Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Bosua


Geboren: 13-10-1845 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: eerste knecht de firma de Joncheere, den Bandt en Co
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Joncheere den Bandt & Co, Zeepziederij De Drie Aschtonnen, opgericht 1743, Dordrecht; 23 October 1905) De ondergeteekenden Johannes Anthonij den Bandt, koopman en zeepzieder, lid van den Gemeenteraad en enz en Herman Otto de Joncheere eveneens koopman en zeepzieder beiden wonende te Dordecht en handelende onder de Firma de Joncheere den bandt & Co aldaar, verzoeken voor het hieronderstaande beleefd uw medewerking.
Op 17 September 1906 hoopt Pieter Bozua geboren te Dordrecht 13 October 1845 den dag te herdenken waarop hij vijftig jaar geleden bij zonde Firma in dienst trad. Als jongste knecht begonnen is hij nu reeds ca 20 jaar als eerste knecht werkzaam. gedurende zijn diensttijd is er nooit eenige aanmerking op zijn gedrag en ijver gemaakt kunnen worden, zoodat ... kant wij dezen dag voor hem een waren feestdag mogen doen zijn. Daar van Regeeringswege herhaalde malen reeds dergelijke .. en eerlijke diensten werden erkend, zoo zouden wij ook .......; [aanhouden tot 1 Maart 1906]
- (Dordrecht 1 Maart 1906) Door de firma de Joncheere, den Bandt en Co, kooplieden en zeepzieders alhier, werd mijne aandacht gevestigd op het feit, dat Pieter Bozua, geboren te Dordrecht 13 October 1845 op 17 September a.s. veertig jaren onafgebroken werkzaam zal zijn geweest bij genoemde firma ....... Bozua steeds trouw en eerlijk bij de firma in dienst was, terwijl ook omtrent zijn gedrag buiten dienst bij de politie niets ten zijnen nadeele bekend is. Ik meen in een en ander aanleiding te mogen vinden de aandacht van U HoogEdelgestrenge op deze persoon voor eene onderscheiding vanwege Hare Majesteit de Koningin te mogen vestigen, en U beleefd ....;

- ('s-Gravenhage den 18 Juni 1907) Bij Uw schrijven van 18 Mei ll Kabinet worden o.a. voor eene onderscheiding aanbevolen: Aart Erkens, Hendrikus Neerings, Johannes Alleblas, Woutrina van Camp en Pieter Bozua.
Onder beleefde verwijzing naar den inhoud mijner missive van 23 Mei ll., Kabinet No 179, ware het mij aangenaam alsnog te mogen vernemen of de patroons of meesters van de betrokken personen eene onderscheiding voor hunnen ondergeschikten wenschen. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
- (1) .. nagenoeg 30 jaren hare penningen bewaard en hare boekhouding gevoerd. 
(2) De heer Keeman wordt in door den gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders zeer gewaardeerd.
(3) Frans Lebret, kunstschilder, geboren te Dordrecht den 1 Nov 1820. Dat hij vele jaren zich aan de Kunst heeft gewijd blijkt wel uit het feit, dat hij op 1 October 1906 zijn zeventigjarige lidmaatschap van het Teekengenootschap Pictura herdacht. Thans nog, op zijn hoogen leeftijd beoefent hij de schilderkunst. Enekel beelden van zijn hand, geplaatst in het Dordrechts Museum van schilderijen bezitten hooge kunstwaarde. Vooral als schapenschilder heeft de heer Lebret zich naam gemaakt.
(4) Dr. Hermanus Jacob Kiewit de Jong, reden(?) voor het zijn naam alhier, voorzitter van het Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 Sept 1847, een geleerde van naam in het bijzonder.....
(5) Huibert Willem Veth, architect geboren te Dordrecht 26 Aug 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog staand met goed gevolg beweegt, getuige o.m. het feit dat hij als deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier.
(6) Bremekamp?
(7) Willem Frederik Christiaan August Baar, geboren te .. den 5 Februari 1846, sinds 2 September 187., vader in het Weeshuis alhier.....
(8) Aart Erkens, geboren te Dordrecht den 14de Dec, pakhuisknecht bij de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gedurende 65 jaren onafgebroken in dienst is;
(9) Hendrikus Neerings, geboren te Dordrecht 2 Juni 1839, sinds 12 Maart 1857 als verlakker werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht
(10) Johannes Alleblas, geboren te Dordrecht den 21 December 1828, sinds 43 jaren onafgebroken werkzaam, thans als zagersbaas bij de Firma A.P. Schotel Gzn alhier in hare marmerzagerij en steenhouwerij.
(11) Woutrina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, sinds 1 Mei 1882 als dienstbode in dienst bij Mr. H.J. de Graaff alhier.
(12) Pieter Bozua, geboren te Dordrecht 13 October 1845, meer dan 40 jaren onafgebroken werkzaam gweest bij de firma de Joncheere, den Bandt en Co. Als jongste knecht is hij zijne dienstvervulling begonnen en is thans reeds meer dan 20 jaren als eerste knecht bij die firma werkzaam.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.