Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Woutrina van Camp


Geboren: 23-4-1861 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: dienstbode bij de familie H.J. de Graaff
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 9 Mei 1905) In antwoord op uwe kantbeschikking van 8 Mei jl, Kab. no. 177, heb ik de eer UHoogedelGestrenge te berichten, dat ik mij gaarne ..ig met hetgeen de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid aanvaart ten behoeve van eene aan den heer Dr. H.J. de Graaf alhier toe te kennen Koninklijke Onderscheiding en dan ook het door ZijnHoogedelgestrenge tot den Minister van Binnenlandsche Zaken gericht verzoek meen te mogen ondersteunen. De Burgemeester van Dordrecht (get) A.R. Zimmerman.
- ('s-Gravenhage den 18 Juni 1907) Bij Uw schrijven van 18 Mei ll Kabinet worden o.a. voor eene onderscheiding aanbevolen: Aart Erkens, Hendrikus Neerings, Johannes Alleblas, Woutrina van Camp en Pieter Bozua.
Onder beleefde verwijzing naar den inhoud mijner missive van 23 Mei ll., Kabinet No 179, ware het mij aangenaam alsnog te mogen vernemen of de patroons of meesters van de betrokken personen eene onderscheiding voor hunnen ondergeschikten wenschen. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
- (1) .. nagenoeg 30 jaren hare penningen bewaard en hare boekhouding gevoerd. 
(2) De heer Keeman wordt in door den gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders zeer gewaardeerd.
(3) Frans Lebret, kunstschilder, geboren te Dordrecht den 1 Nov 1820. Dat hij vele jaren zich aan de Kunst heeft gewijd blijkt wel uit het feit, dat hij op 1 October 1906 zijn zeventigjarige lidmaatschap van het Teekengenootschap Pictura herdacht. Thans nog, op zijn hoogen leeftijd beoefent hij de schilderkunst. Enekel beelden van zijn hand, geplaatst in het Dordrechts Museum van schilderijen bezitten hooge kunstwaarde. Vooral als schapenschilder heeft de heer Lebret zich naam gemaakt.
(4) Dr. Hermanus Jacob Kiewit de Jong, reden(?) voor het zijn naam alhier, voorzitter van het Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 Sept 1847, een geleerde van naam in het bijzonder.....
(5) Huibert Willem Veth, architect geboren te Dordrecht 26 Aug 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog staand met goed gevolg beweegt, getuige o.m. het feit dat hij als deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier.
(6) Bremekamp?
(7) Willem Frederik Christiaan August Baar, geboren te .. den 5 Februari 1846, sinds 2 September 187., vader in het Weeshuis alhier.....
(8) Aart Erkens, geboren te Dordrecht den 14de Dec, pakhuisknecht bij de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gedurende 65 jaren onafgebroken in dienst is;
(9) Hendrikus Neerings, geboren te Dordrecht 2 Juni 1839, sinds 12 Maart 1857 als verlakker werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht
(10) Johannes Alleblas, geboren te Dordrecht den 21 December 1828, sinds 43 jaren onafgebroken werkzaam, thans als zagersbaas bij de Firma A.P. Schotel Gzn alhier in hare marmerzagerij en steenhouwerij.
(11) Woutrina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, sinds 1 Mei 1882 als dienstbode in dienst bij Mr. H.J. de Graaff alhier.
(12) Pieter Bozua, geboren te Dordrecht 13 October 1845, meer dan 40 jaren onafgebroken werkzaam gweest bij de firma de Joncheere, den Bandt en Co. Als jongste knecht is hij zijne dienstvervulling begonnen en is thans reeds meer dan 20 jaren als eerste knecht bij die firma werkzaam.
- ('s-Gravenhage den 26 Mei 1908) Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen 3 door den Minister van landbouw, Nijverheid en Handel mij toegezonden adressen van G.J. Bosman, Dr. H.S. de Graaf en J.M.W. Dekker, het verzoek inhoudende, dat eene onderscheiding worde toegekend aan F. Langeweg, W. van Camp en I.P.A. Wijers. Zijne Excellentie heeft mij uitgenoodigd omtrent die aanvragen mijn gevoelen te doen kennen en, ten einde aan 's Ministers verlangen te kunnne voldoenm, verzoek ik U beleefd mij omtrent de betrokken personen zoo mogelijk eenige nadere inlichtingen te verschaffen en mij tevens Uw gevoelen omtrent de aanvrage te willen mededeelen. Uw antwoord ontving ik gaarne met terugzending der bijlagen voor den 5en Juni a.s. De Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin.
- (Dordrecht 30 Mei 1908) naar aanleiding van Uwe missive dd 26 mei jl Kabinet no 195/2, heb ik de eer,  onder terugzending van de daarbij gevoegde adressen, UHoogedelgestrenge ten aanzien van natenoemen personen, het volgende mede tedeelen:
(1) François Langeweg, geboren te Dordrecht 29 Juli 1836, is dezelfde persoon waarop ik Uw aandacht vestigde bij mijn brief van 6 Mei jl no 285 Kabinet. Metbevestigin van hetgeen ik daarbij omtrent Langeweg mededeelde beveel ik de inwilliging van het verzoek van den Heer G.J. Bosman aan.
(2) Wouterina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, werd bij mijn schrijven van 18 Mei 1907 no. 265 kabinet voor eene onderscheiding aanbevolen, doch bij mijn brief van 6 mei jl no 285 kabinet, niet opnieuw voorgedragen, omdat ik uit de verleende onderscheidingen heb afgeleid dat als regel een langeren diensttijd dan 25 à 26 jaren wordt aangenomen om voor eenen onderscheiding in aanmerking te komen. Er bestaat overigens mijnerzijds geen bezwaar tegen, dat aan de vervulling van de verzoek van den heer en mevrouw De Graaf wordt voldaan;
(3) Johannes Petrus August Wijers, geboren te Dordrecht 26 November 1851, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, is een verdienstelijk man, die langzamerhand voor eene onderscheiding in aanmerking zou kunnne komen. Even schijnt het mij minder gewenscht om op het door den heer Dekker een onderg... van den heer Wijers gedaan verzoek, gunstig te beschikken. Wellicht wanneer in vervulling mocht komen de .....;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.