Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan van Wijk


Geboren: 5-6-1841 te Dordrecht
Wonende: Doelstraat 10r (Dordrecht)
Functie: meester knecht in de Metaalwarenfabriek der firma G.J. Bustin
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 28-8-1912)
Uitreiking: 30 augustus 1912

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 11 Mei 1912) Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen een door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel my toegezonden adres van den heer Gerardus Bustin.
het verzoek inhoudende, dat eene onderscheiding worde toegekend aan Johannes van Wijk en Leendert van Wingerden.
De Minister heeft my uitgenodigd omtrent die aanvrage myn gevoelen te doen kennen en, ten einde aan dit verlangen te kunnen voldoen, verzoek ik U beleefd my omtrent de betrokken personen eenige nadere inlichtingen te willen verschaffen en my tevens Uw gevoelen omtrent de aanvrage te willen mededeelen.
Zeer aangenaam zal het het my zyn Uw antwoord zoo mogelyk voor of op 1 Juni a.s. te mogen ontvangen. Het adres wordt daarby terug verwacht.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
- (18 Mei 1912) Naar aanleiding van de in margine vermelde missive heb ik de eer uHoogedelgestrenge te berichten, dat bij mij omtrent Jan (niet Johannes) van Wijk, geboren te Dordrecht 5 juni 1841, wonende alhier, Doelstraat 10r en Leendert van Wingerden, geboren te Dordrecht 23 September 1844, wonende alhier Lijnbaan 90rd, niets nadeeligs bekend is, zoodat ik mij veroorloof, ook in verband met hetgeen mij door den adresssant den heer Bustin, zoo ten aanzien zoo van Van Wijk, die sedert 1853 als meesterknecht, als van Van Wingerden, die van 1859 af als 1e knecht, in onafgebroken dienstbetrekking in dezelfde zaak (achtereenvolgens gebroeders, grootvader, vader en zoon) werkzaam zijn, is medegedeeld, de inwilliging van het verzoek om aan genoemde personen eene koninklijke onderscheiding te verleenen, ernstig te ondersteunen. 
Het bij bovenaangehaalde missive gevoegd schrijven gaat hierbij terug. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.
- (Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel; 's-Gravenhage 31 Juli 1912) Ik heb de eer U.H.E.G. te verzoeken, mij zoo mogelijk eenigszins spoedig, te willen mededeelen, of naam en qualiteit van J. VAN WIJK, Meesterknecht en L. VAN WINGERDEN, Eerste-knecht, in de Metaalwarenfabriek der firma G.J. BUSTIN, beiden te Uwent, aldus juist zijn omschreven.
Tevens zoude ik het op prijs stellen, om voor het geval een dezer personen of beiden voor 31 Augustus e.k. mochten komen te overlijden, daarvan bericht te mogen ontvangen. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.
- (Dordrecht 6 Augustus 1912) Naar aanleiding van de in margine vermelde missive heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat daarin de naam en kwaliteit van J. van Wijk en L. van Wingerden, juist zijn omschreven. In het geval een dier personen of beiden voor 31 Augustus e.k. mocht komen te overlijden zal ik Uwe Excellentie dit berichten. Der Burgemeester van Dordrecht (get.) Jan Hordijk Jaczn, LB;
- ('s-Gravenhage 29 Augustus 1912) Ik heb de eer Uwer kennis te brengen dat het Harer Majesteit de Koningin heeft behaagd bij Hoogstderzelver besluit van 28 Augustus 1912 No. 46 de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eere-medaille toe te kennen:
in zilver aan: J. van Wijk, Meesterknecht en L. van Wingerden, Eerste Knecht, in de Metaalwarenfabriek der firma G.J. Bustin, beiden te Uwent.
U gelieve belanghebbenden hiervan kennis te geven op Vrijdag 30 Augustus e.k. onder mededeeling, dat het versiersel en een afschrift van voormeld Koninklijk Besluit hem zal worden toegezonden door den Kanselier der Orde van den Nederlandschen Leeuw, tevens Kanselier der Orde van Oranje-Nassau. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.