Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacob Broekhuize


Geboren: 8-12-1876 te Rotterdam
Wonende: Nieuwstraat 29rood (Dordrecht)
Functie: filiaalhouder van de Firma Jos. van Tilburg (lederhandel, Nieuwstraat 29)
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 14-7-1937)
Uitreiking: juli 1937

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 30 Juni 1937) Ter voldoening aan Uw verzoek, om te worden ingelicht omtrent den filiaalhouder van de Firma Jos. van Tilburg, lederhandel, gevestigd aan de Nieuwstraat 29 alhier, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Filiaalhouder van genoemde firma is Jacob Broekhuize, geboren te Rotterdam, 8 december 1876, wonende alhier aan de Nieuwstraat 29 rood.
Blijkens verkregen inlichting, werd hij den 16 Juli 1897, komende van Rotterdam in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven en trad toen als filiaalhouder bij genoemde firma in betrekking. Hij is dus 16 Juli a.s. 40 jaren in haar dienst werkzaam.
Broekhuize staat hier gunstig bekend, terwijl bij mijne administratie ook niets te zijnen nadeele is gebleken. Blijkens informatie werd hij nimmer veroordeeld. Geen enkele omstandigheid is gebleken, welke eene eventueel aan Broekhuize te verleenen Koninklijke onderscheiding in den weg staat. Voor zoover belend, zal een Koninklijke onderscheiding, door hem stellig zeer op prijs worden gesteld. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 2 Juli 1937) Beleefd vraag ik de aandacht van Uwe Excellentie voor het volgende.
Jacob Broekhuize, geboren te Rotterdam 8 december 1876, alhier wonende aan de Nieuwstraat nr. 29rood, hoopt op 16 Juli a.s. den dag te herdenken, waarop hij 40 jaren geleden alhier als filiaalhouder in dienst trad bij de firma Jos. van Tilburg, lederhandel te Gorinchem.
Genoemde Broekhuize heeft zich gedurende die reeks van jaren doen kennen als een plichtsgetrouw, ijverig, employé en nog steeds is hij tot groote tevredenheid van zijn patroon werkzaam. Als ingezetene dezer Gemeente staat hij gunstig bekend. mede op verzoek van de Directie der fa. Jos. van Tilburg moge ik in het bovenstaande aanleiding vinden U.E. te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat hem op 16 Juli a.s., zijn jubileumdag, een Koninklijke onderscheiding worde toegekend en wel de eere-medaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))
(bron: Dordrechtsche Courant 16 juli 1937)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.