Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ir. Pieter Barendsen


Geboren: 11-7-1882 te Amsterdam
Wonende: Achterweg 24 (Dordrecht)
Functie: voorzitter van het Bestuur der Middelbare Technische School te Dordrecht
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (P. Barendsen, Achterweg 24, Dordrecht; 9 Januari 1936) Gevolg gevend aan Uw verzoek, heb ik de eer U hieronder eenige data te verstrekken:
Oprichting der Vennootschap (onder den naam van W. Smits & Co's Electromotorenfabriek): 3 April 1911
Aanvang van het bedrijf: einde 1911 (Personeel circa 20 man)
Naamsverandering in N.V. E.M.F. Dordt: Oct. 1918
Grootte van het personeel thans (kantoor en Fabriek) ruim 300
De leiding heeft steeds berust bij dne heer W.A. Boogaerdt, aanvankelijk Adj.-Directeur doch vanaf 6 Februari 1913 Directeur.
Indien deze gegevens voor het doch neit toereikend mochten zijn, ben ik gaarne bereid, nadere gegevens te verzamelen. Hoogachtend, P. Barendsen.

- ('s-Gravenhage 7 juli 1938) Bij mijn Departement is een aanvraag ingekomen tot het verleenen van een Koninklijke onderscheiding aan P. Barendsen, voorzitter van het Bestuur der Middelbare Technische School te Dordrecht, wonende in Uw gemeente. Ik verzoek U mij spoedig te willen mededeelen of er, op eenigerlei grond, Uwerzijds bezwaar bestaat tegen het eventueel toekennen van zulk een onderscheiding. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
- (Dordrecht 9 juli 1938) Onder terugzending van het schrijven van Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd 7 dezer, No. 1375 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
De heer Ir. Pieter Barendsen, adjunct-directeur van de Electromotoren-fabriek te Dordrecht, geboren te Amsterdam den 11 Juli 1882, wonende alhier aan den Achterweg 24, werd blijkens verkregen inlichting, den 22 Juni 1912, komende van Ridderkerk, in het Bevolkingsregister alhier ingeschreven, den 16 November 1914 afgeschreven naar Spanje en den 11 December d.a.v., komende van Amsterdam, weder ingeschreven.
Gedurende den tijd zijner inwoning alhier werd niets ten nadeele van den Heer BARENDSEN bij mijne administratie bekend. Met de Justitie of Politie kwam hij hier nimmer in aanraking. Bij het ingesteld onderzoek is geen omstandigheid gebleken, welke bezwaar zou kunnen opleveren tegen een eventueel aan den Heer BARENDSEN te verleenen Koninklijke onderscheiding. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 9 juli 1938) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat de heer ir. Pieter Barendsen, geboren te Amsterdam 11 Juli 1882 en wonende te Dordrecht, Achterweg 24, in deze gemeente werkzaam is als adjunct-directeur van de hier gevestigde Electromotorenfabriek. Hij is voorzitter van het Bestuur der Middelbare Technische School alhier en heeft als zoodanig zeer groote verdienste.
Sinds hij in deze stad zijnn woonplaats heeft - van 22 Juni 1912 af - behoudens een korte onderbreking in 1914 - is niets nadeeligs te zijnen opzichte gebleken. Hij is een zeer respectabel en gezien ingezetene. Er zijn dan ook generlei omstandigheden welke zich tegen toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan den heer Barendsen zouden verzetten. Ik mag het verleenen dier onderscheiding derhalve bij Uwe Excellentie aanbevelen. De Burgemeester van Dordrecht (Bleeker).


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.