Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


20-10-1768 Gerrit van Hooren getr. met Maria Margareta Laurens (ontslagen)


(Hoeufft) Aan de Kamer Juditieel der Stat Dordrecht
Geeft Eerbiedig te kennen Maria Margareta Laurens, wonende even buijten deze Stat dat haar man Gerrit van Hooren, om dat hij zig seer sterk in den drank te buijten ging, en hem aan mishandelingen van vrouw en kinderen schuldigh maekt ingevolge Appoinctemente van uwEd Groot Agtb. van den 26e Januarij 1768 in t Stads Krankzinnig en beterhuijs alhier is geconfineert. Aan dat zij op de sterke belofte van haar man vermeind zig te mogen vleijen met deszelfs beterschap.
Mitsdien de vrijheit neemt van haar te keren tot UwEd: groot Agtb. ootmoedig verzoekende dat haer man uit 't confinement mag werde ontslagen
T Welk doen Anthonie Bax, pr.

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze req.te in handen van de Heeren Beelaerts en Rees Schepenen dezer stad, omme den nevenstaand req.te nader te examineeren en Hun Ed: groot Achtb: te dienen van Hun Ed: consideratien en advis. Actum den 11 Octob. 1768. Jb. Karsseboom.

De Kamere gehoort het rapport van Heeren commissarissen mitsgaders gezien en geexamineert hebbende den nevenstaande Reqte. accordeert de Suppl.te haar versoek ontslaat hare man Gerrit van Hooren tegen aanstaande Dingsdag uit zijn Confinement, mits alvorens de kosten van 't voors: confinement aan 't krankzinnighuis voldoende. Actum Dordt. den 20 Octob: 1768. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Geregist.
in handen van Hrn. Commissr. Beelaerts en Rees 11: Octob. 1768.
Fiat ontslag tegen aanstaand Dingsdag mits alvorens de kosten van 't confinement aan 't krankzinnighuis voldoende 20 dto.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.