Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrit van der Wal


Geboren: 14-7-1867 te Amsterdam
Wonende: Wolwevershaven 25 rood (Dordrecht)
Functie: alg. meesterknecht (chef) bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers, Dordrecht 24 Mei 1938) Hierbij deelen wij U beleefd mede, Gerrit van der Wal, Wolwevershaven 25 rood Dordrecht, geb. 14 Juni 1867, algemeen meesterknecht bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers, dato 7 Juni a.s. den dag hoopt te herdenken, dat hij voor 40 jaar bij onze firma in dienst trad. N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers (get.) C. Wijers.
- (Dordrecht 31 Mei 1938) Hierbij heb ik de eer de aandacht van Uwe Excellentie te verzoeken voor de volgende aangelegenheid.
Op 7 Juni a.s. als de heer Gerrit van der Wal, wonende alhier Wolwevershaven 25 rood en geboren 14 Juni 1867, den dag herdenken, waarop hij voor 40 jaar bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers in dienst trad. Hij is de chef van alle fabriekspersoneel, bij welk personeel,  - crica 20 man -, hij zeer gezien is. Hij is een keurig net persoon, op zijn maatschappelijk gedrag is niets aan te merken, noch op dat van zijn gezin. Hij is regeeringsgetrouw. Naar mijne meening bestaat er alle aanleiding, om hem in aanmerking te brengen voor toekenning van een Koninklijke Onderscheiding, welke op grond van zijne maatschappelijke positie, naar mijne meening zoude kunnen bestaan in de Zilveren eeremedaille, verbonden aan de Oranje-Nassau-orde.
De Directie der Vennootschap zou het zeer op prijs stellen op den dag van het jubileum - 7 Juni a.s. - van de verleening der Onderscheiding mededeeling te kunnen doen. Op dien dag heeft een huldiging van den heer van der Wal plaats, waaraan het geheele personeel op feestelijke wijze deelneemt. De Directie erkent, dat zij vroeger haar verzoek aan H.M. de Koningin had moeten indienen - van wege den te betrachten spoed, doe ik het reeds bij voorbaat van mijn advies vergezeld gaan -, doch zeer hoopt zij, dat er nog gelegenheid zel worden gevonden de toekenning der eeremedaille - zij het voorloopig slechts in beginsel - te doen plaats hebben, een wensch, welker inwilliging ik uwe Excellentie ter bevordering mag aanbevelen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (Dordrecht 2 Augustus 1938) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat de juiste namen en kwaliteit van de in dat schrijven vermelde personen zijn als volgt:
* Cornelis Husen, geboren te Dordrecht 9 Augustus 1872, wonende alhier aan den Groenedijk 52, montage-opzichter bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
* Hargo Leonardus Kerkhof, geboren te Nieuw-Lekkerland 23 Augustus 1871, wonende alhier aan de Hooftstraat 36, voorheen baas in de smederij van de IJzerfabriek van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
* Gerrit van der Wal, geboren te Amsterdam den 14 Juli 1867, wonende alhier aan de Wolwevershaven 25 rood, Chef bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht;
* Johan Willem Hageman, geboren te Dordrecht 19 Maart 1874, wonende alhier aan de Willemstraat 27, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
* Wilhelmus van Dieten, geboren te Dordrecht 18 Maart 1872, wonende aan de Herradesstraat 69 alhier, expeditieknecht bij de N.V. Dordrechtsche metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht;
* Pleun van der Plank, geboren te Dordrecht 11 Februari 1875, wonende alhier aan het Warmoezierspad 7, magazijnknecht  bij de N.V. Dordrechtsche metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht;
Voor het geval een dezer personen voor 31 Augustus a.s. mocht komen te overlijden, zal U hiervan terstond mededeeling worden gedaan. 
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1938) Ik heb de eer U te verzoeken mij zoo spoedig mogelijk te willen mededeelen of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. tevens zal ik het op prijs stellen om, voor het geval dat één of meer dier personen vóór 31 Augustus eerstkomend mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo noodig per telegram) bericht van U te mogen ontvangen.
Ik meen er, wellicht ten overvloede, Uwe aandacht op te moten vestigen, dat de lijst van personen, die door mij aan de Koningin voor toekenning eener onderscheiding zullen worden voorgedragen, thans nog niet definitief kan worden vastgesteld; of de namen van betrokkenen daarop ten slotte zullen voorkomen, is een vraag, welke thans nog niet kan worden beantwoord. De Minister van Sociale Zaken.
C. Husen, montage-opzichter bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
H.L. Kerkhof, voorheen baas bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
G. van der Wal, chef bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht; 
J.W. Hageman, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
W. van Dieten, expeditieknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;
P. van der Plank, magazijnknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.