Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


28-09-1762 Thomas van Diepenbrugge


(voor een Gods-huijs) Extract uit de Resol.e van Mijn Ed.e Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht in Hun Ed. Groot Achtbaere Vergadering genomen op.
Dijnsdag den 28e: Septemb: 1762.
Mijn Ed: Heeren van den Gerechte geinformeert zijnde, dat Thomas van Diepenbrugge, nae dat hij van desselfs Kranksinnigheijd herstelt zijnde, uijt desselfs Confinement in het leprooshuijs binnen deze Stadt, waer in hij met goedvinden van Hun Ed: Groot Achtb: volgens Appoinctement van dato den [-] is geconfineert geweest, wederom op ordre van Hun Ed: Groot Achtb: is ontslagen, op nieuws Soodanig is getroubleert geworden, dat er niet anders dan groot gevaer te wachten stonde, indien hij niet wederom wierde geconfineert, hebben op het versoek bij de Moeder van voorsz: Thomas van Diepenbrugge gedaen goedgevonden en verstaen, dat den bovengem: Thomas van Diepenbrugge bij provisie wederom zal worden gebragt ongeconfineert in stads Kranksinnig en beterhuijs tot dat bij Hun Ed: Groot Achtb: op de Requeste, bij voorn: Moeder aen Hun Ed: Groot Achtb. te praesenteren nader zal worden gedisponeert, En zal extract dezes aen de Heeren Regenten van 't voorsz. huijs worden gegeven om te dienen tot derzelver naerrichtingen. Accordeert met de voors: Resol:e Ps. Hoeufft.

Thomas van Dipenbruggen, uijt sijn Confinement ontslaagen op den 28 Septemb. 1762.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.