Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Adrianus de Bruijn


Geboren: 2-3-1873 te Dubbeldam
Wonende: Zuidendijk 181 c (Dordrecht)
Functie: landarbeider bij de familie A. Herweijer-de Bruin
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 5-7-1949)
Uitreiking: ca juli 1949

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 11 Juni 1949) Onder terugzending van de missive van de heer Commissaris der Koningin in deze provincie d.d. 7 dezer, No. 1346 G met bijlagen, mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 8 dezer, No. 1993 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
1) de BRUIJN, Adrianus, geboren te Dubbeldam 2.3.1873, wonende te Dordrecht, Zuidendijk 181 c, werd op 14.2.1947 in het bevolkingsregister te Dordrecht ingeschreven, komende van Dubbeldam.
2) MOOKHOEK, Jacob, geboren te Dubbeldam 27.1.1888, werd op 13.90.1947 in het bevolkingsregister der gemeente Dordrecht ingeschreven, komende van Dubbeldam.
Het inkomen van de BRUIJN bedroeg gedurende het laatste jaar, dat hij in dienstbetrekking was bij de familie Herwijer f 1900. Het jaarloon van MOOKHOEK bedroeg over 1948 f 2000. Bij onderzoek is gebleken, dat beide personen geen strafvonnissen te hunnen laste hebben en hun namen niet voorkomen in de kartotheek der P.R.A. van het district Dordrecht, mede omvattende de gemeente Dubbeldam. Afgezien van de propagandistische waarde, welke blijkbaar in landbouwkringen aan de verlening van een Koninklijke onderscheiding aan beide personen wordt gehecht, meen ik dat in de eerste plaats het persoonlijk trouwe dienstbetoon, resp. gedurende 50 en 42 jaren van beide personen aan hun werkgever zeer zeker het toekennen van een Koninklijke onderscheiding rechtvaardigt, warom ik U moge voorstellen in gunstige zin te adviseren. De v/v Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 15 Juni 1949) Met terugzending der bij bovengenoemde apostille toegezonden bijlagen heb ik de eer U Hoogedelgestrenge het volgende te berichten:
Adrianus de Bruyn, geboren te Dubbeldam 2 Maart 1873, wonende te Dordrecht, Zuidendijk 181 c, werd op 14 Februari 1947 in het bevolkingsregister te Dordrecht ingeschreven, komende van Dubbeldam. Bij onderzoek is gebleken dat hij geen enkel strafvonnis te zijnen laste heeft; in de kartotheek der Politieke Recherche Afdeling van het District Dordrecht, dat mede Dubbeldam omvat, kom zijn naam niet voor. Gedurende het laatste jaar, dat de Bruyn in dienstbetrekking was bij de familie A. Herweijer, bedroeg zijn loon f 1900. Hij was gedurende 50 jaar in dienst bij dezelfde familie.
Jacob Mookhoek, geboren te Dubbeldam 27 Januari 1888, wonende te Dordrecht, Vorensaterstraat 30, werd op 13 September 1947 in het bevolkingsregister der gemeente Dordrecht ingeschreven, komende van Dubbeldam. Ook de heer Mookhoek heeft geen enkel strafvonnis te zijnen laste en zijn naam komt in de Kartotheek der Politieke Recherche Afdeling van het District Dordrecht niet voor. Het jaarloon van mookhoek bedroeg over 1948 f 2000. Hij is gedurende meer dan 42 jaar in dienst van dezelfde familie (Erven T. Herweijer te Dubbeldam).
Het langdurig, trouw, dienstbetoon van beiden bij dezelfde werkgever rechtvaardigt naar mijn mening ten volle de toekenning ener Koninklijke Onderscheiding, weshalve ik U Hoogedelgestrenge moge adviseren de verlening daarvan te bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 19 Juli 1949) Op verzoek van de Commissaris der Koningin in deze provincie deel ik U mede, dat de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Zijn Hoog Edel Gestrenge in kennis heeft gesteld met de toekenning bij Koninklijk Besluit van 5 Juli j.l., no. 43, van de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, aan A. de Bruijn en J. Mookhoek, respectievelijk gewezen landarbeider bij de familie Herweijer-de Bruin en landarbeider bij de familie Herweijer-van Pelt te Dubbeldam.
Uw schrijven van 15 Juni j.l., no. 1593 Kabinet, had op deze aangelegenheid betrekking. De Chef van het Kabinet van de Commissaris der Koningin.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.