Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Huibert Willem Veth


Geboren: 26-8-1833 te Dordrecht (overl. Dordrecht 26-5-1909)
Wonende: -
Functie: architect / aannemer
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Drooge; Dordrecht 30-11-1905) Ingesloten de opgaaf ... door den heer H.W. Veth uitgewerkt .. Zoo als ik ze kreeg van zijn zoon.......;
+
(J. Sabelis & Co, Haarlem, St. Anthoniestraat, Spaarne, Glas en Verffabrikanten; Haarlem 29 Nov 1905)
Weledele heer! Achterstaand vindt U een lijst van werken boven f 10.000 door mijn vader in verschillende jaren uitgevoerd. Deze is natuurlijk zeer onvolledig, daar ik in oude teekeningen en bestekken heb moeten snuffelen. 

1857 Winkelhuis (W. Verkerk) tabakshandel  
1858 Villa Noordhove (O.B. de Kat) *
185 Woonhuis Mr. A. van Weel (Oud-Beijerland)  
1860 Stal met Koetshuis Jhr. Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek *
1861 Kantoorgebouw H. Vriesendorp, Binnenwalevest  
1862  Woonhuis D. de Kater van Gijn, Wijnstraat *
- Manufacturen Magazijn Wijers, Vlak *
- Woonhuis J. Smit Cz, Alblasserdam  
1863 Kantoorlokaal Scheepsbedding en loodsen ten behoeve van de bouw der Japansche Oorlogsschepen Kaijomar en Nitzschin  
1864 Een blok arbeiderswoningen van de Vereeniging tot verbetering der Huisvesting v/d/ Arbeidende Klasse (bekroond Weenen) *
1865 Een blok arbeiderswoningen v/h kerkbestuur der Bissch. Klerezij  
1866 Villa van den Heer P.B. Visser Nieuwpoort, Sliedrecht  
1867 Kleedingmagazijn v.d. heer Fortuin, Voorstraat *
1868 Apotheek Laboratorium v.d. heer J.A.J. v.d. Ven *
1869 Woonhuis v.d. Heer F. van der Linden, Maartensgat  
- Woonhuis M.C. Lebret a.d Leuvenbrug *
1870 Vier dubbele arbeiderswoningen Kerkbestuur der Bissch. Klerezij  
- Woonhuis Mr. J. van Andel, Mijnsheerenland  
1871 Boekwinkel Blussé en van Braam, Scheffersplein *
1872 Stal met Koetshuis G.J. Blussé, Hooge Nieuwstraat  
1873 Woonhuis Mej. M.J. Vriesendorp, Wolwevershaven *
- Verbouwing Societeit Harmonie  
1874 Woonhuis v.d. heer J. Vriesendorp, Johan de Wittstraat *
- Pachthoeve Jhr. Jantzon van Erffrenten, onder Dussen  
- Woonhuis v.d. heer C.G. 't Hoofd, St. Jorisbrug *
1875 Vijf Woonhuizen Singel voor Musis Sacrum  
- Kantoorgebouw Spaarbank *
1876 Dienstgebouw voor de vereeniging voor Landverbetering, Roze(nhof)  
- Tapijtenmagazijn J.L. Wijers, Wolwevershaven *
- Kantoorgebouw v/d Heer J.H.M. den Bandt, Nieuwehaven  
- Twee Woonhuizen v/d Heer Sillevis a.d. Dubbeldamscheweg *
- Woonhuis v/d Heer G.J. Blussé, Willemstraat, s Hage  
1877 Woonhuis Mej. W.M. de Reus, Schefferplein *
- Villa Mevr. de Wed. Mr. W.P. Smits, Singel (kinderziekenhuis) *
- Likeurstokerij J.L. Wijers, Vriesestraat *
