Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Eduard Rudolph Marie de Bruijn


Geboren: 28-1-1868
Wonende: Buitenwalevest 6 (Dordrecht)
Functie: secretaris-penningmeester Moerdijkse Veer 1911-1921; hoofd/eigenaar wijnhandel
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Uitreiking: 31-8-1929

Aanmerkingen:

- Ik heb de eer Uwer Excellentie te berichten, dat ik voordrachten tot het verleenen van eene koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van der Koningin verjaardag aan de Heeren S. Dasberg, Z. van Schelt, Roland Lary en A. Schotel nog ten volle handhaaf - en het mij bijzonder zou verheugen als dezen personen alsnog een ridderorde werd verleend. Hiernaast meen ik Uwe aandacht te moeten vestigen op een tweetal verdienstelijke burgers van Dordrecht, die m.i. eveneens in de termen vallen, om begiftigd te worden met een ridderkruis.
(1e) de Heer Eduard Rudolph Marie de Bruyn, geboren 28 Januari 1868, wonende Buitenwalevest nr. 6 te Dordrecht, die hoofd is van een bloeienden wijnhandel, de firma Frans van den Hoogen, hier ter stede. De Heer de Bruyn heeft in de lange jaren, dat hij te Dordrecht woont, zich zeer veel op algemeen maatschappelijk terrein bewogen.
Zoo is hij mede-oprichter en secretaris-penningmeester van de combinatie geweest, die van 1911-1921 het Moerdijksche veer exploiteerde, en dit daarna op billijke voorwaarden aan het Rijk overdeed. Van hier ter stede in 1921 opgericht Sportpark was hij de eerste Voorzitter en de ziel tot hij in 1926 wegens gezondheidsredenen moest aftreden en Lid van het bestuur van den Raad van Toezicht van de beide hier bestaande musea is hij een lange reeks van jaren. Sinds 1915 is hij lid van het College van Regenten van het huis van bewaring hier ter stede. Voeg ik daarbij, dat hij in deze(?) van de Belgische vluchtingen één dergenen was, die een zeer ..zaam(?) aandeel in de verzorging dier uitgewekenen namen en dat hij lang lid of voorzitter was van tal van commissies of instellingen als die voor werkverschaffing van het Vrij-Entrepot......
- hij wordt dit jaar 60 jaar;
- (Wolwevershaven 8, Dordrecht; 30 maart 1928) Onder dankzegging gewerd mij Uw geachte schrijver van gisteren v/diene dat mijn vader, mede-oprichter is geweest van het Veer Willemsdorp-Moerdijk in 1911 en deze N.V. ruim 10 jaar bestuurde als secr-penn., ook nog gedurende rium een jaar ten behoeve van het Rijk.
Mijn vader is; Lid van het College van Regenten van de Gevangenis van ca 1915 tot heden (Volgde hierin den heer J.P.A. Wijers op). Was jare lang bestuurslid der Dordr. Sneeuw en IJsclub en was eenige jaren voorzitter. Is ca 18 jaren aan het Dordr. Museum verbonden als Secr. van de Raad van Toezicht en gedurende ca 20 jaren aan de Ver. Oud-Dordt eerst als Lid van der Raad van Toezicht, daarna als Lid van het Bestuur. Heeft zich gedurende de oorlogsjaren zeer voor de Belgische Vluchtelingen geinteresseerd eerst als Lid van het Comité Noordhove, vervolgens als Voorzitter van het Comite Dordt. Was jaren lang lid van de Ver. Werkverschaffing totdat deswege bij Armenzorg werd ingelijfd. Was gedurende de Oprichting en de 5 jaren daarna (1921-1926) Voorzitter van het Sportpark Reeweg en is nog Lid van het Bestuur.
- (Dordrecht 6 april 1928) Ik heb de eer U te berichten, dat ik de voordrachten tot het verleenen van eene koninklijke onderscheiding aan de Heeren S. Dasberg, Z. van Schelt, Roland Lary en A. Schotel nog ten volle handhaaf en het mij bijzonder zou verheugen als deze personen als nog een ridderorde werd verleend... meen ik Uwe aandacht te moeten vestigen op een tweetal verdienstelijke Burgers van Dordrecht, die m.i. eveneens in de termen vallen, om begiftigd te worden met een ridderkruis
(1) de Heer Eduard Rudolph Marie de Bruijn, geboren 28 Januari 1868, wonende Buiten Walevest No. 6 te Dordrecht....etc;
(2) Noem ik Johannes Nicolaas Waals, geboren 18 November ....etc;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135/3136 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1929)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.