Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Vogelaar


Geboren: 15-10-1874 te Strijen
Wonende: -
Functie: hoofdbode op het Raadhuis
Onderscheiding: vulpen (Parker) met gouden rand en inscriptie (crisiscomité)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (nr 1453 Kab.) Staat van dienst van den heer J. Vogelaar.
Hij trad ongeveer 45 jaar geleden als milicien in dienst bij de Infanterie te Bergen op Zoom. Kort daarop werd hij vrijwilliger bij het Korps Pontonniers te Dordrecht, Maart 1906 werd hij tijdens de watersnood in Zeeland aldaar gedetacheerd, aan enkelen werd toen een Koninklijke onderscheiding toegekend.
Begin 1910 verliet hij den dienst als Sergeant-Majoor en werd op half pensioen gesteld en ingedeeld bij de reserve-troepen, daarom kwam hij tijdens de mobilisatie weer bij de Pontonniers in dienst en werd aangesteld als Commandant van een detachement te Drongelen, dit was een tamelijk verantwoordelijke post. Na 't eindigen der mobilisatie verliet hij in 1918 den dienst als Adjudant-Onderofficier met eervol ontslag.
Hij trad toen toe bij de vereeniging van oud-militairen "Algemeenen Militairen Pensioenbond", hiervan werd hij penningmeester, welke functie hij nu ongeveer 15 jaar bekleedt. Op 1 Februari 1910 kwam hij als bode in Gemeentedienst, 3 Maart 1930 werd hij hoofdbode. Voor het crisiscomite heeft hij veel en nuttig werk verricht, als waardeering hiervoor ontving hij een vulpen (Parker) met gouden rand en inscriptie.
Hij is prettig in omgang, opgewekt en heeft een warm hart voor de Maatschappelijk misdeelden.
- (Dordrecht 17 Augustus 1939) Het moge mij geoorloofd zijn de aandacht van Uwe Excellentie te vragen voor de volgende aangelegenheid:
Op 31 October a.s. zal de heer Jan Vogelaar, geboren te Strijen op 15 October 1874, thans Hoofdbode op het Raadhuis alhier, den gemeentedienst met pensioen verlaten. Er is naar mijne meening aanleiding om aan dit feit bijzondere aandacht te schenken. De heer Vogelaar toch heeft in zekeren zin een vertrouwenspositie; hij draagt van alle besprekingen, welke de burgemeester en de secretaris houden, kennis en moet daarover, waar noodig, het stilzwijgen weten te bewaren.
Hij vervult zijn taak op zeer lofwaardige wijze; wel heeft hij geen groot aantal beambten onder zijn bevelen - slechts twee gemeenteboden en een telefoonjongen - doch de functie zelf eischt, bij het te woord staan van het publiek enz, heel veel tact, waarover hij ten volle blijkt te beschikken.
Zijn levensloop moge Uwe Excellentie blijken uit het volgende.
Opzijn 19de jaar trad hij als milicien in dienst bij de Infanterie te Bergen op Zoom. Kort daarop werd hij vrijwilliger bij het Korps Pontonniers te Dordrecht. In Maart 1906 werd hij tijdens de watersnood in Zeeland aldaar gedetacheerd, waar hij zeer verdienstelijk werk heeft verricht. Begin 1910 verliet hij den dienst als Sergeant-Majoor; hij werd op half pensioen gesteld en ingedeeld bij de reserve-troepen. Van af dien tijd dateert zijn infunctietreding als bode op het raadhuis. Bij de mobilisatie in 1914 kwam hij weer bij de Pontonniers in dienst; hij werd toen aangesteld als Commandant van een detachement te Drongelen, een tamelijk verantwoordelijke post. Hij verliet ijn 1918 den dienst als adjudant-onderofficier, met eervol ontslag. Hij trad toen wederom in gemeentedienst als bode, op 3 Maart 1930 werd hij Hoofdbode.
Hij is sinds ongeveer 15 jaar werkzaam als penningmeester der Vereeniging van oud-militairen "Algemeenen Militairen Pensioenbond". Hij maakt zich voor maatschappelijk misdeelden zeer gaarne verdienstelijk; zoo heeft hij voor het Crisis-Comité, voor vereenigingen tot t.b.c.bestrijding en andere veel en nuttig werk verricht, door cellecten voor te bereiden en op andere wijze. Hij is prettig in den omgang en verricht zijn werk in opgewektheid. Hij behoort tot geen kerkgenootschap en is bij geene politieke partij aangesloten. Zeer zoude ik het op prijs stellen, indien Uwe Exccellentie aanleiding zou kunnen vinden, te bevorderen, dat aan Vogelaar bij het verlaten van zijn functie op 31 October a.s. een Koninklijke Onderscheiding zoude kunnen worden uitgereikt. Gaarne zoude ik mij persoonlijk met die uitreiking belasten. Met het oog op de maatschappelijke positie, welke betrokkene inneemt, zoude deze Onderscheiding m.i. ebentueel bij voorkeur dienen te bestaan in de gouden eeremedaille, verbonden aan de Oranje-Nassau-Orde. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.