1878 Woonhuis v.h. heer C. Spruijt Stolk, Moordrecht  
- Pakhuis de Ster der Hoop, Hooge Nieuwstraat  
1879 Woonhuis Dames de Reus, Bagijnhof *
- Villa Mevr. de Wed. Visser, Spuiweg *
- Kantoorgebouw Dordrechtsche Maatschappij voor Levensverzekering *
1880 Villa Mr. D. van Tienen Jansse, Cornelis de Wittstraat *
- Verbouwing Societeit de Vrijheid (Steegoversloot)  
- Zes woningen Lenghenhof  
1881 Woonhuis Ds. Essenius Greef, Spuiweg *
- Verbouwing woonhuis Mr. J.J. de Reus, Noordendijk  
1882 Fabriek J.J.B.J. Bouvy met pakhuis  
1883 Kantoorgebouw met ijzerpakhuis Jacob van Wageningen [Grotekerksbuurt] *
1883 Villa v/d Heer J. Smit te Kinderdijk  
1884 Mantelmagazijn NV E. Keuss, Voorstraat *
- Woonhuis mevr. de Wed. Volgraaf, Wolwevershaven  
- Uitbreiding Boterfbriek W.J. Albers & Co  
- Slothoeve Gravesteijn v/d Heer S.H. Hugo van Gijn *
1885 Manufacturenmagazijn B.J. Koldeweij, Vriesestraat  
1886 Stal en Koetshuis Mr. D. van Tienen Jansse, Cornelis de Wittstraat  
1887 Rottingmagazijn met toebehooren v/d Heer Hidde Nijland  
1888 Vier woningen Lenghenhof *
1889 Slijterij met woonhuis v.d Heer D. Thijssens, Nieuwkerkstraat  
- Drie Woonhuizen v/d Heer F.J. Smits, Wolwevershaven *
1890 Veertien dubbele arbeiderswoningen voor de Vereeniging tot verbetering van Huisvesting der Arbeidende Klasse a/d Groenendijk  
1891 Villa v/d Heer M.C. Lebret, St. Jorisweg *
Verbouwing woonhuis en uitbreiding fabriek Firma Kipp te Delft  
1892 Verbouwing Hotel Bellevue a/d Boombrug *
1893 Koffie en Thee Magazijn v/d Heer J. Gaastra, Scheffersplein *
1894 Woonhuis v/d Heer P. Bos Az, Wolwevershaven *
1895 Woonhuis v/d Heer J.P.A. Wijers, Buitenwalevest *
1896 Kantoorgebouw der Rijksbelastingen v/d Heer Hattink  
1897 Twintig dubbele woningen a/d Vereeniging tot verbetering en Huisvesting der Arbeidende Klasse a/d Lijnbaan  
1897 Kerkgebouw Doopsgezinde gemeente a/d Lenghenhof *
1897 Uitbreiding Villa Weizicht v/d heer de Roo van Capellen  
1898 Fabriek der Mij tot vervaardiging van Gasmeters gevestigd te (Dordrecht) *
1899 Villa v.d. Heer A.J.A. de Bosson, van Hoogstratensingel *
1903 Woonhuis v/d Heer A.J. de Jonge, Steegoversloot *
BEKRONINGEN
1852 Door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor een verhandeling over eene gewenschte inrichting eener Ambachtsschool met medewerking v.d. Heer J.J. Vormer te Schiedam.  
1856 Door de Maatschappij tot beoordeeling der Bouwkunst voor het ontwerp eener zuivelboerderij.  
1873 Door de Jury der Tentoonstelling te Weenen voor het ontwerp van een blok arbeiderswoningen voor de Vereeniging tot Verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse gevestigd te Dordrecht.  

