Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Petrus August Wijers


Geboren: 26-11-1851 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage den 26 Mei 1908) Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen 3 door den Minister van landbouw, Nijverheid en Handel mij toegezonden adressen van G.J. Bosman, Dr. H.S. de Graaf en J.M.W. Dekker, het verzoek inhoudende, dat eene onderscheiding worde toegekend aan F. Langeweg, W. van Camp en I.P.A. Wijers. Zijne Excellentie heeft mij uitgenoodigd omtrent die aanvragen mijn gevoelen te doen kennen en, ten einde aan 's Ministers verlangen te kunnne voldoenm, verzoek ik U beleefd mij omtrent de betrokken personen zoo mogelijk eenige nadere inlichtingen te verschaffen en mij tevens Uw gevoelen omtrent de aanvrage te willen mededeelen. Uw antwoord ontving ik gaarne met terugzending der bijlagen voor den 5en Juni a.s. De Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin.
- (Dordrecht 30 Mei 1908) naar aanleiding van Uwe missive dd 26 mei jl Kabinet no 195/2, heb ik de eer,  onder terugzending van de daarbij gevoegde adressen, UHoogedelgestrenge ten aanzien van natenoemen personen, het volgende mede tedeelen:
(1) François Langeweg, geboren te Dordrecht 29 Juli 1836, is dezelfde persoon waarop ik Uw aandacht vestigde bij mijn brief van 6 Mei jl no 285 Kabinet. Met bevestigin van hetgeen ik daarbij omtrent Langeweg mededeelde beveel ik de inwilliging van het verzoek van den Heer G.J. Bosman aan.
(2) Wouterina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, werd bij mijn schrijven van 18 Mei 1907 no. 265 kabinet voor eene onderscheiding aanbevolen, doch bij mijn brief van 6 mei jl no 285 kabinet, niet opnieuw voorgedragen, omdat ik uit de verleende onderscheidingen heb afgeleid dat als regel een langeren diensttijd dan 25 à 26 jaren wordt aangenomen om voor eenen onderscheiding in aanmerking te komen. Er bestaat overigens mijnerzijds geen bezwaar tegen, dat aan de vervulling van de verzoek van den heer en mevrouw De Graaf wordt voldaan;
(3) Johannes Petrus August Wijers, geboren te Dordrecht 26 November 1851, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, is een verdienstelijk man, die langzamerhand voor eene onderscheiding in aanmerking zou kunnen komen. Even schijnt het mij minder gewenscht om op het door den heer Dekker een onderg... van dne heer Wijers gedaan verzoek, gunstig te beschikken. Wellicht wanneer in vervulling mocht komen de .....;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.