Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacobus Brussaard


Geboren: 18-3-1843 te Dordecht
Wonende: -
Functie: onderwijzer lage onderwijs
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 18 April 1913) naar aanleiding van de in margine aangehaalde missive veroorloof ik mij UHoogedelgestrenge voor eene onderscheiding aan te bevelen:
(1) Jan Hordijk Jaczn, brief 8 mei 1912 K no 364
(2) Karel Hendrik Duijzers, geboren te Dordrecht 15 Augustus 1850, wonende Voorstraat 126 alhier, die sedert 12 April 1863 onafgebroken in dienst is geweest van de firma Hageman en Zoon, zeilmakerij alhier. Hij is volgens verklaring van zijn tegenwoordigen patroon den heer J.C. Hageman, die onder bovengenoemde firmanaam de zeilmakerij drijft, de eerstaanwezende van zeven knechten en steeds geweest een voorbeeld van trouw en stipte plichtsbetrachting en netheid. Bij mijn schrijven van 1 Maart 1913 Kab. no. 380 veroorloofde ik mij reeds Uwe aandacht op hem te vestigen, waarop ik bij Uwe missive van 4 Maart d.a.v. no 96 (1ste Afd) Kabinet Uwe mededeeling mocht ontvangen, dat het verzoek om Duijzers om eene onderscheiding in aanmerking te brengen voorlopig werd aangehouden;
(3) Henri Jorisse Clausing, geboren 24 Mei 1845 te Haarlem, die ruim 50 jaren in gemeentedienst werkzaam is geweest en wel als ambtenaar ter secretarie der gemeente Haarlem van 15 october 1862 tot 1 Februari 1877 op welke datum hij in dienst der gemeente Dordrecht is getreden als Commies, chef der afdeeling Burgerlijke Stand en Bevolking. Bovendien is hij sinds 13 December 1904 ambtenaar van den Burgerlijken Stand. De heer Jorisse Clausing staat zeer gunstig aangeschreven bij het ....gemeente en geniet bovendien de algemene achting der ingezetenen.....;
(4) Johannes Bakker Azn, geboren te Medemblik 7 Februari 1848, die op 2 April j.l. gedurende 30 jaren onafgebroken werkzaam is geweest als opzichter in dienst van de Albers Creameries Limited, boterfabrikanten te Dordrecht.
(5) Jacobus Brussaard, geboren 18 maart 1843 te Dordrecht, van 1862 tot 1868 als onderwijzer indienst van het openbaar lager onderwijs en daarna onafgebroken bij het bijzonder lager onderwijs werkzaam is geweest aan dezelfde school - indertijd uitgaande van de Christel. Gereformeerde Kerk en sedert 1894 van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Vrije Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag. Hem werd met ingang van 1 mei a.s. eervol ontslag verleend met dank voor de door bewezen goede diensten. Bovendien was en is hij nog godsdienstonderwijzer. Hij geniet de achting zijne collegás en de ingezetenen.
+
(6) Henri Jorisse Clausing, geb. 24 Mei 1845 te Haarlem. Aldaar in dienst gekomen ter Secretarie den 15 october 1862 als ambtenaar ter Secretarie. Vandaar alhier is dienst getreden op 1 februari 1877 als Commies chef te Secretarie en de Afd Burgel. Stand en Bevolking zedert 13 December 1904 Ambtenaar v/d B.Stand.
(7) Jacobus Brussaard, geb. 18 maart 1843 te Dordrecht, van 1862 tot 1868 openbare onderwjzer. Van 1868 af onafgebroken onderwijzer aan dezelfde school - indertijd uitgaande van de Chr. Geref Kerk, sedert 1894 van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Vrije Christelijke Scholen op Gereformeerde Grondslag - Tegen 1 Mei e.k. is hem eervol ontslag verleend met dank voor bewezen goede diensten, was en is hij nog godsdienstonderwijzer. heeft sedert eenige jaren Directeur geweest eener gemengde Zangveereniging. Staat gunstig bekend. Bij zijn collegás en medeburgers zeer geien en geeerd.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.