Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter de Vries


Geboren: 22-2-1846 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: werkman Penn & Bauduin
Onderscheiding: -
Uitreiking: 30-8-1909

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 21 Juni 1909) Met uitnoodiging daaromtrent van bericht en raad te wilen dienen, heb ik de eer hierbij in Uwe handen te stellen een schrijven van den Heer Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel met bijlage, betreffende een verzoek om toekenning eener onderscheiding aan den werkman Pieter de Vries. Met Uw antwoord - voor welks spoedige toezending ik mij houd aanbevolen - zal ik gaarne tevens vernemen of ook de patroons van de Vries zouden wenschen dat hem eene onderscheiding werd toegekend. De bijlagen dezer worden daarbij tevens terug veracht. De Staatsraad i.b.d. Commisaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland.
- (Dordrecht 23 Juni 1909) Onder terugzending van de bij Uwe Missive d.d. 21 Juni j.l. Kabinet no. 263 gevoegde bijlagen betreffende de Toekenning eener onderscheiding aan den werkman Pieter de Vries, heb ik de eer UHoogedelgestrenge het volgende te berichten.
Pieter de Vries, geboren te Dordrecht 22 Februari 1846, is op 21 Mei j.l. gedurende 50 jaren onafgebroken werkzaam geweest bij de Firma Penn en Bauduin, fabrikanten alhier. Hij was en is nog steeds ten genoegen die firma aan hare fabriek verbonden als vormer, terwijl mij omtrent hem niets te zijnen nadeele bekend is.
De patroons, overeenkomstig Uwen wensch, dienenaangaande geraadpleegd, verklaren het wel gewenscht te achten, dat aan de Vries eene onderscheiding wordt toegekend. Zij vestigen evenwel mijn aandacht er op, dat aan hunne fabriek reeds en(?) eveneens 55 jaren werkzaam is Lodewijk Busink, geboren te Ridderkerk 28 Februari 1844, die om den aard zijne werkzaamheden bij hen hooger staat aangeschreven dan de Vries. Zij vreezen derhalve dat indien aan de Vries eene onderscheiding wordt toegekend en aan Busink niet, onder het talrijke personeel van hunne fabriek, ontstemming zal ontstaan.
Zij meenen dan ook dat het alleen dan wenschelijk zoude zijn dat de Vries om eene onderscheiding in aanmerking zoude kunnen komen indien ook Busink eene onderscheiding mocht kunnen ten deel vallen. Waar de beide hiervoren bedoelde personen reeds meer dan 50 jaren onafgebroken tot tevredenheid hunner patroons in denzelfde dienst werkzaam zijn geweest en mij omtrent hen niet ongunstig bekend is, meen ik vrijheid te vinden, beiden om een onderscheiding te mogen aanbevelen. De Burg. van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.
- ('s-Gravenhage 7 augustus 1909) Ik heb de eer U.H.E.G. te verzoeken mij, zoo mogelijk eenigszins spoedig, te willen mededeelen, of naam en qualiteit van 
J.F. BRANDS, Winkelchef in dienst van de firma Simon van der Kloet, Mr kleedermaker en winkelier, te Dordrecht 
P. de VRIES, Vormer bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht
L. BUSINK, ijzerdraaier bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht en
F. van den BERG, blikslagersknecht aan de Dordtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon, te Dordrecht
te Uwent aldus juist omschreven zijn.
Tevens zoude ik het op prijs stellen om, voor het geval een of meer dezer personen vóór 31 Augustus a.s. mochten komen te overlijden, van dat overlijden bericht van U te mogen ontvangen.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.