*=genoemd in het bulletin 28 (30 nov 2008) van de Werkgroep Het Nieuwe Werck.

- (Dordrecht 15 Dec 1905) In verband met het feit dat het op den 6den Mei 1906, 50 jaren zal geleden zijn, dat de Heer Huibert Willem Veth, geboren te Dordrecht den 26sten Aug. 1833, zich hier ter stede als architect vestigde, heeft zich uit verschillende kringen der ingezetenen eene commissie gevormd, om hem op dien dag door een huldebetoon de waardeering te bewijzen van de omgeving te midden, waarvan hij gedurende een halve eeuw met eere werkzaam was. Deze commissie heeft zich tot mij gewend met het verzoek te willen bevorderen dat den heer Veth op zijn gouden jubileum, naast de huldiging door zijne stadgenooten, ook moge geworden een blijk van de erkenning zijner verdiensten door de Hooge Regeering.
Aan dat verzoek voldoe ik gaarne omdat ook naar mijn meening eene Koninklijke onderscheiding welke ten volle op hare plaats zou zijn. De Heer Veth toch .., vooral de jongste bouw.. ook te Dordrecht zijn intrede deed in de architectuur hier ter stede vooraanstaande plaats in. Van zijn hand zijn een groot aantal arbeiderswoningen, heerenhuizen, villa's, kantoorgebouwen, fabrieken en winkels, die geroemd worden om hunne doeltreffend inrichting en hunne .. afwerking, en waarvan een sieraad er stad zijn. reeds in 1856 viel hem eene bekroning ten deel van de maatschappij tot bevordering der Bouwkunst voor het ontwerp eener zuivelboerderij en in 1852 eene van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen van eene verhandeling over eene gewenschte inrichting eener Ambachtschool. 
Bewijst deze laatste onderscheiding reeds dat de heer Veth belang stelde in en zijn arbeider wijdde aan eene instelling van onderwijs, welker met thans algemeen wordt erkend, maar voor 50 jaren zeker voor de groote meerderheid twijfelachtig was, nog meer zou dit blijken door de onvermoeide pogingen die hij, en op zijn aandringen het Bestuur der plaatselijke afdeeling van de Vereeniging voor fabrieken en Handwerknijverheid, aanwendde om ook hier ter stede eene Ambachtschool te doen verrijzen. Dat deze pogingen met succes werden bekroond en dat thans in ons midden eene Ambachtschool bestaat, die voor de stad en hare omgeving van het grootste nut is, mag stellig aan de werkzaamheid van de Heer veth goeddeels worden teogeschreven.
Ook nog in ander opzicht toonde de heer Veth in een tijd, toen de belangstelling daarin nog verre van algemeen was; ik bedoel het woningvraagstuk. reeds in 1864 bouwde hij voor de Vereeniging tot verbetering der huisvesting van de arbeidende klasse, alhier, een blok arbeiderswoningen, waarvan het ontwerp in 1873 op de tentoonstelling te Weenen bekroond werd en welke nog altijd onder de woningen van deze soort een zeer goede plaats innemen. Voor dezelfde Vereeniging bouwde de Heer Veth later nog 34 dubbele arbeiderswoningen.
Hoezeer zijn arbeid op prijs gesteld werd, blijkt o.m. uit het feit dat hijde architect is van verschillende instellingen van liefdadigheid en van kerkgenootschappen o.a. van de Nederd. Herv. Gemeente in welke laatste hoedanigheid hij zooals aan U.H.E.G. bekend is, met den heer Cuijpers de restauratie leidt van de groote Kerk, een werk dat zijn volle toewijding heeft en waaraan hij waarlijk jeugdigen ijver schenkt.
Tenslotte meen ik er de aandacht op te mogen vestigen dat de Heer Veth van 1889 tot 1903 lid van den gemeenteraad was, gedurende 10 jaren lid van de Commissie van bijstand voor de gemeentewerken, 30 jaar lang lid der Commissie van het M.O. waarvan 5 jaren Voorzitter. In die hoedanigheid heeft hij groote diensten aan de gemeente bewezen. Met het oog op een en ander durf ik met overtuiging een beroep te doen op de welwillende medewerking van U.H.E.G. ten einde den heer Veth voor eene hem op 6 Mei a.s. toe te kennen decoratie voor te dragen. Indien er bij de regeering bezwaar tegen bestaan mocht den heer Veth aan Hare Majesteit aan te bevelen voor eene benoeming tot Ridder in de Orde van den Nederlandsche Leeuw, - waarop naar mijne bescheiden meening zijne verdiensten hem aanspraak geven - dan meen ik toch eerbiedig maar met nadruk in overweging te mogen geven de Toekenning van het officerskruis van de Oranje-Nassauorde te bevorderen, o.m. in verband met de zoo kort geleden benoeming van den Heer J. Romijn Pzn alhier tot Ridder in die orde, op welk zaak betrekking had mijn aan UHEG gerichte kabinetbrief van 20 Sept ll no. 233. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Z(immerman).
- (Aan de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland; Dordrecht 10 Februari 1908) Onder Terugzending van de bij apostille van 5 Februari j.l. kab. no. 41 om bericht een raad in mijne handen gestelde missive van het Bestuur der Dordrechtsche Ambachtsschool betreffende de Toekenning van Koninklijke onderscheidingen bij gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan dier school, heb ik de eer UHoog Edelgestrenge het navolgende te berichten.
... missive het eerst de genoemde persoon, de heer Huibert Willem Veth werd reeds door mij voor eene onderscheiding aanbevolen bij mijne missive van 15 December 1905 kab. no 235, terwijl ik mij veroorloofde hem bij gelegenheid van den jongsten verjaardag van Hare Majesteit de Koningin - bij mijn schrijven van 18 Mei 1907, waarbij in de eerste plaats - op den oudsten wethouders dezer gemeente, de heer J. Hordijk Jaczn, de aandaacht te vestigen, - opnieuw van eene onderscheiding bij UHoog Edelgestrenge voor te dragen.
