Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Teuntje de Vries


Geboren: -
Wonende: -
Functie: dienstbode bij de Weduwe R. Gips, geb. Schotman
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 10 Mei 1906) Naar aanleiding van uw schrijven dd 25 April j.l. Kab. no. 147 en onder terugzending van de daarbij gevoegde bijlagen heb ik de eer U HoogEdelgestrenge te berichten, dat mij bij onderzoek is gebleken, dat mevrouw de Weduwe R. Gips, geb. Schotman haar verzoek om Teuntje de Vries voor de eeremedaille in aanmerking te doen komen, tot Hare Majesteit de Koningin heeft gericht, op grond dat genoemde mej. de Vries haar als dienstbode meer dan 25 jaren heeft gediend en haar gedurende dien tijd met de grootst mogelijke liefde en trouw ter zijde heeft gestaan. 
Wat het verzoek betreft van Jacobus Bernardus Schenau, deze verklaarde, dat hij tot het indienen van het adres was gekomen omdat hij ruim 50 jaar bij de firma Penn en Bauduin in dienst was en hij wel eens gelezen had, dat andere personen voor dergelijken langdurigen dienst een Koninklijke onderscheiding hadden ontvangen terwijl hij slechts in het bezit was van een diploma van de Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerks Nijverheid alhier. De tegenwoordige firmanten van genoemde Vennootschap de heeren G. van Aardenne en J.S. Wille, verklaarden desgevraagd, dat Schenau bij hen gunstig staat aangeschreven en dat zij hem, toen hij in Juni 1902, vijftig jaar onafgebroken aan de fabriek werkzaam was geweest als blijk hunner tevredenheid een gouden horloge hadden geschonken verder verklaarde zij zich in 1898 of 1899 voor eenige hunner werkleiden, die langer dan 25 jaren bij hen in dienst waren, onder wie ook Schenau te hebben gewend tot de Veereniging tot Bevordring van Fabrieks- en Handwerks Nijverheid, departement Dordrecht - om toekenning van het door Schenau bedoelde diploma, omdat zij meenden, dat dit de weg was, welke in den regel in dergelijke gevallen wordt gekozen.
Nog kan ik UHoogEdelGestrenge mededeelen dat omtrent het gedrag zowel van Mej. de Vries als van J.B. Schenau mij niets nadeeligs bekend is. Ik heb mitsdien de eer U Hoog Edel Gestr in overweging te ... Jacobus Bernardus Schenau (gebore te Dordrecht 9 November 1839) voor een Koninklijke onderscheiding als bedoeld in artikel 9 der Wet tot instelling der Oranje-Nassau orde .. Hare Majesteit de Koningin voor tedragen doch daarintegen afwijzend te beschikken op het verzoek van Mevrouw de Wed. R. Gips, daar het gedurende 25 jaar trouw en eerlijk dienen naar mijn meening geen .......;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.