Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ir. Hendrik Versteeg


Geboren: 7-8-1888 te Hardinxveld
Wonende: Singel 312 (Dordrecht)
Functie: directeur gemeentewerken
Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 23-4-1949)
Uitreiking: april 1949

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 11 December 1948) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer de bijzondere aandacht van U HoogEdelGestrenge te verzoeken voor mijn hiernavolgend voorstel tot toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan een der gemeentelijke Hoofden van Dienst.
Het betreft de heer ir. Hendrik Versteeg, geboren 7 Augustus 188 te Hardinxveld en wonende te Dordrecht, Singel  312. De heer Versteeg is Directeur van gemeentewerken alhier. Zijn staat van dienst is als volgt: van 1 mei 1919 tot 1 October 1920 ingenieur bij de Rijkswaterstaat; van 1 October 1920 tot 1 Januari 1921 ingenieur bij de Dienst van Plaatselijke Werken te Rotterdam; van 1 Januari 1921 tot 1 Mei 1925 Onder-Directeur van Gemeentewerken te Dordrecht en van 1 Mei 1925 tot hedne Directeur van Gemeentewerken. Bij besluit van de Gemeenteraad van 30 November j.l. werd besloten de gemeentelijke diensten Bouw- en Woningtoezicht en Gemeentewerken samen te voegen met ingang van 1 Januari 1949, in verband waarmede de heer Versteeg alsdan zal optreden als Directeur van de nieuwe, grote dienst "Openbare Werken en Volkshuisvesting".
De heer Versteeg dient de gemeente op voortreffelijke wijze. Het gemeentebestuur werkt met hem op de prettigste manier samen enn heeft voor hem grote waardering. De technische adviezen, welke door hem wroden verstrekt, zijn steeds goed doordacht, kundig samengesteld en in uitstekende vorm gegoten. Het gebeurt slechts zelden, dat Burgemeester en Wethouders een advies van hem niet volgen. Hij werkt vlot de zaken af, hetgeen de naam van de gemeente als administratieve instantie zeer ten goede komt.
De heer Versteeg is bezield met een grote liefde voor de gemeente, welke hij dient. In de loop der jaren zijn onder zijn leiding heel veel grote werken tot stand gekomen, welke er toe hebben bijgedragen om enerzijds de ontwikkelingsmogelijkheden van Dordrecht op het gebied van handel, scheepvaart en industrie te vergroten, anderzijds het uiterlijk der stad te vverbeteren en te verfraaien en haar steeds meer aantrekkelijk te maken als woonstad.
Ik mag in de eerste plaats noemen de uitvoering der plannen tot outillage van de Zeehaven tijdens de jaren 1927-1929, waaronder vielen de bouw van een los- en laadsteiger(pier); het maken van een kademuur, lang 280 m, voor binnenschepen; het verrichten van baggerwerken; het ophogen van het haventerrein; het aanleggen van straten, kraan- en havensporen; het bouwen van een goederenloods.
Verder mag worden gememoreerd de aanleg van een park en ontspanningsoord groot ca 16 ha op ene terrein gelegen aan het Wantij, welk terrein bestond uit balkgaten en grienden. Behalve een prachtig park, werden toen gemaakt een zweminrichting, het Wantijbad, dat als model-inrichting voor tal van andere gemeente tot een navolgingswaard voorbeeld heeft gediend, benevens twee jachthavens, welke aan motor- roei- en zeilboten van tal van Dordtenaren ligplaats bieden.
Het park WEIZIGT dat in de aanhef van dit jaar werd geopend, kwam ook onder zijn leiding tot stand.
Nabij de Noordendijk werd een stratenplan uitgevoerd, waaronder was begrepen de aanleg van bouw- en sportterreinen. Ook in de Krispijnwijk zijn verschillende stratenplannen tijdens zijn directoraat uitgevoerd; nog in uitvoering is het plan tussen Krispijnseweg en Dubbeldamseweg.
Dan mag ik noemen de uitbreiding der Begraafplaats, met bouw van een aula; de bouw van een nieuwe Vriesebrug; de verbetering der aanlegplaatsen van het 's Gravendeelse veer; de vernieuwing van kaden en steigers enz.
Bijzondere vermelding verdient voorts het ijveren, dat de heer Versteeg heeft gedaan voor het verkrijgen van een verkeersbrug over de Merwede bij Baanhoek (Sliedrecht). Deze brug zou worden gelegd op de bestaande pijlers van de Spoorburg. De vergunning daartoe van de Spoorwegen was gekregen, de financiering van de bouw van de brug was tussen Rijk, Provincie en gemeente geregeld, met de aanleg van de toegangsweg werd een begin van uitvoering gemaakt, alle moeite leken te zullen worden beloond, toen echter, in 1940, de oorlog uitbrak, de Spoorwegen de vergunning introkken en de werkzaamheden moesten worden stopgezet. Deze gang van zaken was voor de heer Versteeg wel zeer teleurstellend. Zijheeft hem er echter niet van terug gehouden, om na de bevrijding deze kwestie opnieuw ter hand te nemen en aan het gemeentebestuur voor te stellen opnieuw pogingen in het werk te stellen ter verkrijging van deze voor Dordrecht zo belangrijke verkeersverbinding.
De heer Versteeg belijdt de Nederduits Hervormde Godsdienst. Zijn gedrag tidjens de bezettingsjaren liet niet te wensen over en op zijn maatschappelijk gedrag valt niet het minste aan te merken.
Ik meen voldoende te hebben aangetoond, hoe verdienstelijke het werk van de Versteeg gedurende zijn bijna 28-jarige dienstverband (waarvan 23 1/2 jaar als Directeur) is geweest en hoe zeer het gemeentebestuur zijn arbeid en toewijding op prijs stelt. Redenen voor mij, om U Hoogedelgestrenge beleefd te verzoeken Uwe medewerking te willen verlenen, om te komen tot een erkenning van regeringswege van de verdiensten van de heer Versteeg,door het verlenen van een Koninklijke Onderscheiding, welke naar mijne mening, gelet op de belangrijkheid der diensten van de heer Versteeg en op zijn maatschappelijke functie, zou dienen te bestaan in het Officerskruis der Oranje Nassau Orde. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 26 April 1949) Ik heb de eer U mede te delen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd bij Hoogstderzelver besluit van 23 April 1949, no. 9, te benoemen
A. tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ir. H. Versteeg, directeur van gemeentewerken, te Uwent;
B. tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  a. C.M. Dicke H.A. zn, oud-wethouder Uwer gemeente
  b. J. Sanders, alsvoren
Ik nodig U uit belanghebbenden in de loop van Vrijdagmorgen, 29 April a.s. (zo mogelijk voor 12 uur) van het verlenen dezer onderscheiding mededeling te doen, aangezien de publicatie daarvan zal geschieden in de buitengewone Staatscourant, die in de middag van vorenbedoelde dag zal verschijnen. De Minister van Binnenlandse Zaken.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.