Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Arie de Bruijn


Geboren: 5-6-1844 te Dubbeldam
Wonende: Bloemstraat 12 (Dordrecht)
Functie: steenhouwer bij de N.V. Steenhouwerij Stoom-Marmerzagerijen en Slijperijen v/h A. Singels Azn
Onderscheiding: -
Uitreiking: 31-8-1913

Aanmerkingen:
- (aan de Heeren van het Vennootschap Firma Singels; Wijdewormer 19 April 1913) Mijne inleiding begint betuigende aan boven genoemde Heeren mijne erkennende Eerbied. Hopende mijn schrijven te willen en kunnen behartigen in onze oprechte wensch, de wensch nu die we zoo gaarne, zouden vervuld zien is deze. Aangezien Arie de Bruijn, steenhouwer, aan bovenvermelde vennootschap, den 5den Juni zijne 70sten verjaardag hoopt te vieren, dan zal hij ook al 60 jaren onafgebroken; de verschillende Patroons, met wat ik zal mogen zeggen trouw gediend hebben, en naar ik meen nooit een kleine blijk van Simphatie heb mogen ontvangen.
Nu as mijne wensch om van UED de medewerking te mogen ondervinden, om voor hem eene Onderscheiding van H.M. de Koningin te willen bewerkstelligen, omdat ik mijn spijt niet zou kunnen uitdrukken, om wanneer de tijd daar is mijn vader naar zijn graf zal moeten brengen, zoo ongekend en onbemind, daar ik weet dat de naam van een goed werkman hem toekomt, zoo hoopt ondergeteekende,  de medewerking hiervoor zal mogen ondervinden, mogelijk dat hierdoor zijne krachten nog versterken met den ijver die nog in hem is aan zijn werk te besteden.
Nogmaals hopende nu reeds mijn dank te mogen uitspreken, aan den goeden wil van bovengenoemd Vennootschap.
Teeken ik met de meeste Hoogachting, 
zoon van Arie de Bruijn Steenhouwer, A. de Bruijn, machinist stoomgemaal Wijdewormer bij Purmerend.
- (N.V. Steenhouwerij Stoom-Marmerzagerijen en Slijperijen voorheen A. Singels Azn; Dordrecht, 12 mei 1913) Aan WelEd Geb Heer W.H. van Bilderbeek, President Commissaris der Naaml. Venn. vh A. Singels Azn alhier. WelEd Geb. Heer,
Namens UEd Heeren Commissarissen en Directie van onze Maatschappij ben ik ten bureele van den Directeur Generaal van den Arbeid geweest en deel U mede dat wegens afwezigheid
van den Dir. Gen. bovengenoemd mij een onderhoud hebben gehad met diens adjunct Mr. Zaalberg.
Het onderhoud omtrent eene Koninklijke onderscheiding aan onzen steenhouwer A. de BRUIN, Bloemstraat 12 alhier te verleenen; voor zijne 60 jarige diensten aan uw en dezelfde zaak, maakte ik op ons den indruk dat de onderscheiding wel zal volgend. Deze lange loopbaar trouw en eerlijk gediend te hebben, zeide Mr. Zaalberg is wel reden om de Bruin bvoenaan op de lijst te plaatsen, en indien de onderscheiding door Z.E. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid gesteund wordt en door H.M. de Koningin verleend wordt, zou dat op 31 Aug a.s. zijn. Wij deelde aan Mr. Zaalberg nog mede dat door UEd onze Edele Achtbare Heer Burgemeester met het feit in kennis zal gesteld worden. (N.V. A. Singels Azn)
- (Dordrecht 29 Mei 1913) Door een geacht ingezete alhier nl de President Commissaris der netenoemen Naamlooze Vennootschap, is mijne aandacht gevestigd op Arie de Bruijn, wonende alhier Bloemstraat 12, geboren te Dubbeldam op 5 Juni 1844, die op 5 Juni e.k. gedurende 60 jaren onafgebroken werkzaam zal zijn geweest eerst als leerling, daarna en thans nog als steenhouwer aan een en dezelfde Industrieele onderneming thans genaamd de Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij en Stoommarmerzagerij voorheen onder de Firma A. Singels Azn te Dordrecht, om hem voor eene koninklijke onderscheiding bij U Hoogedelgestrenge aantebevelen. Aangezien op het gedrag van De Bruin voormeld, niets valt aan te merken vind ik in het vorenstaande vrijheid U Hoogedelgestrenge beleefd te verzoeken te willen bevorderen, dat aan hem bij gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin eene koninklijke onderscheiding wordt toegekend.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.