Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Huibert Vlasblom


Geboren: 27-9-1878 te Hellevoetsluis (overl. 1946)
Wonende: Viottakade 74 (Dordrecht)
Functie: gep. kantoorlooper, telegrafist bij het loodswezen
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 28 Juni 1938) Ik heb de eer U mede te deelen, dat het in mijn voornemen ligt, om, ter gelegenheid van den a.s. verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, den hieronder genoemden persoon woonachtig - voor zoover dezerzijds bekend - in Uw gemeente, in aanmerking te brengen voor de daarbij vermelde Koninklijke onderscheiding.
Eere-medaille in brons der Orde van Oranje-Nassau
W.H. Vlasblom, gepensionneerd kantoorlooper-telegrafist b/h loodswezen, Viottakade 74.
In verband daarmede verzoek ik U, mij wel te willen doen kennen, of er Uwerzijds bezwaren tegen de voorgenomen decoratie bekend zijn, en tevens het juiste adres van belanghebbende te vermelden. De Minister van Defensie.
- (Dordrecht 7 Juli 1938) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te deelen.
Willem Huibert Vlasblom, gepensionneerd kantoorlooper, telegrafist bij het loodswezen, geboren te Helelvoetsluis 27 September 1878, wonende alhier aan de Viottakade nr. 74, werd 26 Februari j.l., komende van Rotterdam, in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven.
Gedurende den korten tijd zijner inwoning alhier, is omtrent hem niets nadeeligs bekend geworden. Met de Justite of Politie kwam hij hier niet in aanraking.
Ook overigens is mij geen enkele omstandigheid gebleken, welke bezwaar zou kunnen opleveren tegen het eventueel verleenen van een Koninklijke onderscheiding aan Vlasblom voornoemd. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.