Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Vermeer


Geboren: 22-2-1877 te Dordrecht
Wonende: Groenmarkt 58rood (Dordrecht)
Functie: directeur van het Assurantiekantoor Boonen & Vriesendorp N.V.
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- Ten zeerste zouden wy het op prys stellen, indien U den Heer Willem Vermeer, Directeur van het te Dordrecht gevestigde Assurantiekantoor Boonen & Vriesendorp N.V., geboren te Dordrecht op 22 Februari 1877 en aldaar woonachtig Groenmarkt no. 58 rood bij Hare Majesteit de Koningin zoudt willen voordragen voor een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ter toelichting veroorlooven wy ons het volgende op te merken:
Na de lagere school afgeloopen te hebben en enkele betrekkingen als jognste- en aankomend bediende bekleed te hebben, is de Heer Vermeer op 17-jarigen leeftijd in dienst gekomen by de firma Boonen & Vriesendorp, makelaars in assurantien en agentesse van de Nederlandsche Handelmaatschappy, alhier.
By deze firma heeft hy zich door zyn energie en activiteit zoo zeer onderscheiden, dat hij na eenige jaren tot procuratiehouder werd benoemd. Toen de assurantiezaken zich meer en meer uitbreidden, werd behoefte gevoeld aan een eigen verzekeringmaatschappij als gevolg waarvan in het jaar 1915 door den eenigen firmant, de heer J.J. Vriesendorp van Renesse de N.V. Algemeene Verzekering Maatschappij Merwede werd opgericht. Eerstgenoemde verleende den Heer Vermeer terstond by de oprichting procuratie, ook voor deze nieuwe Maatschappy.
 Sinds dien tyd heeft de Heer Vermeer aan den verderen vloei der Firma Boonen & Vriesendorp en aan den opbouw en groei der MERWEDE zyn ebste krachten gegeven en zyn werk met succes bekroond gezien. Ook laatstgenoemde maatschappy heeft zich voorspoedig ontwikkeld en boekt thans een belangryk premie-inkomen, voornamelyk in de afdeeling transport-verzekering.
In het jaar 1935 hebben wy aan den Heer H. Vriesendorp van Renesse, zoon van den oprichter en eenige aandeelhouder der MERWEDE een vorostel gedaan tot overname van alle aandeelen dezer maatschappy, welk voorstel is aanvaard, zoodat thans de MERWEDE met onze maatschappij ten nauwste samenwerkt.
Wy hebben niet slechts de volmacht aan den Heer Vermeer gegeven, bestendigd, doch hem na omzetting der firma Boonen & Vriesendorp in een Naamlooze Vennootschap - Assurantiekantoor Boonen & Vriesendorp N.V. - tot Directeur benoemd.
Het vertrouwen in dezen uitstekenden vakman en noesten werker gesteld, heeft hy nimmer beschaamd.
Op 26 November a.s. zal het 45 jaar geleden zyn, dat hy ten kantore der Firma Boonen & Vriesendorp te werk is gesteld.
Het zou ons byzonder aangenaam zyn, indien U ons in hoofde dezes gedane verzoek in welwillende overweging zoudt willen nemen, aangezien dan, naar wy hopen, een eenvoudig bescheiden man, die door zyn eigen werkkracht een eervolle carriere in het leven gemaakt heeft en die ook anderen van zyn gaven heeft doen profiteeren - zoo is de Heer vermeer onder meer administrateur eener Bouwvereeniging, notabele van de Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier en tweeden penningmeester eener Watersportvereeniging - een welverdiende onderscheiding deelachtig zal worden. Hetwelk doende enz. Van Uwe Excellentie, N.V. Brandverzekering-Maatschappij Holland van 1859.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

en

- GOUDEN JUBILEUM. Op 26 november zal het 50 jaar geleden zijn dat de heer W. VERMEER in dienst trad van de fa Boonen en Vriesendorp NV. De jubilaris is sinds 1936 directeur van deze vennootschap en bekleedt daarnaast, sinds den dag van haar oprichting, de functie van procuratiehouder der N.V. Alg Verz Mij MERWEDE, de transportverzekeringmaatschappij van het concern HOLLAND VAN 1859. In intiemen kring zal Maandag bij dit jubileum worden stilgestaan.
(bron: Dordrechtsche Courant 23-11-1944)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.