Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Nicolaas Waals


Geboren: 18-11-1867 te Dordrecht
Wonende: Burgemeester de Raadtsingel nr. 7 (Dordrecht)
Functie: bedrijfsleider bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v/h. Wed. J. Bekkers en Zoon / president der Vincentius Vereeniging
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Consulat Royal Roumanie, Wijnstraat 51; 17 Maart 1928) De tijd nadert dat heeren Burgemeesters worden uitgenoodigd op te geven wie in hunne gemeenten in aanmerking zouden komen voor eene onderscheiding bij gelegenheid van den verjaardag van H. Majesteit onze Koningin. Het zij mij veroorloofd U daar voor nogmaals den Heer J.N. Waals, President der Vincentius Vereeniging in herinnering te brengen. Overtuigd van Uwe welwillendheid, verblijf ik met bekende Hoogachting, N. Kolkman;
- Ik heb de eer Uwer Excellentie te berichten, dat ik voordrachten tot het verleenen van eene Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van der Koningin verjaardag aan de Heeren S. Dasberg, Z. van Schelt, Roland Lary en A. Schotel nog ten volle handhaaf- en het mij bijzonder zou verheugen als dezen personen alsnog een ridderorde werd verleend. Hiernaast meen ik Uwe aandacht te moeten vestigen op een tweetal verdienstelijke burgers van Dordrecht, die m.i. eveneens in de termen vallen, om begiftigd te worden met een ridderkruis.
........(2e) noem ik Johannes Nicolaas Waals, geboren 18 November 1867 te Dordrecht, thans wonende Burgemeester de Raadtsingel nr. 7 en van beroep bedrijfsleider bij de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek firma Beckers(sic) en Zoon. De heer Waals is reeds 35 jaar lid van de Sint-Vincentiusvereniging en sinds 1922 de verdienstelijke voorzitter van den ouderen(?) raad, die de beide afdeelingen in de Dordtsche parochiën bevat. De afdeeling Dordrecht heeft op 26 juli 1927 haar 75 jarig bestaan gevierd....; op den dag van het 75 jarig bestaan door Z.H. den Paus aan den Heer Waals het ridderkruis Pro Ecclesia et Pontifice toe te kennen;
- (Dordrecht 5 april 1928 aan W. Kolkman van Gouderak) Gaarne had ik eerder van Uw geeerd verlangen voldaan maar drukke bezigheden in verband met de school hebben mij dit belet. De St. Vincentius Vereeniging afd H. Bonifacius werd ingelijfd op 26 Juli 1852, hare statuten zijn gelijkluidend met die van elke afdeeling over geheel de wereld, namelijk door het beoefenen van den Christelijken, Charitus zich zelf te heiligen en anderen te dienen, terwijl politieke bijbedoeling haar geheel en al vreemd moeten blijven.
Op 26 Augustus 1919 werd de St. Vincentius Vereeniging van den H. Antonius opgericht, dit werd noodig, omdat er een nieuwe parochie was ontstaan. Nu was ook de oprichting van een Bijzondere Raad noodig geworden. Deze zou nu voor geheel de stad de opperste leiding in handne nemen. De eerste president, was Dr. Visser, daarna J. Asselberg. Bij diens vertrekt in 1922 werd de heer J.N. Waals, president van den Bijzonderen Raad: Deze was in 't leven der St. Vin. Vereeniging geen onbekend, want in 't jaar 1892 werd hij reeds lid, van de Vereeniging van den H. Bonifacius. Onder dienst opperste leiding wordt de Vereeniging van den H. Vin a Paulo op 26 Juli 1927 haar 75 jarig bestaan vieren. De groote verdiensten van de St. Vinc. Vereeniging op Christelijk Chariatief gebied behoef ik niet verder uit te leggen, ze zijn bekend geheel de wereld door. Hiermede hoop ik zoo goed mogelijk aan uw verlangen te hebben voldaan en blijk ik steeds gaarne Uw toegenegen en dw dn B.J. Paaijman;
- (Dordrecht 25 Mei 1936) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 22 dezer, No. 149, Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
De Heer Johannes Nicolaas Waals, geboren te Dordrecht 18 November 1867, wonende alhier aan den Burgemeester de Raadtsingel 7, staat in zijne omgeving zeer gunstig bekend. Hij beweegt zich hoofdzakelijk in Roomsch-Katholieke kringen en kwam daar buiten nimmer op den voorgrond.
Voor zoover uit het ingesteld onderzoek is gebleken, is geen omstandigheid aanwezig, welke eene Koninklijke onderscheiding, hem te verleenen ter gelegenheid zijner 50-jarige dienstvervulling bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v/h. Wed. J. Bekkers en Zoon, in den weg staat. Eene dergelijke onderscheiding mag verwacht worden dor hem op hoogen prijs te willen zullen worden gesteld.
Met de Politie of Justitie kwam betrokkene nimmer in aanraking. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 26 Mei 1936) Onder terugzending van het mij bij bovengenoemde apostille om bericht en raad toegezonden adres heb ik de eer U mede te deelen, dat de heer Johannes Nicolaas Waals, die 18 November 1867 te Dordrecht werd geboren en alhier woonachtig is Burgemeester de Raadtsingel 7, in deze stad zeer gunstig bekend staat. Niet alleen heeft hij de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v/h. Wed. J. Bekkers en Zoon gedurende 50 jaar uitstekende diensten bewezen, maar ook op maatschappelijk terrein heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Het adres geeft daaromtrent nadere bijzonderheden.
Er is m.i. alle aanleiding, om dezen verdienstelijken burger ter gelegenheid van zijn jubileum op 1 Augustus a.s. een Koninklijke onderscheiding, als bewijs van waardeering voor het door hem verrichte goede werk, toe te kennen, waartoe het Ridderkruis der Oranje-Nassau-orde mij het meest geeigend lijkt.  De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133, 3135 en 3136 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.