Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Arnoldus Vis


Geboren: 2-1-1888 te Wormerveer
Wonende: Dubbeldamscheweg 206 (Dordrecht)
Functie: secretaris Vereniging De Biesbosch
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- bezuigeningsinspecteur en hoofd van den gemeentelijken accountantsdienst tevens secretaris der vereeniging de Biesbosch.
- De heer Vis is een zeer verdienstelijk ambtenaar, aan wiens scherp oordeel het college van Burgemeester en Wethouders menige belangrijke wenk ten opzichte van de bezuiniging in de gemeente-administratie en bedrijven te danken heeft.
Naast hem zijn echter in gemeentelijken dienst niet minder verdienstelijke ambtenaren te noemen. Dat ik hem voor eene koninklijke onderscheiding voordraag vindt dan ook zijn grond in de tweede functie hierboven genoemd, het secretariaat van de Vereeniging de Biesbosch. Aan de totstandkoming van deze vereeniging heeft hij door het uitbrengen van uitstekende rapporten in belangrijke mate meegewerkt. Van de oprichting af op 26 Juli 1924 is hij hare volijverige secretaris. (voorzitter, den heer J.A.J. Jansen Manenschijn)
- ('s-Gravenhage 30 Juli 1937) Ik heb de eer U te verzoeken mij, zoo spoedig mogelijk, te willen mededeelen, of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. Tevens zal ik het op prijs stellen om, voor het geval één of meer dier personen voor 31 Augustus e.k. mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo noodig per telegram) bericht van U te mogen ontvangen. Ik meen er, wellicht ten overvloede, Uwe aandacht op te moeren vestigen, dat de lijst van personen, die door mij aan de Koningin voor toekenning eener Koninklijke onderscheiding zullen worden voorgedragen, thans nog niet definitief kan worden vastgesteld; of de namen van betrokkenen daarop ten slotte zullen voorkomen, is een vraag, welke thans nog niet kan worden beantwoord. De Minister van Sociale Zaken.
Joh.J. Vis, secretaris van de Vereeniging De Biesbosch, te Dordrecht;
H. Wienhoven, kistenmaker bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed.J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;
- (Dordrecht 12 Augustus 1937) Onder terugzending der bijlage van Uwe apostille 1e No. 1310 Kabinet dd. 31 Juli j.l., heb ik de eer UEdelAchtbare mede te deelen, dat de opgave van Joh.J. Vis moet zijn:
Joh(annes) A(rnoldus) Vis, geboren te Wormerveer 2 Januari 1888, Secretaris van de Vereeniging De Biesbosch te Dordrecht, terwijl de opgave H. Wienhoven, kistenmaker bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed.J. Bekkers & Zoon te Dordrecht juist is. (Hendrik Wienhoven, geboren te Dordrecht 21 Juli 1872, wonende te Dordrecht aan de Almsvoetstraat 22).
Met het verzoek van eventueel overlijden van genoemde personen voor 31 Augustus a.s. terstond in kennis te worden gesteld, wordt rekening gehoduen. De v/v Commissaris van Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3136 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.