zijn patroons, nog steeds met lust en toewijding in dat bedrijf werkzaam. Aangezien de heer Brands hier gunstig bekend staat meen ik het verzoek van den heer v.d. Kloet te mogen ondersteunen.
(2) Karel Bosua (niet Bosma) geboren te Dordrecht op 5 October 1856 is kuipersknecht bij de firma J. van Goudoever de Jong en Zoon alhier sinds 16 Juli 1867, derhalve bijna 42 jaren. ook omtrent hem is mij niets ongunstigd bekend, zoodat indien het aantal jaren zijner dienstvervulling hem reeds .. aanspraak kan geven op eene onderscheiding, bij mij geenszins bezwaar bestaat het verzoek te ondersteunen. De Burgemeester van Dordrecht.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.