Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Wijnhoff


Geboren: 18-11-1847 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: boekhouder-procureur bij de Handelvennootschap Boonen en van Hoogstraten & Zoon
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 26-8-1920 no 67)
Uitreiking: 31-8-1920

Aanmerkingen:
- (aan de Burgemeester van Dordrecht) Ik heb de eer U.H.E.G. hierbij te doen toekomen een tweetal verzoeken om toekenning van eene Koninklijke onderscheiding, waarvan de behandeling in verband met den oorlogstoestand is aangehouden, te weten, ten behoeve van
(a) J. Wijnhoff, boekhouder-procuratiehouder bij de Handelvennootschap Boonen en van Hoogstraten & Zoon, houthandelaarster te uwent
(b) F.J. van den Bergh, klerkboekhouder in dienst van de heeren Jan van Oldenborgh & Zoon, wijnhandelaren te Uwent
Gaarne voor 20 juli e.k. Uw ambtelijk rapport omtrent deze personen ontvangen, terwijl ik daarbij tevens gaarne zal vernemen of naam en qualiteit juist zijn omschreven. Ten slotte verzoek ik U zoo een der beide bovenbedoelde personen voor 31 Augustus e.k. mocht komen te overlijden, daarvan onverwjld bericht te mogen ontvangen. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.
- (Dordrecht 21 juli 1920) Onder terugzending van de bij uw schrijven van 12 Juli 1920 nr 48 Afd Kabinet gevoegde stukken heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten 
(1) Johannes Wijnhoff, geboren 18 November 1847 te Dordrecht en aldaar wonende is nog in de door de Handelsvennootschap Boonen en Van Hoogstraten en Zoon genoemde betrekking van boekhouder-procuratiehouder, welke hij meer dan 50 jaren vervult, werkzaam. De aan hem door zijne patroons toegekende kwaliteiten verdienen geloof, terwijl bij mij omtrent zijn gedrag niets nadeeligs bekend is.
(2) Frans Jacob van den Bergh, geboren te Dordrecht 11 Juli 1847 is zedert eenige tijd niet meer in betrekking bij de heeren Jan van Oldenborgh & Zonen, wijnhandelaren alhier. Hij heeft de functie van klerk-boekhouder, welke hij meer dan 50 jaren vervuld heeft, wegens gezondheidsredenen moeten neerleggen. Hij werd door zijn patroons zeer gewaardeerd en zij doen daarvan nog blijken door hem als pensioen uittekeeren hetzelfde bedrag als dat hij in functie zijnde aan salatis ontving. Zijn levenswandel is - ook volgens zijn patroons - steeds onberispelijk geweest... De Burgemeester van Dordrecht (get) Wijtema.
- ('s-Gravenhage 28 augustus 1920) ik heb de eer te uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin heeft behaagd, bij HoogstDerzelver Besluit van 26 augustus 1920, No. 67, toe te kennen de aan de Orde van Oranje-Nassau verrbonden Eere-medaille:
in zilver aan: J. Wijnhoff, Boekhouder-procuratiehouder bij de Handelsvennootschap Boonen en Van Hoogstraten en Zoon te Dordrecht.
U gelieve belanghebbende hiervan kennis te geven op maandag 30 Augustus e.k. onder mededeeling, dat de Eere-medaille en een afschrift van voormeld Koninklijk Besluit hem zal worden toegezonden door den Kanselier der Nederlandsche Orden.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.