Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter de Bruijn


Geboren: 11-2-1897 te Dubbeldam
Wonende: Joh. Spaanstraat 38rd (Dordrecht)
Functie: slotenmaker bij Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V.
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 9-5-1953)
Uitreiking: 12 mei 1953

Aanmerkingen:

 • indiensttreding 25 maart 1913; loon f 59,22 per week;

 • Pieter de Bruyn is een goed zelfstandig werkend slotenmaker voor de betere sloten, die zich door accuratesse en stiptheid onderscheidt; op grond van deze eigenschappen is hij sedert lang werkzaam in de reparatie-afdeling waar hij door zijn grote vakkennis en bekwaamheid en door zijn onberispelijk gedrag zeer goed op zijn plaats is.

 • staat sinds 1 Januari 1903 (grenswijziging met gemeente Dubbeldam) in het bevolkingsregister te Dordrecht ingeschreven;

 • (Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V., Dordrecht 24 december 1952) Inliggend hebben wij de eer U te doen toekomen een opgave van werknemers, in dienst onzer onderneming, welke werknemers in de loop van 1953 hun ambtsjubileum zullen vieren. Op grond van hun veeljarige en lofwaardige staat van dienst zouden wij deze personen gaarne in aanmerking zien komen voor een hun passende Koninklijke Onderscheiding. Te dien einde veroorloven wij ons Uwe welwillende medewerking hiervoor in te roepen en terwijl wij gaarne reeds bij voorbaat beleefd danken voor de door U te nemen moeite in deze, verblijven wij met oprechte hoogachting. (Vincent Eras) [Pieter de Bruijn; Leendert de Bruijn; Dirk Cornelis Brandt; Cornelis van der Giessen; Philippus Sebus; A.J. Michielse; Cornelis Vrolijk]

 • (Dordrecht aan 's-Gravenhage) Van de Directie van Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V., alhier bereikte mij het verzoek te willen bevorderen, dat aan een aantal harer werknemers, die in de loop van dit jaar hun 40-jarig dienstjubileum zullen vieren, bij die gelegenheid een Koninklijke Onderscheiding wordt toegekend. Het betreft hier de Heren A.J. Michielse, C. Vrolijk, P. de Bruyn, L. de Bruyn, D.C. Brandt, C. van der Giessen en Ph. Sebus. Voor nadere gegevens betreffende deze personen moge ik verwijzen naar de bijlagen dezes.
  Bij informatie bleek, dat de heer C. Vrolijk voornoemd bij vonnis van de Krijgsraad te 's-Hertogenbosch dd 19 December 1919 wegens feitelijke insubordinatie werd veroordeeld tot 1 week militaire gevangenisstraf.
  Overigens was van bovengenoemde personen in de administratie van de gemeentepolitie op crimineel of politiek gebied niets te hunnen nadele bekend, terwijl hun namen niet voorkwamen in de administratie van de voormalige P.R.A. Behoudens het boven t.a.v. de Heer Vrolijk vermelde werd ook geen hunner ooit terzake van misdrijf veroordeeld. Wat de veroordeling van de Heer C. Vrolijk aangaat, meen ik dat deze, vooral omdat sindsdien reeds meer dan 30 jaren zijn verlopen, doch ook omdat het hier blijkbaar, gelet op de betrekkelijk geringe straf, geen feit van ernstige aard betreft, aan de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding niet in de weg behoeft te staan.
  Met het oog op de omstandigheid, dat betrokkenen allen in de loop van dit jaar gedurende 40 jaren onafgebroken in dienst van één en dezelfde werkgeefster zullen zijn geweest, heb ik de eer UHoogedelgestrenge te verzoeken hen te willen voordragen voor toekennen van een Koninklijke Onderscheiding op de onderscheidene data, waarop hun 40-jarig dienstverband zal worden herdacht, en welke op de onderscheiden bijlagen dezes zijn vermeld, of, voorzover zulks niet meer mogelijk zou zijn, ter gelegenheid van de a.s. verjaardag van H.M. de Koningin. De voor deze gevallen passende onderscheiding is naar mijn mening de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, en wel voor de Heer A.J. Michielse in zilver, en voor de Heren C. Vrolijk, P. de Bruyn, L. de Bruyn, D.C. Brandt, C. van der Giessen en Ph. Sebus in brons.
  De Burgemeester van Dordrecht.


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.