Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

A.J. van Buul


Geboren: 22-4-1874
Wonende: Botgensstraat 13rood (Dordrecht)
Functie: brandmeester in de Kringen A en B / hout- en ivoordraaier 
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 26-6-1939)
Uitreiking: 24 juli 1939

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 27 April 1939) Op 24 Juli a.s. zal door het College van Burgemeester en Wethouders aan A.J. van Buul, wonende Botgenstraat 13r, geboren 22 April 1874, eervol ontslag wordne verleend als Brandmeester in de Kringen A en B bij het bereiken van zijn 40 jarige onafgebroken diensttijd bij de Brandweer.
A.J. van Buul trad op 24 Juli 1899 als Aanvoerder in Kring A in dienst bij de Brandweer, werd op 29 December 1910 bevorderd tot Buisvoerder en op 1 october 1917 benoemd tot Commandeur, waarna hij op 15 Juni 1925 tot brandmeester in de Kringen A en B werd benoemd, zoodat hij indezelfde kring alle rengen heeft doorloopen. Gedurende zijn 40-jarige diensttijd heeft Van Buul met een voorbeeldige ijver en towijding zijn taak bij de Brandweer vervuld en zich bij brand tallooze malen onderscheiden door zijn oordeelkundig en flink optreden.
Ik moge hier aan toevoegen, dat Van Buul door zijn enthousiasme voor het brandweervak en zijn goede karaktereigenschappen steeds de goede geest en verstandhouding in brandweerkringen heeft weten te bevorderen, terwijl hij zoowel in zijn particuliere leven als in zijn beroep als hout- en ivoordraaier een algemeene achting en waardeering geniet. In verband met de zeer bijzondere verdiensten van A.J. van Buul moge ik als Generaal-Brandmeester U.E.A. beleefd verzoeken A.J. van Buul wel te willen voordragen voor de toekenning van de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in goud.
Aangezien het in de bedoeling ligt van Buul op 24 Juli a.s. op passende wijze te huldigen en hij van mijn b.g. voorstel geheel onkundig is moge ik U beleefd verzoeken, voor het geval hem de gevraagde onderscheiding wordt verleend, te willen bevorderen dat vooraf aan mij persoonlijk de officieele toekenning van de onderscheiding wordt toegezonden opdat deze hem bij de huldiging op 24 Juli a.s. als verrassing kan worden uitgereikt. De Generaal-Brandmeester (get.) Ir. J.W.A. Renssen.
- ('s-Gravenhage 28 Juni 1939) Ik heb de eer U te berichten, dat bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1939, No 1, aan den heer A.J. van Buul, brandmeester in de brandkringen A en B, in Uwe gemeente, de zilveren eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau is toegekend. Ik moge U verzoeken Van Buul hiermede in kennis te doen stellen ter gelegenheid van het neerleggen van zijn functie, op 24 Juli a.s. De medaille gaat ter uitreiking hiernevens. Publicatie zal in de Staatscourant van 24 Juli a.s. geschieden. De Minister van Binnenlandsche Zaken.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.