Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Mijndert de Bruin


Geboren: 21-9-1876 te Dordrecht
Wonende: Vrieseweg 67r (Dordrecht)
Functie: zeilmaker bij de Firma Hageman & Zoon (Kuipershaven 4)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 23-11-1939)
Uitreiking: 10 december 1939

Aanmerkingen:
- (Hageman & Zoon, zeilmakerij en vlaggenfabriek, jachtzeilen en jachtartikelen, dekkleeden-touwwerk, ijzer- en staaldraad, ankers en kettingen, ijzeren en houten takelblokken; tuigen en uitrusten van alle soorten van schepen; markiezen - zonneschermen - roluiken - jaloezieën; verfwaren; verhuren van dekkleeden en vlaggen; Dordrecht 2 Maart 1939
Hoogedelachtbare Heer, Hiermede berichten wy U, dat onze werkman Jan Mijndert de Bruin, geboren 21 September 1876 en wonende Vrieseweg 67rd alhier, op 10 December a.s. 50 jaar in onzen dienst zal zyn. Wy zouden het zeer op prys stellen, indien U zoudt willen bewerkstelligen, dat hem op dien datum de Oranje-Nassau-Medaille, welke daarvoor is ingesteld, zou kunnen worden uitgereikt.
Voor de goede orde deelen wy U mede, dat in 1932 de firma door het overlyden van den eigenaar is overgenomen door de N.V. Handelsvennootschap v/h Hendk. Veder, Yselstraat 10 Rotterdam; de zaak wordt echter onder de oude firmanaam Hageman & Zn voortgezet.
Wy zeggen U voor Uwe moeite by voorbaat beleefd dank en hopen een gunstig antwoord van U te mogen ontvangen. Hoogachtend, Hageman & Zoon;
- (Dordrecht 8 Maart 1939) Onder terugzending der bijlage van uwe apostille No. 1415 "Kabinet" dd. 3 dezer, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
JAN MIJNDERT DE BRUIN, zeilmaker, geboren te Dordrecht 21 September 1876, wonende te Dordrecht aan den Vrieseweg 67 rood, staat gunstig bekend.
Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen stafvonnissen ingeschreven.
Op 10 December a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat J.M. de Bruin in dienst trad bij de zeilmakerij HAGEMAN & ZOON aan de Kuipershaven No. 4 te Dordrecht. Gedurende al die jaren heeft De Bruin zich doen kennen als een vlijtig, trouw en betrouwbaar persoon. De Directie van de firma Hageman & Zoon zal het zeer op prijs stellen, indien aan haren werkman De Bruin op dien dag een Koninklijke Onderscheiding te beurt zou vallen en ook De Bruin zal met zulk een onderscheiding zeer vereerd zijn. Mijns inziens bestaat er alleszins aanleiding medewerking te verleenen tot inwilliging van het verzoek. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 11 Maart 1939) Hierbij heb ik de eer de aandacht van Uwe Excellentie te vragen voor het volgende.
Jan Mijndert de Bruin, zeilmaker, geboren te Dordrecht 21 September 1876 en wonende aldaar aan den Vrieseweg 67 rood, zal op 10 December a.s. 50 jaar in dienst zijn bij de zeilmakerij Hageman & Zn., gevestigd Kuipershaven 4 te Dordrecht. Gedurende al die jaren heeft De Bruin zich doen kennen als een vlijtig, trouw en betrouwbaar persoon. Ook overigens staat hij gunstig bekend; ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank alhier staan te zijnen name geen stafvonnissen ingeschreven. De directie van de firma Hageman & Zn. (welke firma in 1932 is overgenomen door de N.V. Handelsvennootschap v/h Hendk. Veder, IJsselstraat 10 te Rotterdam, doch onder den ouden firmnaam is voortgezet) zou het op prijs stellen, dat aan de Bruin op 10 December a.s. een Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt, waarmede benoemde persoon zeer vereerd zou zijn.
Op grond van het bovenstaande moge ik Uwe Excellentie verzoeken wel te willen bevorderen, dat aan J.M. de Bruin, voornoemd, een onderscheiding, in den vorm van de medaille van de Oranje-Nassau-orde, worde toegekend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))
(bron: Dordrechtsche Courant 11-12-1939)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.