Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Adrianus Broere


Geboren: 6-3-1868 te Dubbeldam
Wonende: Vrieseweg 39rood (Dordrecht)
Functie: hoofdboekhouder bij de Spaarbank
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 27-8-1932)
Uitreiking: 30 augustus 1932

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 24 Juni 1932) De heer Adrianus Broere, geboren 6 Maart 1868 te Dubbeldam, wonende alhier Vrieseweg No. 39 rood, herdenkt 1 Juli a.s. den dag, waarop hij 40 jaren geleden in dienst trad bij de Spaarbank, opgericht door het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, waar bij hij thans de functie bekleedt van hoofdboekhouder.
Hij heeft in al die jaren het volste vertrouwen genoten van achtereenvolgende besturen om zijn onkreukbare eerlijkheid en wordt in hooge mate gewaardeerd om zijn grooten ijver en buitengewone nauwgezetheid. Voor al de zaken van de Spaarbank is hij de nooit falende vraagbaak van het bestuur.
Ik vind in het bovenstaande aanleiding om U beleefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat den heer Broere naar aanleiding van zijn jubileum een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel de gouden eeremedaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
Mij werd eerst dezer dagen mededeeling gedaan van dit aanstaande jubileum, zoodat mijn verzoek U waarschijnlijk te laat bereikt, om daaraan te kunnen voldoen voor wat betreft den datum van 1 Juli. Mocht dit juist zijn, dan zou ik het op hoogen prijs stellen, als de Koninklijke onderscheiding hem werd toegekend ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin op 31 Aug. a.s. De Burgemeester van Dordrecht (get) de Gaay Fortman.
- De heer Adrianus Broere, geboren 6 Maart 1868 te Dubbeldam, wonende alhier Vrieseweg No. 39 rood, herdenkt 1 Juli a.s. den dag, waarop hij 40 jaren geleden in dienst trad bij de Spaarbank, opgericht door het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, waar bij hij thans de functie bekleedt van hoofdboekhouder.
Hij heeft in al die jaren het volste vertrouwen genoten van achtereenvolgende besturen om zijn onkreukbare eerlijkheid en wordt in hooge mate gewaardeerd om zijn grooten ijver en buitengewone nauwgezetheid.  De heer Pijnacker Hordijk deelde mij mede, dat Broers zeer verantwoordelijk werd doet en voor al de zaken van de Spaarbank de nooit falende vraagbaak van het bestuur is.
Ik meen, dat, in verband met zijn maatschappelijken stand - hij heeft een zoon, die officier machinist bij de Marine is - hij zeer zeker in aanmerking komt voor de gouden eeremedaille der Oranje-Nassau-orde.
- (Dordrecht 2 Augustus 1932) Naar aanleiding van Uw schrijven van 25 Juli j.l. Nr 93 Kabinet, heb ik de eer U mede te deelen dat:
(1) Adrianus BROERE, geboren te Dubbeldam 6 Maart 1868, wonende Vrieseweg 39rood te Dordrecht, adjunct-boekhouder is bij de Spaarbank, opgericht door het departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen;
(2) Martinus Cornelis SLEEKING, geboren 20 October 1863 te Dordrecht, wonende Balistraat 34 alhier, bliksnijder is bij de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;
Met het verzoek, aan het slot van Uw schrijven gedaan, zal rekening worden gehouden.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 29 Augustus 1932) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 27 Augustus 1932, No 18, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen aan de hieronder vermelde personen. U gelieve belanghebbenden hiervan op den 30sten dezer, des voormiddags kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun door den Kanselier der Nederlandschen Orden zal worden toegezonden. 
   De Minister van Economische Zaken en Arbeid.
in goud aan: A. BROERE, te Dordrecht, hoofdboekhouder der Spaarbank, opgericht door het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen;
in brons aan: M.C. SLEEKING, bliksnijder bij de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.