Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Jacobus van Zuijlekom


Geboren: 11-5-1886 te Dordrecht
Wonende: Krommedijk 187rood (Dordrecht)
Functie: bureelchef ten parkette van de Officier van Justitie
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 17-6-1948)
Uitreiking: 20 juni 1948 door de Officier van Justitie

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 14 Mei 1948) Bij mij is voor een Koninklijke onderscheiding aanbevolen de Heer H.J. van Zuylekom, geboren 11 Meii 1886, wonende Krommedijk 187 rood te Dordrecht, bureel-chef ten parkette van de Officier van Justitie aldaar, waarop hij voor 50 jaar in Rijksdienst trad.
In verband daarmede zal het mij aangenaam zijn te mogen vernemen, of er naar Uw oordeel omstandigheden aanwezig zijn, welke zich tegen de toekenning van een Koninklijke onderscheiding zouden verzetten. Voor een spoedig antwoord moge ik mij aanbevolen houden. De Minister.
- (Dordrecht 21 Mei 1948) Onder terugzending van het schrijven van de Heer Minister van Justitie d.d. 14 dezer, Kabinet Bureau A no. 7502 D 42, mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 18 dezer, No. 1925 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat bij zijn administratie niets nadeligs bekend is betreffende de Heer Hendrik Jacobus van ZUIJLEKOM, geboren te Dordrecht 11.5.1886, wonende te Dordrecht, Krommedijk 187 rood.
Bij onderzoek is gebleken, dat voornoemde persoon geen strafvonnissen te zijnen laste heeft en zijn naam niet voorkomt in de kartotheek der P.R.A. In maatschappelijk opzicht staat hij zeer gunstig bekend. Na onderzoek zijn mij dan ook geen feiten of omstandigheden gebleken, welke een beletsel zouden kunnen vormen tegen de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 24 Mei 1948) In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat bij de politieadministratie niets nadeligs bekend is betreffende de in Uw schrijven genoemde heer H.J. van Zuylekom. Deze persoon heeft geen enkel strafvonnis te zijnen laste; in de kartotheek der P.R.A. komt zijn naam niet voor; in maatschappelijk opzicht staat hij zeer gunstig bekend. Bij onderzoek zijn geen feiten of omstandigheden aan het licht getreden, welke een beletsel zouden kunnen vormen voor de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding aan bovengenoemde rijksambtenaar. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 18 Juni 1948) Onder verwijzing naar Uw schrijven van 24 Mei 1948 No. 195 Kabinet heb ik de eer UEdelachtbare te berichten, dat het Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes heeft behaagd bij besluit van 17 Juni 1948, No. 3, te verlenen de gouden Eremedaille van de Orde van Oranje-Nassau aan H.J. van Zuylekom, bureelchef ten parkette van de Officier van Justitie te Dordrecht. De uitreiking zal plaats vinden door de Officier van Justitie op 20 Juni 1948. De Minister van Justitie. 


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.