Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Bastiaan van den Bout


Geboren: 22-4-1877 te Schiedam
Wonende: Vorensaterstraat 32 (Dordrecht)
Functie: agent van politie
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 11 Maart 1937) Den 15en Mei 1905 werd de Hoofdagent-Rechercheur van Politie Bastiaan van den Bout, geboren te Schiedam 22 April 1877, alhier aangesteld tot Agent van Politie 2e Klasse. Hij is derhalve bijna 32 jaren in Politiedienst dezer gemeente werkzaam en een der oudsten in het Corps. Hij is immer geweest een zeer actief en trouw politiebeambte, die, in verband met zijne uitstekende hoedanigheden, voornamelijk bij den recherchedienst, den 16 maart 1915 werd bevorderd tot Agent van Politie/rechercheur, den 1 Januari 1917 tot Agent-Majoor-recheurcheur van Politie en den 1 Januari 1919 tot Hoofdagent-rechercheur van Politie.
Met onverflauwden ijver en veel plichtsbesef verricht hij nog steeds naar mijne volle tevredenheid zijn dienst. Van den Bout, die een goede gezondheid geniet heeft nog niet het voornemen den Politiedienst binnen afzienbare tijd te verlaten. Zijne uitstekende diensten daarin bewezen, zijn toewijding en onkreukbare trouw geven mij aanleiding hem daarvoor thans een bewijs van waardeering waardig te keuren.
Ik meen dan ook UEdelAchtbare te mogen voorstellen hem in aanmerking te doen komen voor een Koninklijke onderscheiding (zoo mogelijk de zilveren medaille in de Orde van Oranje-Nassau) hem te verleenen ter gelegenheid van de a.s. verjaring van Hare Majesteit de Koningin.
De onderscheiding zal naar mijne overtuiging door VAN DEN BOUT op zeer hoogen prijs worden gesteld. Reeds vorig jaar heb ik gemeend hem bij U voor deze onderscheiding te moeten voordragen, tegelijk met collega H. RIJKELIJKHUIZEN. Aangezien deze echter 3 maanden(?) langer in dienst is, en slechts één gegadigde mocht worden voorgedragen, is toen besloten dat RIJKELIJKHUIZEN - (Hij inmiddels de onderscheiding verworven heeft) - zou voordragen en dat B. VAN DEN BOUT in 1937 zou worden voorgedragen. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 15 Maart 1937) Het moge mij geoorloofd zijn, de aandacht van Uwe Excellentie te vragen voor de volgende aangelegenheid.
De hoofdagent van politie - rechercheur Bastiaan van den Bout, geboren te Schiedam 22 April 1877, wonende alhier Vorensaterstraat 33, is bijna 32 jaren in dienst van de politie dezer Gemeente werkzaam.
Op 15 Mei 1905 werd hij aangesteld tot agent van politie 2e klasse, den 16den Maart 1915 werd hij bevorderd tot agent van politie 1ste klasse-rechercheur, den 1en Januari 1917 tot agent majoor-rechercheur van politie en den 1en Januari 1919 tot hoofdagent rechercheur van politie. Van den Bout is gedurende zijn geheelen diensttijd een zeer actief en uitstekend politiebeambte geweest; nog steeds verricht hij met onverflauwden ijver en veel plichtsbesef zijn dienst. Daar hij een goede gezondheid geniet, heeft hij nog niet het voornemen, binnen afzienbaren tijd ontslag te vragen.
Ik meen, dat zijn uitstekende diensten, aan de Gemeente bewezen, zijn toewijding en onkreukbare trouw aanleiding mogen zijn, om hem de toekenning van een bewijs van waardeering waardig te keuren.
Om bovenstaande redenen verzoek ik Uwe Excellentie beleefd, wel te willen bevorderen, dat hem ter gelegenheid van de a.s. verjaring van Hare Majesteit de Koningin een onderscheiding worde verleend en wel de zilveren medaille der Oranje Nassau Orde. De Burgemeester van Dordrecht.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.