De drie genoemde personen staan maatschappelijk gunstig bekend. Mocht het gebruik zijn bij gelegenheid als deze een of meer personen voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen, dan is mij ten aanzien van geen der drie genoemde personen eenige reden bekend waarvoor zij van een onderscheiding zouden behooren te worden uitgesloten. Zoodat ik in dit geval vrijheid vind het verzoek bij UHoogedelgestrenge te ondersteunen. 
De heer Veth is geboren 26 Augustus 1933, de heer M.J. van Dijk 10 October 1853 en de heer W. Noteboom op 4 September 1856. De Burgemeester van Dordrecht.
- (1) .. nagenoeg 30 jaren hare penningen bewaard en hare boekhouding gevoerd. 
(2) De heer Keeman wordt in door den gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders zeer gewaardeerd.
(3) Frans Lebret, kunstschilder, geboren te Dordrecht den 1 Nov 1820. Dat hij vele jaren zich aan de Kunst heeft gewijd blijkt wel uit het feit, dat hij op 1 October 1906 zijn zeventigjarige lidmaatschap van het Teekengenootschap Pictura herdacht. Thans nog, op zijn hoogen leeftijd beoefent hij de schilderkunst. Enkel beelden van zijn hand, geplaatst in het Dordrechts Museum van schilderijen bezitten hooge kunstwaarde. Vooral als schapenschilder heeft de heer Lebret zich naam gemaakt.
(4) Dr. Hermanus Jacob Kiewit de Jong, reden(?) voor het zijn naam alhier, voorzitter van het Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 Sept 1847, een geleerde van naam in het bijzonder.....
(5) Huibert Willem Veth, architect geboren te Dordrecht 26 Aug 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog staand met goed gevolg beweegt, getuige o.m. het feit dat hij als deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier.
(6) Bremekamp?
(7) Willem Frederik Christiaan August Baar, geboren te .. den 5 Februari 1846, sinds 2 September 187., vader in het Weeshuis alhier.....
(8) Aart Erkens, geboren te Dordrecht den 14de Dec, pakhuisknecht bij de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gedurende 65 jaren onafgebroken in dienst is;
(9) Hendrikus Neerings, geboren te Dordrecht 2 Juni 1839, sinds 12 Maart 1857 als verlakker werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht
(10) Johannes Alleblas, geboren te Dordrecht den 21 December 1828, sinds 43 jaren onafgebroken werkzaam, thans als zagersbaas bij de Firma A.P. Schotel Gzn alhier in hare marmerzagerij en steenhouwerij.
(11) Woutrina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, sinds 1 Mei 1882 als dienstbode in dienst bij Mr. H.J. de Graaff alhier.
(12) Pieter Bozua, geboren te Dordrecht 13 October 1845, meer dan 40 jaren onafgebroken werkzaam gweest bij de firma de Joncheere, den Bandt en Co. Als jongste knecht is hij zijne dienstvervulling begonnen en is thans reeds meer dan 20 jaren als eerste knecht bij die firma werkzaam.
- Naar aanleiding van Uwe missive van 22 April 1908 Kabinet no 158 veroorloof ik mij de aandacht van UHoogedel Gestrenge te vestigen op de navolgende personen, die naar mijne meening om eene koninklijke onderscheiding bij den aanstaanden verjaardag van Hare Majesteit de Koningin in aanmerking kunnen worden gebracht.
(1) Jan Hordijk Jaczn, geboren te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den raad en sinds 19 Januari 1897 Wethouder dezer gemeente. Als oudste wethouder sedert December 1897 verving hij herhaaldelijk de Burgemeester in de bij de wet vastgestelde gevallen, terwijl hij tijdens de vacature van burgemeester in 1906, gedurende 27 maand als zoodanig fungeerde. Als Wethouder en als privaat persoon is hij algemeen geacht en gezien. Hij is lid van het College van Zetters sedert september 1891 en Directeur van het .. gevestigde Vrij-entrepot sedert Februari 1897.
(2) Huibert Willem Veth, architect, geboren te Dordrecht 26 Augustus 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog steeds met goede gevolg beweegt, getuige o.m. het feit, dat hij als de deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier. Bij de herdenking van het 25 jarig bestaan der Ambachtschool in de vorige maand, werd hem als mede oprichter die school, die nog steeds met onverflaauwde belangstelling een bestuursfunctie daar vervuld, in het bijzonder hulde gebracht.
Ook in menig ander opzicht d...(?) hij het algemeen belang. Zoo was hij geruimen tijd een ..hebbend lid van den Geme.. en lid en Voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Hij is een algemeen geacht persoon hetgeen ondubbelzinnig is gebleken toen hij eenige jaren geleden het feit zijner 40-jarige werkzaamheid als architect herdacht.
(3) Frederik Hemelaar, geboren te Dordrecht 3 Sept 1844, wonende aan de Botjesstraat 21 alhier, sedert 17 maart 1858, derhalve meer dan 50 jaren in onafgebroken dienst als kleermaker in de kleermakerij van J. de Vries aan de Voorstraat 315 alhier.
(4) Francois Langeweg, geboren Dordrecht 29 Juli 1836, wonende aan de Toulonsche laan 43 i alhier, sinds 11 Januari 1848, derhalve meer dan 60 jaren in onafgebroken dienst als blikslager werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon alhier.
De Toekenning eener onderscheiding aan de Sub (3) en (4) genoemde personen heeft de volledige instemming hunne patroons.
De Burgemeester van Dordrecht (get) H.J. Wichers.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

