Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Lodewijk Versteeg


Geboren: 16-6-1882 te Dordrecht
Wonende: Vriesestraat 112 (Dordrecht)
Functie: lid van het Kon. Dordrechts Fanfare Korps; kapper
Onderscheiding: -
Uitreiking: (zie 1951)

Aanmerkingen:
- (Koninklijk Dordrechtsch Fanfare-Korps, beschermheer weledelzeergeleerde heer dr. F. Vriesendorp; K.B. 3-5-1907 en 18-2-1927; Dordrecht 30 September 1948) Zoals reeds eerder aan U werd medegedeeld, hoopt bovengenoemd Korps op 1 Maart 1949 zijn 55-jarig bestaan te herdenken, wat o.i. gezien het feit, dat het Gouden Jubileum in de bezettingstijd plaatsvond, niet geheel onopgemerkt voorbij mag gaan. Het ligt in de bedoeling van het bestuur een groot Instrumentaal Concours voor Solisten, Duo's enz te organiseren op beide Paasdagen van 1949.
Voor een onzer leden, n.l. de Heer J.L. Versteeg, Vriesestraat 112, alhier, is genoemde datum van 1 Maart 1949 een bijzondere dag. Genoemde Heer zal die dag vanaf de oprichting deel uitmaken van het Korps. Als 11-jarige jongen trad hij toe en thans op 66-jarige leeftijd is de Versteeg nog een van onze trouwste en ijverigste leden en tevens een goed muzikant.
In de talrijke volksconcerten, welke Versteeg heeft mede gemaakt zijn er vele, waarin hij met succes optrad als solist in diverse muziekstukken, wat ten zeerste door publiek werd gewaardeerd. Hij heeft verder door zijn medewerking bij officiele en feestelijke gelegenheden o.a. die van ons Vorstenhuis zeer veel bijgedragen tot de groei en bloei van het Korps. Een en ander is voor het Bestuur aanleiding om indien mogelijk bij dit prachtige jubileum een Koninklijke Onderscheiding te verkrijgen wat op de voor hem zoo gedenkwaardige dag kan worden verleend. Te dien einde richten wij ons in de eerste plaats tot U met het verzoek Uw welwillende medewerking te verlenen tot het verkrijgen van genoemde onderscheiding.
Vertrouwende, dat U aan ons verzoek zult kunnen voldoen en tot het geven van alle gewesnte inlichtingen bereid, tekenen wij met de meeste hoogachting, Namens het bestuur, (get) L.H. Machielse (voorz.), J. Versteeg (secr).
- (Dordrecht. .. October 1948) Onder terugzending van het schrijven van het bestuur van het Koninklijk Dordrechts Fanfare-Korps, secretariaat houdend Dubbeldamseweg 74rd alhier, d.d. 30 September jl., mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 2 dezer no. 1942 kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten.
VERSTEEG, Johannes Lodewijk, van beroep kapper, geboren te Dordrecht 16.6.1882, wonende te Dordrecht, Vriesestraat 112, staat sedert zijn geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Bij onderzoek ter Griffie der Arr. Rechtbank is gebleken, dat voornoemde persoon geen strafvonnissen te zijnen laste heeft, terwijl zijn naam niet voorkomt in de kartotheek der P.R.A. Bij mijn administratie is eveneens niets te zijnen nadele bekend. Op maatschappelijk terrein staat VERSTEEG mede alleszins gunstig bekend, terwijl in de bezettingstijd in politiek opzicht op zijn gedrag geen bemerking viel te maken. Het Bestuur van voornoemd muziekgezelschap zou het ten zeerste op prijs stellen, indien bij de herdenking van het 55-jarig bestaan op 1.3.1949 aan VERSTEEG, die gedurende deze gehele periode als werkend lid zijn aandeel heeft gehad, een Koninklijke onderscheiding zou kunnen worden verleend. Opgemerkt zij, dat de herdenking van het 50-jarig bestaan in de bezettingstijd achterwege is gebleven.
Mij zijn geen feiten of omstandigheden bekend welke daartegen een bezwaar zouden kunnen vormen, waarom ik U moge adviseren daartoe wel Uw medewerking te willen verlenen. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 13 October 1948) Het moge mij zijn veroorloofd voor de volgende aangelegenheid de aandacht van U Hoogedelgestrenge te vragen.
Op 1 Maart 1949 hoopt het Koninklijk Dordrechtsch Fanfare-Korps zijn 55-jarig bestaan te herdenken. Het gouden jubileum viel in de bezettingstijd en is toen niet gevierd. Het ligt in de bedoeling van het Bestuur een groot Instrumentaal Concours voor Solisten, Duo's en zte organiseren, op de beide Paasdagen van 1949. Voor een der leden van het Korps. n.l. de heer Johannes Lodewijk Versteeg, wonende Vriesestraat 112 alhier en geboren te Dordrecht 16 Juni 1882, is genoemde datum van 1 Maart 1939 wel een bijzondere betekenis. Immers alsdan maakt hij 55 jaar deel uit van het Korps: hij trad als 11-jarige jongen tot het Korps toe en thans, op 66-jarige leeftijd, is hij nog een van de meest getrouwe en ijverige leden van het korps en een zeer goed muzikant.
Bij vele concerten trad hij met succes als solist op; hij heeft door zijn ijver en zijn toewijding veel bijgedragen tot de bloei van de vereniging. Het is om al deze redenen, dat het bestuur van het Korps het buitengewoon zou waarderen, indien bij het vieren van bovengenoemd jubileum op 1 maart 1949 aan de heer Versteeg een Koninklijke onderscheiding zou kunnen worden toegekend. De heer Versteeg heeft geen stafvonnisen te zijnen laste en in de kartotheek van de Politieke recherche Afdeling komt zijn naam niet voor. Op maatschappelijk terrein staat hij als zeer gunstig bekend. Zijn beroep is kapper.
Uit hoofde van het vorenstaande moge ik U Hoogedelgestrenge verzoeken te willen bevorderen, dat aan de heer Versteeg voornoemd een Koninklijke onderscheiding worde verleend. Aan het jubileumfeest van dit Koninklijk Fanfarecorps, dat een der vooraanstaande korpsen is in deze gemeente, zou door een openbare huldiging van zijn oudste, zo verdienstelijke, lid grote luister worden bijgezet. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.
- (Dordrecht 25 October 1948; aan Chef van het Kabinet te Den Haag) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat de daarin genoemde heer J.L. Versteeg naar mijn mening voor toekenning van de gouden eremedaille, verbonden aan de Oranje-Nassau orde, in aanmerking zou dienen te worden gebracht. Ik moge U verzoeken de heer Commissaris der Koningin in dien zin te adviseren. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.
- (Dordrecht 5 November 1948; aan het Kon. Fanfare-Korps) Naar aanleiding van bvoenaangehaald schrijven heb ik tot de heer Commissaris der Koningin in deze provincie het verzoek gericht zijn invloed te willen aanwenden, om bij de viering van Uw 55-jarig bestaan op 1 Maart 1949 aan Uw oudste lid, de heer J.L. Versteeg, een Koninklijke Onderscheiding te doen toekennen.
Het spijt mij, U te moeten berichten, dat de Commissaris aan mijn verzoek gene gevolg meent te kunnen geven. De Commissaris acht betrokkene's langdurig lidmaatschap van Uw korps op zich zelf prijzenswaardig, maar deze omstandigheid kan m.i. geen grondslag vormen voor het verzochte blijk van waardering; de Commissaris acht daarvoor nodig, dat hetzij een langdurig dienstverband, hetzij buitengewone verdiensten in het algemeen belang kunnen worden aangevoerd. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.