Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrit Rokus Boudewijn


Geboren: 7-12-1885 te Strijen (overl. 12-1-1971)
Wonende: Dubbeldamscheweg 204 (Dordrecht)
Functie: ambtenaar te Secr.
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. no. 28-12-1948)
Uitreiking: ca januari 1949

Aanmerkingen:
- De heer Gerrit Rokus Boudewijn, gteboren 7 December 1885, te Strijen, is op 1 Januari 1949 veertig jaar  in dienst der gemeente.
Zijn staat van dienst is als volgt:
van 1 mei 1903-1 sept 1906 ambt ter secretarie Strijen
van 1 sept 1906-1 Jan 1909 klerk ter secretarie Vlissingen
van 1 Jan 1909-1 Jan 1916 klerk 1e kl ter secretarie Dordrecht
van 1 Jan 1916- 1 oct 1919 adj. commies ter secretarie Dordrecht
van 1 Oct 1919-1 Jan 1938 commies ter secretarie Dordrecht
van 1 Jan 1938-1 Febr 1947 commies 1e kl
van 1 Febr 1947-1 Juli 1947 hoofdcommies
van 1 Juli 1947 af hoofdcommies A
De heer Boudewijn is een plichtsgetrouw en ijverig ambtenaar, ide de hem opgedragen werkzaamheden op nauwgezette wijze uitvoert. Hij is in alle voorschriften op het gebied van het onderwijs, welke in acht moeten worden genomen, doorkneed. Hij treedt op als plaatsvervanger van een chef der afdeling Onderwijs, die de rang van hoofdambtenaar bezit. (9-12-1948);
- (Dordrecht 15 December 1948) Hierbij heb ik de eer de aandacht van U Hoogedelgestrenge te verzoeken voor een zeer bijzonder jubileum, dat een der secretarie-ambtenaren dezer gemeente op 1 Januari a.s. viert.
De heer Gerrit Rokus Boudewijn, geboren 7 December 1885 te Strijen en wonende te Dordrecht, Dubbeldamscheweg 204, herdenkt n.l. op die datum het feit, dat hij 40 jaar geleden in dienst der gemeente Dordrecht trad.
De staat van de heer Boudewijn, die Hoofdcommies is op de Afdeling Onderwijs ter gemeentesecretarie, ziet er als volgt uit:
van 1 mei 1903-1 september 1906 ambt ter secretarie Strijen
van 1 september 1906-1 Jan 1909 klerk ter secretarie Vlissingen
van 1 Januari 1909-1 Januari 1916 klerk 1e klasse ter secretarie Dordrecht
van 1 Januari 1916- 1 October 1919 adj. commies ter secretarie Dordrecht
van 1 October 1919-1 Januari 1938 commies ter secretarie Dordrecht
van 1 Januari 1938-1 Febr 1947 commies 1e kl

van 1 Febr 1947 tot heden hoofdcommies.
De heer Boudewijn is een zeer plichtsgetrouw en ijverig ambtenaar, die de hem opgedragen werkzaamheden op nauwgezette wijze uitvoert. Hij is in alle voorschriften op het gebied van het onderwijs, welke in acht moeten worden genomen, doorkneed. Hij treedt op als plaatsvervanger van een chef der afdeling Onderwijs, die de rang van hoofdambtenaar bezit. Aan de afdeling zijn voorts nog drie ambtenaren verbonden van lagere rang dan de heer Boudewijn.
Het zo langdurig dienstverband en de wijze, waarop betrokkene zijn taak vervult, wettigen naar mijne mening, dat aan het jubileum bijzondere aandacht wordt geschonken en dat aan de heer Boudewijn wordt getoond, dat zijn diensten worden op prijs gesteld.
Ik moge U Hoogedelgestrenge beleefd verzoeken te willen bevorderen, dat aan de heer Boudewijn ter gelegenheid van zijn jubileum een Koninklijke onderscheiding wordt verleend, welke naar mijn mening voor dit geval zou dienen te bestaan in de eremedaille, in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 29 December 1948) Ik heb de eer U mede te delen, dat bij Koninklijk Besluit van 28 December 1948, no. 9, aan de heer G.R. Boudewijn, hoofdcommies ter secretarie Uwer gemeente, de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, is toegekend.
Ik verzoek U de heer Boudewijn hiermede, bij gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum in kennis te stellen. De medaille gaat ter uitreiking hiernevens. Publicatie zal,, behoudens tegenbericht, geschieden in de Staatscourant van 4 Januari a.s. De Minister van Binnenlandsche Zaken.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.