en

- Huibert Willem Veth (Voorstraat C1334), leerling vanaf Oktober 1847 v/d Stadsbouwkundige Teekenschool te Dordrecht (schooljaar 1847/1848 in de voorbereidende klasse)
(sept. 1849) Afdeeling Bouwkunde, 1e Klasse Voor eene bouwkundige ordonnantie in Dorischen Stijl: H.W. Veth Prijs
(sept. 1849) Afdeeling Handteekenen, 2e kl 2e onderdeel: H.W. Veth Buitengewone prijs uithoofde de zelve zonder concurrentie was;
(sept. 1850) Perspectief, H.W. Veth
(sept. 1850) Afdeeling Meetkunde, 4e Klasse A. Zoethout Prijs met het lot tegen H.W. Veth die het getuigschrift ontvangt;

- Onze jeugdige stadgenoot, de heer H.W. Veth, mogt, na het vorig jaar den 2den prijs voor zijne teekening naar de uitgeschrevene prijsvraag der Maatschappij van Bouwkunde te Amsterdam ontvangen te hebben, zich heden bekroond zien met den 1sten prijs voor zijne ongezonden teekening naar het 2de gedeelte van de dit jaar door gemelde Maatschappij uitgeschreven prijsvraag, bestaande in eene uitgebreide boerderij voor veebouw en zuiverbereiding.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-06-17_001.pdf]

- AANBESTEDING. De Architect H.W. Veth is voornemens in het openbaar aan te besteden:
Den AFBRAAK eener Buitenwoning, gelegen aan den Tweeden Singel in de nabijheid der Spooravenue, op een stuk grond in eigendom toebehoorende aan den Heer H. VAN DER KLOET Mz., tevens met inbegrepen afstand van de afkomende Materialen.
Het bestek ligt van heden af ter visie in de gesloten Werendah der Buitensocieteit Kunstmin. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag 1 Maart, des voormiddags ten 10 uur. De aanbesteding op Woensdag 3 Maart in bovengenoemd gedeelte der Buitensocieteit.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.81/Dordrechtse_Courant_1875-02-28_002.pdf]

- no. 135 (1871) Wijnstraat / H.W. Veth (tekening: winkel, binderij);
[SAD archief : 209 (bouw- en woningtoezicht), inventarisnr : 149]

- no. 324 (1880) Noordendijk E1203-1204 / H.W. Veth, architect (tekening: veranda, spreekkamer etc);
[SAD archief : 209 (bouw- en woningtoezicht), inventarisnr : 158]

- no. 140 (1899) Lijnbaan / H.W. Veth, architect;
[SAD archief : 209 (bouw- en woningtoezicht), inventarisnr : 177]

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.