Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Aart Brandt


Geboren: 13-7-1866 te Dordrecht
Wonende: Singel 36 (Dordrecht)
Functie: boekhouder bij N.V. Wijnhandel Frans van den Hoogen & Co
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. no. 14-2-1948)
Uitreiking: februari 1948

Aanmerkingen:
- (N.V. Wijnhandel Frans van den Hoogen & Co, opgericht 1844, Buitenwalevest 3, Dordrecht 16 Januari 1948) Naar aanleiding van ons onderhoud van eenige dagen geleden heb ik het genoegen U mede te delen dat de Heer Aart BRANDT, wonende alhier Singel 36, Nederl. Hervormd, geboren te Dordrecht 13 Juli 1866 sedert Juni 1892 bij Frans van den hoogen & Co als boekhouder werkzaam is.
Hij is een zeer yverig, eerlijk, accuraat en keurig man, die op voortreffelijke wijze zijn plicht heeft gedaan en nog steeds doet.
Hoewel daartoe niet officieel aangesteld vervult hij in het bedrijf de positie van procuratie-houder en heeft als hoofd van het personeel een tiental menschen onder zich, in drukke tijden meer. De Heer Brandt houdt ook de hoofdboeken bij der door ons overgenomen wijnkooperyen J. van Oldenborgh & Zonen, Jan de Koningh & Zonen en Canoy van 1785.
Voordat het Rijk het veer Willemsdorp-Moerdijk in exploitatie nam, was hij tevens boekhouder der toenmalige Naamlooze Vennootschap Willemsdorp-Moerdijk, waarvan wijlen mijn Vader Ged. Commissaris was, en heeft hij ook dit omvangrijk werk met veel toewijding en kundigheid tot aller tevredenheid volbracht.
Vriendelijk zou ik U willen verzoeken den heer BRANDT voor te willen dragen om in aanmerking te komen voor de Gouden Medaille van de Orde van Oranje-Nassau, vooral omdat vroeger een meesterknecht (die onder hem stond) en die zijn gouden jubileum vierde, met de zilveren is begiftigd geworden. Bij voorbaat betuig ik U gaarne mijn vriendelijken dank voor Uwe bemoeiingen en teeken na beleefde groeten, met alle hoogachting, W.K.M. de Bruijn.
- (Dordrecht 21 Januari 1948) Onder toezending van een afschrift van de aan mij gerichte brief van de Heer W.K.M. de Bruijn, directeur van de N.V. Wijnhandel Frans van den Hoogen & Co., dd. 16 dezer, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen, heb ik de eer U mede te delen, dat het daarin naar voren gebrachte mijn instemming heeft. Ik verzoek U daarom beleefd de Heer Aart Brandt te willen voordragen voor toekenning van de gouden medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Ik teken hierbij nog aan, dat op houding en gedrag van betrokkene gedruende de bezetting geen aanmerkingen zijn te maken. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 17 Februari 1948) Ik deel U mede, dat bij Koninklijk Besluit van 14 Februari 1948, No. 12 is toegekend de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eere-Medaille, in zilver aan A. Brandt, boekhouder bij de N.V. Wijnhandel Frans van den Hoogen en Co., te Dordrecht. De Minister van Economische Zaken.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.