Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Wienhoven


Geboren: 21-7-1872 te Dordrecht
Wonende: Almsvoetstraat 22 (Dordrecht)
Functie: kistemaker bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed.J. Bekkers & Zoon
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 20-8-1937)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 26 mei 1937) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 22 dezer, No. 1307 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Hendrik Wienhoven, geboren te Dordrecht 21 Juli 1872, wonende alhier aan de Almsvoetstraat 22, staat gunstig bekend en werd, blijkens verkregen inlichting, nimmer tot straf veroordeeld.
Bij onderzoek is ook niets te zijnen nadeele bij mijne adminsitratie bekend geworden. Gedurende 45 jaren is WIENHOVEN als kistemaker werkzaam in dienst van de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v/h Weduwe J. Bekkers en Zoon, gevetigd aan den Dubbeldamscheweg 36 alhier.
Hij is in deze onderneming als werkman in dienst en niet belast met eenig leidende functie. Volgens verklaring van de Directie der Vennootschap is zij er van overtuigd dat door WIENHOVEN een hem eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding zeer op prijs zal worden gesteld. Genoemde werkman zal wellicht voor Augustus a.s. zijn betrekking met recht op pensioen verlaten, aangezien hij rheumatisch zijnde, zijne beroepsbezigheden niet regelmatig en volledig meer kan verrichten. Aangezien dezerzijds geen bezwaren bestaan tegen het verleenen van een Koninklijke onderscheiding aan Wienhoven, meen ik U een gunstig advies in overweging te mogen geven. De Commissaris van Politie.
- ('s-Gravenhage 30 Juli 1937) Ik heb de eer U te verzoeken mij, zoo spoedig mogelijk, te willen mededeelen, of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. Tevens zal ik het op prijs stellen om, voor het geval één of meer dier personen voor 31 Augustus e.k. mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo noodig per telegram) bericht van U te mogen ontvangen. Ik meen er, wellicht ten overvloede, Uwe aandacht op te moeren vestigen, dat de lijst van personen, die door mij aan de Koningin voor toekenning eener Koninklijke onderscheiding zullen worden voorgedragen, thans nog niet definitief kan worden vastgesteld; of de namen van betrokkenen daarop ten slotte zullen voorkomen, is een vraag, welke thans nog niet kan worden beantwoord. De Minister van Sociale Zaken.
Joh.J. Vis, secretaris van de Vereeniging De Biesbosch, te Dordrecht;
H. Wienhoven, kistenmaker bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed.J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;
- (Dordrecht 12 Augustus 1937) Onder terugzending der bijlage van Uwe apostille 1e No. 1310 Kabinet dd. 31 Juli j.l., heb ik de eer UEdelAchtbare mede te deelen, dat de opgave van Joh.J. Vis moet zijn:
Joh(annes) A(rnoldus) Vis, geboren te Wormerveer 2 Januari 1888, Secretaris van de Vereeniging De Biesbosch te Dordrecht, terwijl de opgave H. Wienhoven, kistenmaker bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed.J. Bekkers & Zoon te Dordrecht juist is. (Hendrik Wienhoven, geboren te Dordrecht 21 Juli 1872, wonende te Dordrecht aan de Almsvoetstraat 22).
Met het verzoek van eventueel overlijden van genoemde personen voor 31 Augustus a.s. terstond in kennis te worden gesteld, wordt rekening gehoduen. De v/v Commissaris van Politie.
- ('s-Gravenhage 26 Augustus 1937) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het harer Majesteit de Koningin behaagd heeft hij Hoogstderzelver besluit van 20 Augustus 1937, No. 18, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen aan den hieronder vermelden persoon. U gelieve belanghebbende hiervan op Maandag 30 dezer, des voormiddags, kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hem door den Kanselier der Nederlandsche orden zal worden toegezonden. De Minister van Sociale Zaken.
in brons aan: 
H. Wienhoven, kistemaker bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed.J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.